Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Opracowała Lucyna Lewon
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Mieście Lubawskim

Książki:

 1. Agresja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, red. Irena Pufal-Struzik, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007, ISBN 978-83-7173-149-5. (syg. 31436)
 2. Bici biją, red. nauk.Jadwiga Bińczycka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, ISBN 83-88149-64-4. (syg. 30251)
 3. Brochocińska Rita, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, ISBN 83-7017-842-1. (syg. 29114)
 4. Grabowiec Anna, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, ISBN 978-83-227-3219-9. (syg. 33286)
 5. Gruszczyńska Beata, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007, ISBN 978-83-7526-205-6. (syg. 32491)
 6. Herbert Martin, Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, ISBN 978-83-60083-32-1. (syg. 31530)
 7. Herzberger Sharon D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Warszawa, Cop. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002, ISBN 83-88075-32-2. (syg. 30524)
 8. Mazur Jadwiga, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa, Wydawnictwo akademickie „Żak”, 2002, ISBN 83-88149-84-9. (syg. 29356)
 9. Miller Alice, Bunt ciała, Poznań, Wydawnictwo Media i Rodzina, 2006, ISBN 83-7278-142-7. (syg. 30823)
 10. Miller Alice, Gdy runą mury milczenia. Prawda i fakty, Wydawnictwo Media i Rodzina, 2006, ISBN 83-7278-143-5. (syg. 30892)
 11. O przemocy w wychowaniu. Próba namysłu nad zjawiskiem karalności, red. Małgorzata Bednarska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, ISBN 978-83-7441-501-9. (syg. 32161)
 12. Widera-Wysoczańska Agnieszka, Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie, Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2010, ISBN 978-83-7641-331-0. (syg. 33082)

Rozdziały książek:

 1. Człowiek w obliczu prawa, red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, Rozdział 2, Przemoc w rodzinie – ofiary i sprawcy, s. 39-55. (syg. 32264)
 2. Urban Bronisław, Stanik Jan M. (red. nauk.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, Rozdział 3. Przemoc w rodzinie, s. 57-80. (syg. 31451, IV-112)
 3. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutyczne, red. Anna Kurzeja, Warszawa, Wydawnictwo „Difin”, 2012, Rozdział 2, Uwarunkowania używania narkotyków przez młodzież a doświadczenie przemocy domowej, s. 34-67. (syg. 33477)
 4. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutyczne, red. Anna Kurzeja, Warszawa, Wydawnictwo „Difin”, 2012, Rozdział 3, Wpływ przemocy doznawanej w rodzinie w grupie osób uzależnionych od narkotyków, s. 76-98. (syg. 33477)

Artykuły / fragmenty książek:

 1. Beisert Maria, Przestępstwo wykorzystania seksualnego dziecka w systemie rodzinnym [W:] Człowiek w obliczu prawa, red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 39-55. (syg. 32264)
 2. Błędowska Magdalena, Łyskawa Anna, Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania agresywne dzieci [W:] Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. Joanna Wawrzyniak, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007, s. 121-131. (syg. 31788, 32337)
 3. Cielecka-Kuszyk Janina, Medyczne aspekty krzywdzenia dzieci, [W:] Rodzice i dzieci, psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska, Warszawa, Cop. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, s. 198-213. (syg. 30527)
 4. Durka Grażyna, Przemoc wobec dziecka w rodzinie [W:] Współczesna rzeczywistość w problemach społecznych, red. Grażyna Durka, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, s. 95-104. (syg. 33101)
 5. Dzieduszyński Piotr, Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań) [W:] Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. Joanna Wawrzyniak, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007, s. 133-146. (syg. 31788, 32337)
 6. Grabowiec Anna, Potrzeba pomocy i wsparcia dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie w opinii gimnazjalistów [W:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. Sabina Guz, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 193-200. (syg. 32394)
 7. Hołyst Brunon, Przemoc w rodzinie [W:] Tenże, Kryminologia, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 844-856. (syg. III-54)
 8. Izdebska Agnieszka, Długotrwałe konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci [W:] Człowiek w obliczu prawa, red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 71-84. (syg. 32264)
 9. Matyjas Bożena, Dzieciństwo w przemocy [W:] Tenże, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008, s. 277-299. (syg. 31794)
 10. Pospiszyl Irena, Agresja jako zachowanie wyuczone [W:] Tenże, Patologie społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 110-111. (syg. 31778, 33172, IV-109)
 11. Pospiszyl Irena, Przemoc w rodzinie [W:] Rodzice i dzieci, psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska, Warszawa, Cop. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, s. 185-197. (syg. 30527)
 12. Rumpf Joachim, Rodzice a przemoc [W:] Tenże, Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, Gdańsk, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2003, s. 49-51. (syg. 29724)
 13. Szabelska Grażyna, Dziecko krzywdzone w rodzinie – szkolna prodiagnoza zjawiska [W:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. Sabina Guz, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 201-206. (syg. 32394)
 14. Wiśniewska Barbara, Zespół dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome) jako jedna z form przemocy w rodzinie [W:] Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. Joanna Wawrzyniak, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007, s. 113-120. (syg. 31788, 32337)
 15. Zwoliński Andrzej, Dzieci agresywne [W:] Tenże, Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2012, s. 133-154. (syg. 33455)
 16. Zwoliński Andrzej, Dziecko molestowane [W:] Tenże, Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2012, s. 238-260. (syg. 33455)

Artykuły z czasopism:

 1. Antoniak Piotr, Patrzeć całościowo : problematyka przemocy w lecznictwie odwykowym, ”Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 32-34.
 2. Arias Luis Alarcon, Jak podejść do sprawcy przemocy?, „Niebieska Linia”, 2000 nr 5, s. 27.
 3. Bartosiewicz Marzena, Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2006 nr 6, s. 13-16.
 4. Bilińska-Suchanek Ewa, Zagrożenie zagubieniem tożsamości dzieci krzywdzonych przez rodziców, „Edukacja”, 2003 nr 4, s. 99-106.
 5. Błaż-Kapusta Barbara, Rodziny po przebytym urazie związanym z doświadczaniem przemocy, „Niebieska Linia”, 2005 nr 1, s. 3-5.
 6. Błaż-Kapusta, Zatrzymaj przemoc : psychoterapia grupowa kobiet z doświadczaniem przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2007 nr 5, s. 7-9.
 7. Bogacz Agnieszka, Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2009 nr 8, s. 17-20.
 8. Broniś Jadwiga, Ręką nie rozwiążesz problemu : program psychoedukacyjny dla sprawczyń przemocy domowej, „Niebieska Linia”, 2006 nr 4, s. 5-9.
 9. Charzyńska Edyta, Stereotypy płci a przemoc domowa, „Niebieska Linia”, 2007 nr 6, s. 13-14.
 10. Chojak Małgorzata, Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka,„Wychowanie na Co Dzień”, 2007 nr 12, s. 26-29.
 11. Cielecka-Kuszyk Joanna, Lekarze wobec krzywdzenia dzieci, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 12-14.
 12. Celińska Marlena, Rodzina i przemoc, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012 nr 8, [W:] „Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola” s. 6-8.
 13. Ciesiółka Agnieszka, Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie, „Nowa Szkoła”, 2007 nr 10, s. 40-44
 14. Czapczyńska Agnieszka, Nie ma dokąd uciec : przemoc domowa w Rosji, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 26-28.
 15. Czapczyńska Agnieszka, Pit Bulle i Kobry, „Remedium”, 2002 nr 10, s. 22-23.
 16. Czapczyńska Agnieszka, Przeciw dziecku : raport ONZ 2006, „Niebieska Linia”, 2007 nr 2, s. 3-5.
 17. Czemierowski Hubert, W tej metodzie jest szaleństwo, „Charaktery”, 2006 nr 1, s. 29-30.
 18. Czyżewska Monika, Niewykorzystane możliwości : przesłuchania dzieci – świadków przemocy, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 11-14.
 19. Czyżewska Monika, Osiem nitek Niebieskiej Sieci, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 29-30.
 20. Dass-Brailsford Priscilla, Kat domowy, „Charaktery”, 2011 nr 5, s. 80-85.
 21. Dąbkowska Małgorzata, Zaburzenie stresowe pourazowe jako wynik przemocy ze strony partnera, „Alkoholizm i Narkomania”, 2009 nr 1, s. 11-20.
 22. Dąbrowska Monika, Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012 nr 7, s. 36-40.
 23. Dekert Maria, Rodziewicz Marek, Metoda dram : grupowa terapia dzieci doświadczających przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2001 nr 1, s. 18-19.
 24. Dębski Maciej, Krzywdzenie dzieci w rodzinie. Cz. 1, „Remedium”, 2010 nr 9, s. 8-9.
 25. Dębski Maciej, Krzywdzenie dzieci w rodzinie. Cz. 2, „Remedium”, 2010 nr 10, s. 8-9.
 26. Duch-Krzystoszek Danuta, Alkohol i przemoc wobec kobiet – komentarz socjologa o wzajemnych związkach, „Alkoholizm i Narkomania”, 2009 nr 1, s. 21-28.
 27. Dudziak Bronisława, Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet, „Praca Socjalna”, 2009 nr 6, s. 79-91.
 28. Durda Renata, Krzywdzeni na starość : analiza danych telefonu „Niebieskiej Linii”, „Niebieska Linia”, 2006 nr 6, s. 15-17.
 29. Durda Renata [i in.], Starszy Pan, Starsza Pani, „Niebieska Linia” , 2006 nr 6, s. 17-20.
 30. Dzwonek Iwona, Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci : (obszerne fragmenty pracy), „Niebieska Linia”, 2000 nr 6, s. 22-23.
 31. Evertz Kristine, Meijer Helene, Jak to się robi w Hadze?, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 22-24.
 32. Fenik Katarzyna, Być małym świadkiem, „Niebieska Linia”, 2001 nr 5, s. 4.
 33. Fenik Katarzyna, Pokój dla małego świadka, „Niebieska Linia”, 2001 nr 6, s. 28-29.
 34. Fijewski Piotr, Przemoc subtelnie ukryta, „Charaktery”, 2011 nr 7, s. 86-88.
 35. Forma Paulina, IV [Czwarta] edycja Kampanii Biała Wstążka inspiracją do nowego spojrzenia na przemoc wobec starszych w rodzinie, „Praca Socjalna”, 2011 nr 2, s. 119-125.
 36. Garstka Tomasz, Narcystyczne źródła przemocy, „Niebieska Linia”, 2003 nr 5, s. 18-19.
 37. Garstka Tomasz, Ślub to nie happy end, „Niebieska Linia”, 2000 nr 1, s. 28-30.
 38. Gawroński Błażej, Jak budowaliśmy system, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 17-19.
 39. Gorczyca Robert, Naprawianie człowieka, „Niebieska Linia”, 2006 nr 4, s. 11-13.
 40. Gotfryd, Paulina, Kiedy bije kobieta: doświadczenia brytyjskie, „Niebieska Linia”, 2010 nr 4, s. 8-10.
 41. Grochola Wiesława, Nasza chata skraja… : z badań opinii publicznej (OBOP), „Niebieska Linia”, 2000, nr 3, s. 3.
 42. Grygoruk Anna L., Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2005 nr 2, s. 161-172.
 43. Gwizdek Bożena, Jak pomagać rodzinie z problemem przemocy domowej?, „Praca Socjalna”, 2011 nr 6, s. 102-106.
 44. Gwizdek Bożena, Krzywdzenie dzieci – wyniki badań w gminie Zawiercie : przemoc wobec dzieci, „Świat Problemów”, 2002 nr 6, s. 33-35.
 45. Halicka Małgorzata, Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce, „Praca Socjalna”, 2012 nr 5, s. 18-31.
 46. Hamminger Anna, Raberger Alice, Unterberger Tina, Przemoc domowa w Austrii, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 25-26.
 47. Hernik Anna, Co myślimy o przemocy w rodzinie?, „Niebieska Linia”, 2003 nr 1, s. 11-14.
 48. Hernik Anna, Przed nami dużo pracy : Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia”, 2003 nr 6, s. 23-26.
 49. Herzberger Sharon D., Przemoc wobec rodzeństwa, „Niebieska Linia”, 2003 nr 3, s. 9-10.
 50. Herzberger, Sharon D., Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy : wykład wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia”, 2003 nr 1, s. 6-10.
 51. Hübscher Kornelia, Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie, „Wychowanie na Co Dzień”, 2009 nr 3, s. 23-25.
 52. Hübscher Kornelia, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007 nr 10, s. 41-43.
 53. Hübscher Kornelia, Wygrać z dzieckiem, „Niebieska Linia”, 2007 nr 6, s. 11-12.
 54. Hübscher Kornelia, Znajomość symptomów dziecka maltretowanego, „Wychowanie na Co Dzień”, 2008 nr 1/2 s. VI-VIII.
 55. Ilnicka Renata Małgorzata, Przemoc wobec rodziców – prawda czy mit?, „Praca Socjalna”, 2008 nr 2, s. 76-88.
 56. JAC, Warszawski system przeciwdziałania przemocy – zakończenie projektu, „Remedium”, 2009 nr 12, s. 26-27.
 57. Jaguś Jacek, Niebieskie karty, „Świat Problemów”, 2001 nr 2, s. 40-43.
 58. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?, „Świat Problemów” , 2002 nr 2, s. 4-6.
 59. Jarosz Ewa, Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy, „Życie Szkoły”, 2002 nr 7, s. 394-401.
 60. Jaroszewska Monika, Przemoc ma różne odmiany, „Niebieska Linia”, 2000 nr 2, s. 15-16.
 61. Jarzębowska-Chodowicz Justyna (Z prac studentów), Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci, „Niebieska Linia”, 2001 nr 1, s. 29-31.
 62. Jastrun Ewa, Socjoterapia: co trzeba, a czego nie wolno?, „Świat Problemów”, 2001 nr 7/8, s. 37-40.
 63. Kaczmarek Mirosław, Interdyscyplinarne podejście do problemu przemocy w rodzinie. Cz. 1, „Remedium”, 2010 nr 10, s. 18-19.
 64. Kaczmarek Mirosław, Interdyscyplinarne podejście do problemu przemocy w rodzinie. Cz. 2, „Remedium”, 2010 nr 11, s. 18-19.
 65. Kaczmarek Mirosław, O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 5, s. 8-18.
 66. Kałka Izabela, Małe kroki – duży sukces ?, „Niebieska Linia”, 2007 nr 3, s. 5-7.
 67. Kamińska Małgorzata, „Kocham, nie biję?” – o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie, „Nowa Szkoła”, 2012 nr 10, s. 3-13.
 68. Karasowska Aleksandra, Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym : wykład wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji ,,Powstrzymać przemoc wobec dzieci”, Warszawa 6-8 grudnia 2000 roku, „Niebieska Linia”, 2001 nr 3, s. 7-9.
 69. Karpowicz Paweł, Czemu winne niewinne klapsy?, „Charaktery”, 2008 nr 11, s. 26-29.
 70. Karpowicz Paweł, Poranione słowami, „Charaktery”, 2009 nr 9, s. 40-43.
 71. Kądziela Katarzyna, Europejskie prawo wobec przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 3-5.
 72. Kądziela Katarzyna, W obronie ofiar przemocy, „Niebieska Linia”, 2004 nr 4, s. 30-31.
 73. Kielak Józefa, Przemoc w rodzinie, „Życie Szkoły”, 2010 nr 1, s. 12-15.
 74. Kilijan Małgorzata, Przemoc w rodzinie : zestawienie bibliograficzne w wyborze, „Nowa Szkoła”, 2000 nr 4, s. 56-57.
 75. Kluczyńska Sylwia, Dlaczego kobiety zostają?, „Niebieska Linia”, 2000 nr 4, s. 8-10.
 76. Kluczyńska Sylwia, Przewodnik diagnostyczno-interwencyjny : jak rozmawiać z ofiarami przemocy domowej?, „Niebieska Linia”, 2000 nr 6, s. 17-20.
 77. Kłos Anna, Interwencja w sytuacjach kryzysowych, „Praca Socjalna”, 2008 nr 2, s. 57-75.
 78. Kłosowska Elżbieta, SzczepkowskiJacek, O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon, „Wychowanie na Co Dzień”, 2000 nr 10/11, s.37-39.
 79. Kocemba Iwona, Nie tylko bicie, „Niebieska Linia”, 2006 nr 1, s. 27.
 80. Koczyk Marcin, Wyjść poza koło przemocy, „Psychologia w Szkole”, 2005 nr 1, s. 27-35.
 81. Kordas-Surowiec Mariola, Przemoc w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005, „Polityka Społeczna”, 2006 nr 10, s. 14-18.
 82. Kozak Ewa, Dlaczego rodzice biją dzieci? Edukacja i Dialog . – 2006, nr 1, s. 8-10.
 83. Krajewska Beata, Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, „Praca Socjalna”, 2012, nr 6, s. 53-66.
 84. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie : przyjęty Uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku (RM 111-132-06), „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 20-24.
 85. Krata Alicja, … i ślubuję Ci przemoc…, „Charaktery”, 2007 nr 11, s. 28-32.
 86. Kruczyński Wojciech, Patriarchat jako źródło przemocy, „Niebieska Linia”, 2004 nr 1, s. 6-8
 87. Krzyżaniak Mariusz T., Płocki system opieki nad dzieckiem i rodziną, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2009 nr 2, s. 33-37.
 88. Kuczock Wojciech, Tato – nie bij, „Niebieska Linia”, 2004 nr 1, s. 22-23.
 89. Kukuła Zygmunt, Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Praca Socjalna”, 2008 nr 2, s. 24-39.
 90. Kukuła Zygmunt, Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie, „Praca Socjalna”, 2009 nr 1, s. 61-79.
 91. Kurza Jerzy, W kręgu przemocy : dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym, „Niebieska Linia”, 2006 nr 1, s. 11-13.
 92. Kuszal Justyna, Pedagog w przedszkolu a problem przemocy seksualnej wobec dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2012 nr 6, [W:] „Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 1-4.
 93. Lasok Sabina, Narkotyki i przemoc, „Niebieska Linia”, 2002 nr 4, s. 15-16.
 94. Lasok Sabina, Profilaktyka przemocy domowej, „Niebieska Linia”, 2001 nr 1, s. 16-17.
 95. Lemański Robert, Kary dla sprawców przemocy domowej : polska polityka kryminalna wobec sprawców przemocy domowej w latach 1998-2000, „Niebieska Linia”, 2001 nr 5, s. 28-30.
 96. Lelonkiewicz Jacek, Sprawcy też przychodzą po pomoc, „Świat Problemów”, 2000 nr 1, s. 6-12.
 97. Liciński Marek, Przemoc wobec dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”,  2013 nr 1, s. 23-30.
 98. Linda Mikołaj, Przerwijmy zmowę milczenia !, „Niebieska Linia”, 2006 nr 5, s. 26-28.
 99. Maćkowicz Jolanta, Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań, „Nowa Szkoła”, 2005 nr 8, s. 10-13.
 100. Maćkowicz Jolanta, Przemoc wobec dziecka w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2004 nr 5, s. 34-38.
 101. Maćkowicz Jolanta, Społeczne postrzeganie przemocy w wychowaniu rodzinnym, „Niebieska Linia”, 2010 nr 1, s. 7-11.
 102. Majewska-Siwek Agnieszka, Konferencja „Przemoc domowa – procedury postępowania”,  „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 1, s. 57-58.
 103. Makowska Jolanta, Przemoc w rodzinie – publiczna tajemnica czy publiczny problem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2003 nr 5, s. 61-63.
 104. Makowski, Łukasz, Opinie i wiedza studentów o przemocy wobec dziecka w rodzinie a przemoc z perspektywy społeczeństwa, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, 2010 nr 3/4, s. 11-15.
 105. Marczewska Krystyna, Potęga miłości i przemocy w rodzinie, „Dyrektor Szkoły”, 2005 nr 2, s. 54-57.
 106. Maresz Małgorzata, Święte prawo matki, „Niebieska Linia”, 2004 nr 2, s. 22-23.
 107. Mellibruda Jerzy, Durda Renata, Jest taka potrzeba : standardy i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 3-4.
 108. Mellibruda Jerzy, O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie czyli długa historia krzywdzenia, krótka historia pomagania : [wykład], „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 6-9.
 109. Mellibruda Jerzy, Umysł zniewalany przemocą, „Niebieska Linia”, 2000 nr 2, s. 3-9.
 110. Mellibruda Jerzy, Uwagi merytoryczne do rozporządzenia MIPS, „Niebieska Linia”, 2006 nr 4, s. 15-16.
 111. Michalska Katarzyna, Czy ruszamy do przodu?, „Niebieska Linia”, 2002 nr 5, s. 29-31.
 112. Michalska Katarzyna, Jak pomagają Amerykanie?, „Niebieska Linia”, 2001 nr 4, s. 23-24.
 113. Michalska Katarzyna, „Niebieskie Karty” w pomocy społecznej, „Niebieska Linia”, 2003 nr 1, s. 32-34
 114. Michalska Katarzyna, „Niebieskie Karty” w pomocy społecznej, „Niebieska Linia”, 2006 nr 1, s. 14-16.
 115. Michalska Katarzyna, „Niebieskie Karty” w pracy policjantów, „Niebieska Linia”, 2006 nr 3, s. 32-34.
 116. Michalska Katarzyna, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, „Remedium”, 2003 nr 12, s. 11-12.
 117. Michalska Katarzyna, VII [Siódma] Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia”, 2003 nr 1, s. 3-4.
 118. Michałowska Agnieszka, Podwójne cierpienie, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 14-18.
 119. Miller Alice, Głos nienawiści, „Charaktery”, 2006 nr 4, s. 36-37.
 120. Moderski Mariusz, Telefon ,,Niebieska Linia” w roku 2001, „Niebieska Linia”, 2002 nr 1, s. 31-32.
 121. Naja-Pasek Edyta, Policyjne „Niebieskie Karty”, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 7-9.
 122. Nikodemska Sabina, W świetle badań empirycznych, „Świat Problemów”, 2000 nr 10, s. 4-11.
 123. Nowotka Małgorzata, „Wychowanie bez granic” we współczesnej rodzinie, „Nowa Szkoła”, 2007 nr 9, s. 7-12.
 124. Osica Natalia  Niebezpieczne zbliżenia, „Niebieska Linia”, 2007 nr 5, s. 9-11.
 125. Osiński Rafał, Pasek do lamusa, „Charaktery”, 2006 nr 1, s. 26-28.
 126. Pajęcki Sylwester, Mucha Anna, Pomoc dziecku i rodzinie w Wałbrzyskiem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007 nr 9, s. 36-40.
 127. Perdiki Athanasia, Wewnętrzny świat ofiar przemocy domowej : z doświadczeń pracy własnej w Ośrodku dla Ofiar Przemocy ,,DOM”, „Niebieska Linia”, 2000 nr 6, s. 14-15.
 128. Perzanowski Tadeusz, O przemocy w rodzinie bez stereotypów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011 nr 9, s. 21-24.
 129. Perzanowski Tadeusz, Przemoc w rodzinie w świetle prawa, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012 nr 8, s. 25-29.
 130. Pietrzyk Agnieszka, Uczucia i myśli trzeźwiejącego alkoholika – sprawcy przemocy wewnątrzrodzinnej, „Chowanna”, 2000 T.1, s. 103-120.
 131. Podawca Marcin, Mieszkańcy gminy Warszawa-Włochy wobec zjawiska przemocy domowej, „Niebieska Linia”, 2000 nr 6, s. 30-32.
 132. Polak Małgorzata, Kiembłowski Piotr, Organizacje udzielające pomocy, „Świat Problemów”, 2002 nr 2, s. 7-10.
 133. Polanowski Jarosław, Eksmisja i nie tylko czyli co z mieszkaniem i zamieszkiwaniem, „Niebieska Linia”, 2001 nr 1, s. 20-22.
 134. Polanowski, Jarosław, Dowody w sprawie o znęcanie, „Niebieska Linia”, 2000 nr 2, s. 19-21.
 135. Polanowski Jarosław, Niebieskie Karty jako dowód w sprawie, i nie tylko, „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 18-19.
 136. Polanowski Jarosław, Obdukcja, „Niebieska Linia”, 2007 nr 2, s. 29-30.
 137. Polanowski Jarosław, Prawo w obronie pokrzywdzonych, „Niebieska Linia”, 2006 nr 2, s. 9-10
 138. Polanowski Jarosław, Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 25-27. 
 139. Popłońska-Szczepkiewicz Edyta, Pietrowska Edyta, Moja rodzina, „Niebieska Linia”, 2003 nr 6, s. 29-30.
 140. Poraj Grażyna, Pokaż kto tu rządzi!, „Niebieska Linia”, 2004 nr 6, s. 6-9.
 141. Porąbaniec Małgorzata, Przemoc w rodzinie − polski i niemiecki system pomocowy,  „Praca Socjalna”, 2012 nr 3, s. 60-80.
 142. Potocka Magdalena, Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet, „Niebieska Linia”, 2006 nr 6, s. 32-34.
 143. Prajsner Mira, Rewolucja czy burza w szklance wody?, „Remedium”, 2010 nr 12, s. 14-15.
 144. Prejzner Marek, O programie dla sprawców przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”,  2010 nr 2, s. 28
 145. Prusinowska-Marek Alina, Po pierwsze: dziecko, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 14-16.
 146. Prusinowska-Marek Alina, Sądy i kuratorska służba sądowa w ochronie osób pokrzywdzonych, „Niebieska Linia”, 2010 nr 4, s. 28-30.
 147. Pruszyński Jacek J. Gębska-Kuczerowska Anita, Niebezpieczna starość, „Niebieska Linia”, 2006 nr 6, s. 8-10.
 148. Przeciwdziałanie przemocy domowej : Polska 2000, „Niebieska Linia”, 2000 nr 1, s. 13-15.
 149. Przemoc wobec dziecka w rodzinie : wybrane pozycje bibliograficzne, ”Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2005 nr 4, s. 59-61.
 150. Przewoźnik Mirosław, Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej, „Praca Socjalna”, 2007 nr 6, s. 63-82.
 151. Przyborowska Katarzyna, Gimnazjaliści o przemocy, „Niebieska Linia”, 2010 nr 1, s. 11-16.
 152. Raczkowska Jadwiga, Nie bijmy, aby nie bili, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2005, nr 4, s. 3-9.
 153. Rościszewska-Woźniak Monika, Proszę, nie bij! : stosowanie przemocy wobec dzieci jest błędem w sztuce rodzicielstwa, „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 14-15.
 154. Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U. z dnia 17 lipca 2006 r., „Niebieska Linia”, 2006 nr 4, s. 14-15.
 155. Rusińska Agnieszka, Wojnowski, Od zaprzeczania do zadośćuczynienia, „Niebieska Linia”, 2006 nr 4, s. 3-5.
 156. Sajkowska Monika, Czy potępiamy sami siebie? : społeczny rygoryzm wobec rygorystycznych rodziców, „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 10-11.
 157. Sajkowska Monika, Krzywdzenie dzieci w świetle badań empirycznych, „Remedium”, 2001 nr 5, s. 1-4.
 158. Sajkowska Monika, Patologia czy normalność, „Niebieska Linia”, 2000 nr 4, s. 18-20.
 159. Sajkowska Monika, W świetle badań empirycznych, „Świat Problemów”, 2001 nr 7/8, s. 9-12.
 160. Sarzała Krzysztof,  Narodziny interwencji kryzysowej, „Niebieska Linia”, 2006 nr 1, s. 8-10.
 161. Sarzała Krzysztof, Przygoda z mapą : z prac Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, „ Niebieska Linia”, 2007 nr 2, s. 33-34.
 162. Sarzała Krzysztof, Ucieczka w przemoc, „Niebieska Linia”, 2001 nr 3, s. 20-21.
 163. Sasal Hanna Dorota, Ludzie pomagają ludziom : „Niebieskie Karty” po dwóch latach, „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 20-23.
 164. Sasal Dorota, „Niebieskie Karty” dawniej i dziś, „Niebieska Linia”, 2007 nr 1, s. 9-11.
 165. Sasal Dorota, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu, „Niebieska Linia”, 2000 nr 4, s. 21-22.
 166. Sasal Dorota, Podczas interwencji policji, „Świat Problemów”, 2000 nr 1, s. 17-23.
 167. Sasal Dorota, Stowarzyszenie ,,Medar” w Bydgoszczy : lokalna koalicja przedstawicieli różnych służb, łącząca ich kompetencje i możliwości pomagania ofiarom przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2001 nr 1, s. 25-27.
 168. Sigmund Anne-Marie, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemocy domowej wobec kobiet (2006/C110/15), „Niebieska Linia”, 2006 nr 3, s. 26-31.
 169. Skala polskiej przemocy, „Niebieska Linia”, 2006 nr 1, s. 25-26.
 170. Skawińska Mirosława, Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieska Karta”, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, 2008/2009 nr 1, s. 28-32.
 171. Skwarek Małgorzata, Przemoc w rodzinie – stereotypy dotyczące podziału ról w związku partnerskim a rzeczywistość – w opinii kobiet doświadczających przemocy, „Praca Socjalna”, 2004 nr 1, s. 3-19.
 172. Sokołowska Marta, „Przemoc w rodzinie” tematem w konferencji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012 nr 1, s. 58-62.
 173. Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012 nr 3, s. 3-9.
 174. Stanik Jan M., Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci „Chowanna”, 2000 T.1, s. 7-20.
 175. Stańczak-Kuraś Małgorzata, Adopcja i przemoc, czyli co trzeba wiedzieć, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę adopcyjną, „Niebieska Linia”, 2002 nr 5, s. 12-15.
 176. Staszewska Anna, Niebieska Sieć, „Niebieska Linia”, 2006 nr 5, s. 29-31.
 177. Staszewska Anna, Za zakrętem, „Niebieska Linia”, 2004 nr 5, s. 23-27.
 178. Stożek Maria, GPS a zapobieganie przemocy domowej, „Niebieska Linia”, 2010 nr 3, s. 28-29.
 179. Szczepkowski Jacek, Przeciw przemocy domowej, „Wychowanie na Co Dzień”, 2000 nr 1/2, s. 38-40.
 180. Szulik Małgorzata, Przypadek Pauliny, „Niebieska Linia”, 2002 nr 3, s. 9-11.
 181. Ulatowska Anna, Schronisko w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2007 nr 6, s. 27-29.
 182. Walc Wiesława, Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011 nr 3, s. 25-29.
 183. Walijewski Kazimierz, O Niebieskich Kartach z punktu widzenia dzielnicowego, „Świat Problemów”, 2000 nr 10, s. 23-27.
 184. Węgrzecka-Giluń Janina, ABC alkoholu, „Remedium”, 2003, nr 4, s. IV-V.
 185. Węgrzycka-Giluń Janina, Wspólna sprawa, „Remedium”, 2000 nr 2, s. 17-21.
 186. Węgrzynowicz Hanna, Lecznictwo odwykowe a zapobieganie przemocy domowej, „Niebieska Linia”, 2002 nr 2, s. 11-13.
 187. Wiraszka Katarzyna, „Wyrok” Franza Kafki : przemoc w wychowywaniu jako dylemat osobowości, „Niebieska Linia”, 2000 nr 5, s. 28-30.
 188. Wojtasik Marcin, Badania nad wpływem przemocy na dziecko, „Niebieska Linia”, 2001 nr 2, s. 32-34.
 189. Wojtuszka Tadeusz, Policja o przemocy w rodzinie, „Niebieska Linia”, 2002 nr 6, s. 27-29.
 190. Wójcik Magda, Co słychać w mediach, „Remedium”, 2000 nr 10, s. 22-23.
 191. Wyrwicka Krystyna, Przemoc w rodzinie – próba podsumowania, „Praca Socjalna”, 2008 nr 2, s. 3-23.
 192. Zacharuk Tamara, Zaremba Wanda, Postrzeganie przez młodzież zjawiska przemocy fizycznej wobec dziecka w rodzinie, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, 2003 nr 4, s. 9-13.
 193. Zajdel Krzysztof, Mobbing w szkole i w domu, „Edukacja i Dialog”, 2003 nr 10, s. 62-65.
 194. Zawadzki Patryk, Rola zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy domowej, „Praca Socjalna”, 2010 nr 6, s. 113-117.
 195. Zielińska Irena, Reakcje świadków przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2002 nr 2, s. 47-48.
 196. Ziemska Marta, Co widać z Elbrusa?, „Niebieska Linia”, 2004 nr 6, s. 27-29.
 197. Ziemska Maria, Wspólne problemy : okrągły stół w Kijowie, „Niebieska Linia”, 2007 nr 2, s. 31-33.
 198. Zmarzlik Jolanta, Organizowanie pomocy interdyscyplinarnej, „Świat Problemów”, 2001 nr 7/8, s. 13-14.
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content