Edukacja zdrowotna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013
sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Opracowała Lucyna Lewon
PCRE w Nowym Mieście Lubawski


Książki:
1.Cianciara Dorota, Zarys Współczesnej promocji zdrowia, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010, ISBN 978-83-200-4141-5.  (syg. 33191)
2.Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Zbigniew Marek SJ, Magdalena Madej-Babula, Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009, ISBN 978-83-7614-052-0. (syg. 32579)
3.Kompendium wiedzy o żywieniu i zdrowiu, red. Jan Gawęcki, Teresa Mosso-Pietraszewska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, ISBN 83-01-14254-5.   (syg. 30453)
4.Kowalski Mirosław, Gaweł Anna, Zdrowie, wartość, edukacja, Kraków, Wydawnictwo „Impuls”, 2006, ISBN 83-7308-799-0.  (syg. 31214)
5.Syrek Ewa, Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna, Edukacja zdrowotna, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, ISBN 978-83-60807-59-0. (syg. 32650)
6.Woynarowska Barbara, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, ISBN 978-83-01-15167-6.  (syg. 31440)
7.Woynarowska Barbara (red. nauk.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych, Warszawa, Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. (syg. 33622)
8.Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik Nina, Zachowania zdrowotne młodzieży-uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Warszawa, „Difin”, 2011, ISBN 978-83-7641-449-2.  (syg. 33326)
9.Żywienie człowieka, t. 2, Podstawy nauki o żywieniu, red. Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.   (syg. 30459)
10.Żywienie człowieka, t. 2, Zdrowego i chorego, red. Jan Hasik, Jan Gawęcki,  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.   (syg. 30450)

Artykuły z książek:
11.Bulska Joanna, Idea szkolnej edukacji zdrowotnej we współczesnym kształceniu i wychowaniu [W:] Szkoła w świecie współczesnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 253-259.   (syg. 32418)
12.Gajdzika Anna, Miejsce edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów młodszych  [W:] Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 149-157.   (syg. 32574)
13.Kijo Paweł, Współczesne wychowanie fizyczne a promocja zdrowia [W:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. t. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne,  Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007, s. 243-251. (syg. 31779)
14.Maj Agnieszka, Dbajmy o zdrowie, [W:] Tenże, Gra warta świeczki. Scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej, Gdańsk, Wydawnictwo „Harmonia”, 2004, s. 37-45.(syg. 31152)
15.Maj Agnieszka, Kontra alkohol, [W:] Tenże, Gra warta świeczki. Scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej, Gdańsk, Wydawnictwo „Harmonia”, 2004, s. 46-53. (syg. 31152)
16.Maj Agnieszka, Kontra papieros, [W:] Tenże, Gra warta świeczki. Scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej, Gdańsk, Wydawnictwo „Harmonia”, 2004, s. 54-61. (syg. 31152)
17.Myśliwiec Andrzej, Saulicz Edward, Kuszewski Michał, Prozdrowotna rola programu Zdrowi sportowcy Olimpiad Specjalnych na przykładzie oceny postawy ciała – doniesienia wstępne [W:] Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 47-54.   (syg. 32574)
18.Myśliwiec Andrzej, Saulicz Edward, Plinta Ryszard, Wieczorek Wojciech, Program Zdrowia sportowcy Olimpiad Specjalnych jednym z ważnych elementów profilaktyki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną [W:] Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 39-45.(syg. 32574)
19.Rębiałkowska-Stankiewicz Małgorzata, Zdrowie i choroba jako przedmiot zainteresowań pedagogiki [W:] Człowiek w zmieniającej się współczesnej kulturze, Elbląg, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009, s. 187-194.   (syg. 33054)
20.Rudak Iwona, Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości  u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne [W:] Edukacja  w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, s. 291-303. (syg. 33211)
21.Smykowska Dorota, „Drogę do dorosłości chcę przejść bezpiecznie” – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja filozoficzna i prozdrowotna,  [W:] Tenże, Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s. 237-246.   (syg. 30884)

Rozdziały z książek:
22.Suchacka Bożena (red.) Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. t. 2, red. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, Rozdział V, Szkoła promująca zdrowie, s. 75-122.   (syg. 31034)

Czasopisma:
23.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, red. merytoryczny Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, Katarzyna Leśniewska, 2003 Z. 6 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003-…, ISSN 1642-0659. (syg. 29859)
24.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, red. merytoryczny Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, 2003 Z. 7 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003-…, ISSN 1642-0659. (syg. 31732)
25.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, red. merytoryczny Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, 2004 Z. 8 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004-…, ISSN 1642-0659. (syg. 30324)
26.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, red. merytoryczny Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, 2005 Z. 9 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005-…, ISSN 1642-0659. (syg. 30797)
27.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Wydanie specjalne”, red. nauk. Barbara Woynarowska, 2006 Z. 10-11 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006-…, ISSN 1642-0659. (syg. 31258)
28.„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, red. merytoryczny Grażyna Skoczek, Katarzyna Leśniewska, 2007 Z. 12 – …, Warszawa, Wydawca Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007-…, ISSN 1642-0659. (syg. 31721)

Artykuły z czasopism:
29.Aleksandrowicz Beata, Grabowska-Wójcik Marzenna, Pawłowska Małgorzata, „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – program edukacji prozdrowotnej klas III, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2004 nr 10, s. 28-32.
30.Bogacz Agnieszka, Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 8, s. 17-20.
31.Bronikowski Michał, Kantanista Adam, Świadomość zdrowia – przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. [Cz. 1]. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2010 nr 9, s. 4-6.
32.Bulińska Kinga, Program profilaktyczny „Wyprostuj się”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2005 nr 8/9, s. (5)-(9).
33.Cyrklaff Magdalena, Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia, „Wychowanie na Co Dzień”, 2009 nr 10/11, s. 22-24.
34.Czerwińska-Organiściak Beata,  Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki higieny jamy ustnej, „Wychowanie na Co Dzień”, 2004 nr 10/11, s. V-IX.
35.Derbich Jolanta, Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2005 nr 3, s. 25-30.
36.Dębicki Dariusz, Świadomość i działanie nauczyciela wf w propagowaniu zdrowego stylu życia,  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2003 nr 12, s. 14-16.
37.Dutkiewicz Krystyna, Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, „Życie Szkoły”, 2004 nr 2, s. 3(63)-8(72).
38.Dworak Alina, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, „Wychowanie na Co Dzień”, 2009 nr 6, s. 19-21.
39.Dworak Alina, Rozwój idei promocji zdrowia, „Wychowanie na Co Dzień”, 2009 nr 10/11, s. 25-28.
40.Fąfara-Iskra Anna, Hartuj się a będziesz zdrów – scenariusz przedstawienia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 1, s. 38-40.
41.Fąfara-Iskra Anna, Żyjmy zdrowo, kolorowo – scenariusz imprezy, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008 nr 5, s. 58-60.
42.Gaweł Anna, Teoretyczne konspekty wychowania zdrowotnego, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2005 nr 2, s. 49-71.
43.Franusz Barbara, Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2004 nr 1, s. 44-46.
44.Gil Iwona, Jak należy dbać o zdrowie? – fragment scenariusza zajęć dla klasy II,  „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, 2005/2006 nr 4, s. 80-84.
45.Goliszek Anna, Program edukacji prozdrowotnej dla klasy, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2003 nr 10, s. 32-35.
46.Goliszek Anna, Realizacja programu edukacji prozdrowotnej w klasie III, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2003 nr 4, s. 28-30.
47.Grad Tomasz, Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2006 nr 3, s. 27-29.
48.Gromelska Agnieszka, Żukowska Renata, Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć, „Życie Szkoły”, 2011 nr 10, s. 32-34.
49.Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina, Czystość to zdrowie – mówi przysłowie, „Życie Szkoły”, 2011 nr 2, s. 30-32.
50.Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina, Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć, „Życie Szkoły”, 2011 nr 7, s. 35-38.
51.Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina, Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia-scenariusz zajęć dla klasy I, „Życie Szkoły”, 2012 nr 2, s. 21-23.
52.Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina, Higiena osobista – scenariusz zajęć, „Życie Szkoły”, 2011 nr 3, s. 29-32.
53.Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina, Jestem zdrowy, „Życie Szkoły”, 2011 nr 4, s. 48-49.
54.Gwizdek Bożena, Rola nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji systemowych oddziaływań profilaktycznych, „Remedium”, 2004 nr 12, s. 10-11.
55.Hańska Małgorzata, Opieka i edukacja zdrowotna w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013 nr 4, s. 3-11.
56.Jaworski Zygmunt, Kultura zdrowotna – porozmawiajmy…, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 9, s. 41-43.
57.Jaworski Zygmunt, Kultura zdrowotna w polskiej szkole – w latach 1945-1989, elementy rzeczywistości i wizji. [Cz.2], „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2010 nr 1, s. 14-20.
58.Jaworski Zygmunt, Problematyka kultury zdrowotnej – w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008 nr 10, s. 9-12.
59.Kaliszewska Małgorzata, Tematy systemowe w edukacji żywieniowej uczniów młodszoszkolnych, „Wychowanie na Co Dzień”, 2005 nr 1/2, s. I-VI.
60.Kamień Dorota, Ścieżka rekreacyjno-zdrowotna, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”,2005 nr 3, s. (13)-(14).
61.Karkoszka Gabriela, Wołyńska-Ślężyńska Alicja, Ślężyński Jan,Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego,  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2005 nr 8/9, s. 24-28.
62.Kiełboń-Bester Lidia, Aktywne o zdrowe pierwszaki w Szkole Podstawowej w Studzianie, „Życie Szkoły”, 2012 nr 2, s.20.
63.Klaś-Pupar Kinga, Rekreacja zdrowa i przyjemna. Cz. 5, „Remedium”, 2008 nr 2, s. 21.
64.Klimaszewska Anna, Przegląd literatury na temat aktywności fizycznej dzieci    i jej wpływu na jej wszechstronny rozwój, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, 2006/2007 nr 4, s. 99-104.
65.Kowalewska Jolanta, Graeber Paweł, Kształtowanie postaw zdrowotnych, „Życie Szkoły”, 2003 nr 1, s. 8-14.
66.Kowalska Jolanta E., Zajęcia z edukacji zdrowotnej – koncepcja i realizacja praktyk studentów Uniwersytetu Łódzkiego, „Wychowanie Fizyczne  i Zdrowotne”, 2010 nr 10, s. 10-17.
67.Kowalski Mirosław, Odpowiedzialność za ciało i zdrowie – perspektywa edukacyjna, „Wychowanie na Co Dzień”, 2008 nr 6, s. 6-10.
68.Kowalski Mirosław, Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzje  i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież,  „Wychowanie na Co Dzień”, 2007 nr 1/2, s. 19-23.
69.Kowalski Mirosław, Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie, „Wychowanie na Co Dzień”, 2008 nr 7/8, s. 27-32.
70.Kuczyńska Anna, Popielarz Grażyna,  Żyj zdrowo, „Życie Szkoły”,2007 nr 9,  s. 37-40.
71.Leksy Karina, Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, „Wychowanie na Co Dzień”, 2006 nr 12, s. 14-17.
72.Leksy Karina, Znaczenie prawidłowego żywienia dla zdrowia i młodzieży, „Wychowanie na Co Dzień”, 2012 nr 10/11, s. 38-42.
73.Łukasiewicz Violetta, Wesoło, zdrowo i kolorowo, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2011 nr 9, s. 61-62.
74.Mauer-Górska Barbara, Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne  dla bibliotek szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2008 nr 1, s. 167-178.
75.Mioduszewska Halina, Klocek Józef, Kielak Elżbieta, Rola antyoksydantów roślinnych w diecie człowieka : profilaktyka chorób cywilizacyjnych, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2012 nr 3, s. 14-21.
76.Mirkowska Mirosława, Wieczna Anna, Wiergowska Anna,Scenariusz imprezy dla klas I-III propagujący zdrowy styl życia,  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2003 nr 8/9, s. (13)-(16).
77.Nerwińska Elżbieta, Sokołowska Maria, Szkoła dla zdrowia w Europie, „Remedium”, 2009 nr 11, s. 1-3.
78.Nowak Elżbieta, Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowanie”, 2010/2011 nr 1, s.20-25.
79.Opieka i edukacja zdrowotna w szkole. Zestawienie bibliograficzne dotyczące edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013 nr 4, s. 59-61.
80.Ostrowska Małgorzata, Szkolna edukacja zdrowotna – szanse i zagrożenia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2010 nr 3, s. 4-6.
81.Oterman Damian, Jestem zdrowy – scenariusz zajęć, „Życie Szkoły”, 2011 nr 7, s. 28-34.
82.Pankow Katarzyna, Rośniemy i dbamy o siebie : projekt edukacyjny, „Wszystko dla Szkoły”, 2004 nr 3, s. 11-12.
83.Parczewska Teresa, Zdrowie i choroba w percepcji dzieci sześcioletnich, „Wychowanie na Co Dzień”, 2012 nr 3, s. 8-14.
84.Parlak Mirosława, „Dbam o zdrowie” program edukacji zdrowotnej  w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”,2005/2006 nr 2, s. 21-26.
85.Pawelec Lidia, Wychowanie dla zdrowia, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowanie”, 2010/2011 nr 1, s.7-13.
86.Pawłucki Andrzej, Bliżej pedagogiki zdrowia. Cz. 1, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 2, s. 4-12.
87.Pawłucki Andrzej, Bliżej pedagogiki zdrowia – dokończenie  Cz. 2, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 3, s. 4-12.
88.Piotrowska Danuta, Klauza Magdalena, Droga do zdrowia… Start!, „Życie Szkoły”, 2013 nr 6, s. 16-17.
89.Rotkiewicz Maria, Jubileusz XV-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia,  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2003 nr 10, s. 9-12.
90.Rura Grażyna, Nic nad zdrowie, „Życie Szkoły”, 2009 nr 4, s. 10-13.
91.Sochocki Marcin J., Profilaktyka czy promocja zdrowia? Cz.1, „Remedium”, 2004 nr 7/8, s. 46-47.
92.Sochocki Marcin J., Profilaktyka czy promocja zdrowia? Cz.2, „Remedium”, 2004 nr 9, s. 9.
93.Sochocki Marcin J., Promocja zdrowia a profilaktyka, „Remadium”, 2008 nr 5, s. 32.
94.Sokołowska Maria, Co będzie z edukacją zdrowotną?,„Remedium”, 2006 nr 4, s. 6-7.
95.Sokołowska Maria, Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie, „Remedium”, 2005 nr 9, s. 8-9.
96.Sokołowska Maria, Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki, „Remedium”, 2004 nr 2, s. 6-7.
97.Sokołowska Maria, Edukacja zdrowotna w szkole – nowe wyzwania, „Remedium”, 2009 nr 6, s. 4-5.
98.Sokołowska Maria, Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym – szanse i bariery, Remedium 2011 nr 7/8, s. 42-44.
99.Sokołowska Maria, Młodzi w edukacji zdrowotnej. Cz. 2, „Remedium”, 2003 nr 5, s. 8-9.
100.Sokołowska Maria, Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce, „Remedium”, 2006 nr 7/8, s. 12-13.
101.Sokołowska Maria, Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, „Remedium” nr 5, s. 4-5.
102.Sokołowska Maria, Promocja zdrowia i profilaktyka w krajowych strategiach i programach, „Remedium”,2005 nr 2, s. 8-9.
103.Sokołowska Maria, Rzeczywiste uczestnictwo dzieci i młodzieży w edukacji zdrowotnej, „Remedium”, 2003 nr 2, s. 8-9.
104.Sokołowska Maria, Szkoła promująca zdrowie jest już nastolatkiem, „Remedium”, 2005 nr 5, s. 6-7.
105.Szeląg Marlena, Gdy choroba Cię dopada, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2012 nr 3, s. 30-[33], 34.
106.Szołek Selwana, Dbamy o zdrowie-inscenizacja, „Życie Szkoły”, 2012 nr 9,     s. 36-38.
107.Szołek Selwena, Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie, „Życie Szkoły”, 2010 nr 10, s. 14-18.
108.Szołek Selwana, Postaw na zdrowie, Życie Szkoły”, 2011 nr 4, s. 24-25, 28.
109.Szołek Selwana, Wiem, co jem – czyli zdrowe odżywianie : program edukacji zdrowotnej, „Życie Szkoły”, 2011 nr 7, s. 24-26.
110.Szymański Antoni, Wolne rodniki tlenowe – zagrożenie zdrowotne i profilaktyka żywieniowa, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 8,  s. 21-23
111.Ślęzak Katarzyna, Przygoda z warzywami, „Życie Szkoły”, 2011 nr 6, s. 22-24,26-[28].
112.Tchorzewski Andrzej M. de, Wychowanie zdrowotne – jako kategoria nauk pedagogicznych,  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008 nr 9, s. 4-9.
113.Trzcińska Dorota, Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2003 nr 3, s. 143-146.
114.Ugrynowicz Elżbieta, Program edukacji prozdrowotnej,  „Życie Szkoły”, 2004 nr 3, s. 40(168)-46(175).
115.Urniaż Jerzy, Jurgielewicz-Urniaż Marzena, Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym – przyszłością edukacji zdrowotnej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2006 nr 5, s. 30-35
116.Westerlich Waldemar, Żyj zdrowo i bezpiecznie, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2007 nr 8/9, s. 40-42.
117.Wędzina Ewa, Żyj zdrowo : Program Profilaktyki Zdrowotnej, „Świetlica  w Szkole”, 2008 1, s. 17.
118.Woynarowska Barbara, Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej, „Remedium”, 2009 nr 2, s. 1-3.
119.Woynarowska Barbara, Sokołowska Maria, 15 [Piętnaście] lat programu Szkoła Promująca Zdrowie, „Remedium”, 2007 nr 4, s. 6-7.
120.Woynarowska Barbara, Problemy zdrowotne uczniów i udział szkoły w ich tworzeniu,  „Nowa Szkoła”, 2003 nr 6, s. 4-9.
121.Woynarowska Barbara, Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej – opinie nauczycieli akademickich, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008 nr 10, s. 4-8.
122.Woynarowska Barbara, Sieć szkoły dla zdrowia w Europie, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 4, s. 47-49.
123.Woynarowska Barbara, Szkoła promująca zdrowie po 20 latach : dorobek, bariery, perspektywy, „Remadium”, 2012 nr 12, s. 1-3.
124.Wojnarowska Barbara, Mazur Joanna, Kowalewska Anna, Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów – opinie dyrektorów szkół, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2008 nr 3, s. 9-15.
125.Woynarowska-Sołdan Magdalena, Węziak-Białowolska Dorota, Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie      i ich analiza psychometryczna, „Edukacja”, 2010 nr 3, s. 71-80.
126.Zalewska-Meler Agnieszka, Mądrość – implikacje pedagogiczne w kontekście zdrowia, „Edukacja”, 2004 nr 1, s. 71-74.
127.Zalewska-Meler Agnieszka,  Tradycjonalizm i nowatorstwo edukacji zdrowotnej : przemiany i perspektywy, „Edukacja”, 2005 nr 2, s. 68-72.
128.Zawadzka Bożena, Edukacja zdrowotna jako jeden z priorytetów zreformowanej szkoły, „Edukacja”, 2003 nr 2, s. 19-28.

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content