Edukacja muzyczna – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Zestawienie bibliograficzne za lata 2013-2003 na podstawie artykułów z czasopism Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


Opracowanie
Aneta Bielaszka
23.01.2014 r.

1.Baranowska Lidia, Muzyka jako środek kształcenia dzieci, ” Życie Szkoły”, 2011 nr 1, s. 10-14. Wpływ muzyki na rozwój dziecka oraz korzyści wynikające ze stosowania muzyki w procesie edukacji. Podstawowe formy nauczania muzyki. Miejsce muzyki w nauczaniu zintegrowanym.
2.Białkowska Małgorzata, Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013 nr 9, s. 40-[41].Przybliżanie dzieciom przedszkolnym muzyki klasycznej i jazzowej.
3.Boesche-Kopczyńska Ewelina, Pozaszkolna edukacja muzyczna dziecka – refleksje i spostrzeżenia, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2006 nr 5, s. 51-56.
4.Chaciński Jarosław, Zorientowana na ucznia edukacja estetyczna w heterogenicznym środowisku – o percepcji, rozumieniu i przeżywaniu sztuki w świecie paradoksów wartościowania i oceniania, „Edukacja”, 2008 nr 1, s. 111-119. Proces nabywania przez ucznia kompetencji artystycznych w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, jego oczekiwania wobec tych osiągnięć i sposób oceniania.
5.Chyła-Szypułowa Irena, Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 48-54. Kształtowanie wrażliwości muzycznej u dzieci (edukacja wczesnoszkolna) poprzez słuchanie utworów Fryderyka Chopina i opowiadanie o dzieciństwie kompozytora.
6.Chyła-Szypułowa Irena, Twórczość muzyczna dzieci, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 32 (54), nr 4 (2008/2009), s. 7-14. Rozwój i ważna rola twórczości muzycznej u dzieci w klasach wczesnoszkolnych oraz przykładowe zadania twórcze.
7.Ciesielski Rafał, ,,Punkty kontrolne’’ szkolnych koncertów edukacyjnych, czyli jak wybierać na współczesnym rynku muzycznym, „Wychowanie Muzyczne”, 2011 nr 5, s. 61-72.* Koncerty muzyczne w szkole, ich zasadności, wartość edukacyjna oraz zainteresowanie nimi uczniów.
8.Dębicka Izabela, Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 30 (52) nr 1 (2006/2007), s. 68-77.
9.Dębicka Izabela, Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 28 nr 3 (2004/2005), s. 91-101. Temat zajęć: Do re mi fa sol – muzyczna gama nastrojów.
10.Dębicka Izabela, W poszukiwaniu muzycznego skarbu. Ćwiczenia muzyczne w rozwijaniu słuchu fonetycznego dzieci 6-letnich, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 33 (55) nr 4 (2009/2010), s. 81-90. Definicja słuchu fonetycznego oraz przykładowy zestaw ćwiczeń muzycznych, stymulujących słuch fonetyczny.
11.Dębicka Izabela, Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 34 (56), nr 4 (2010/2011), s. 56-65. Muzyka jako podstawowy środek terapeutyczny. Techniki stosowane w muzykoterapii. Przykład zastosowania treningu relaksacyjnego.
12.Dębicka Izabela, Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 30 (52) nr 3 (2006/2007), s. 65-77. Techniki muzykoterapeutyczne – przykłady: technika „Muzyczne dzień dobry”, zabawa „Studnia”, zabawa „Zaśpiewaj i pokaż ruchem swoje imię”, zabawa „Moje oczekiwania związane z zajęciami”, zabawa „Podwodne miasto”, zabawa „Zbiorowa matka” (karmienie muzyką), zabawa „Świateczne życzenia”. Zajęcia prowadzone w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
13.Dębicka Izabela, Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 55-60. Metodyka zajęć z muzykoterapii aktywnej w usprawnianiu funkcji manualnych w edukacji wczesnoszkolnej, przykładowe ćwiczenia.
14.Dębska Danuta, Problemy edukacji muzycznej, „Życie Szkoły”, 2002 nr 2, s. 18(82)-20(84). Znaczenie muzyki w rozwoju młodego człowieka.
15.Dyląg Jerzy, Uczenie się przez przeżywanie jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej, „Nowa Szkoła”, 2009 nr 4, s. 23-28. Elementy procesu nauczania. Czynniki wywołujące emocje. Formy ekspresji stosowanej przy pracy z dziełem muzycznym. Formy działalności muzycznej, które można wykorzystać w pracy z piosenką.
16.Dyląg Jerzy, Zabawy muzyczne, „Życie Szkoły”, 2008 nr 6, s. 20-24. Propozycje sześciu zabaw twórczych z dziełami muzyki instrumentalnej. Poziom edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie zintegrowane.
17.Franc izabela, Znaczenie muzyki i tańca w życiu dziecka, „Życie Szkoły”, 2009 nr 1, s. 17-19. Rozwój muzyczny dziecka. Prezentacja doświadczeń związanych z prowadzeniem zespołu wokalno-tanecznego dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 w Zabrzu.
18.Glinka, Magdalena, Nasze sposoby na zimową nudę, ” Życie Szkoły”, 2011 nr 11, s. 18-21. Konspekt zajęć kształcących wszystkie typy inteligencji dziecka w wieku przedszkolnym
19.Guśpiel Maria, Dlaczego edukacja przez sztukę, „Życie Szkoły”, 2004 nr 7, s. 11(459)-16(464)*. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka i jego kreatywności poprzez kontakt z utworem literackim, muzyką, piosenką, dziełem literackim.
20.Gwizdalanka Danuta, Magia muzyki : wprowadzenie, „Wychowanie Muzyczne”, 2012  nr 4, s. 4-10. *Cykl tematyczny o poznawaniu muzycznych światów; inspiracja dla pedagogów prowadzących lekcje wychowania muzycznego. W pierwszym artykule cyklu przedstawiono różne oblicza muzyki.
21.Jankowski Wojciech, Edukacja muzyczna w perspektywie porównawczej – zagrożenia i szanse, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2005 nr 4, s. 7-20. Oferta edukacji muzycznej skierowana do dzieci i młodzieży na świecie. Porównanie oferty muzycznej szkolnej i w życiu codziennym. Kształcenie muzyczne w różnych krajach. Wpływ oferty muzycznej codziennej na program edukacji muzycznej w szkole.
22.Jareczek Katarzyna, Śpiewamy i gramy : scenariusz zajęć dla klasy II, „Życie Szkoły”, 2011 nr 8, s. 27-30. Konspekt zajęć z zakresu edukacji muzycznej na pierwszym etapie edukacji.
23.Jemielnik Joanna, Czerpać radość z muzyki, „Edukacja i Dialog”, 2007 nr 5, s. 24-29*. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży (szkoły muzyczne).
24.Kisiel Mirosław, Dobrze mówię – pięknie śpiewam, „Życie Szkoły”, 2003 [ nr] 1, s. 3-8.Kształcenie głosu dziecka. Rola muzyki wkompensowaniu deficytów mowy
25.Kołodziejski Maciej, Głośno i cicho : scenariusz zajęć muzycznych w klasie I według koncepcji Edwina E. Gordona, „Życie Szkoły”, 2009 nr 1, s. 14-16. Do realizacji scenariusza zalecane są podstawowe umiejętności nauczyciela w zakresie gry na instrumencie klawiszowym oraz czytania nut.
26.Konarczak-Stachowiak Agnieszka, Szkoła a wychowanie estetyczne,”Wychowanie na Co Dzień”, 2008 nr 4/5, s. 34-36. Wychowawcza rola sztuki – wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat wartości artystycznych – rola nauczyciela w kształtowaniu sfery emocjonalnej i kulturalnej. Koncepcje wychowania muzycznego realizowanego w szkole w dobie reformy oświaty.
27.Kopik Aldona, Zatorska Monika , Szansa na zmiany w edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2011  nr 6, s. 5-11. Inteligencje wielorakie: inteligencja językowa, inteligencja ruchowa, inteligencja matematyczno-logiczna, inteligencja wizualno-przestrzenna, inteligencja przyrodnicza, inteligencja muzyczna, inteligencja interpersonalna, inteligencja interpersonalna.
28.Łojek Anna, Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór bibliografii) „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 95-99.
29.Murzyn Hanna, Jak polubić szkołę : zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe, „Życie Szkoły”, 2003 [nr] 7, s. 430-432. Funkcje i formy zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych.
30.Murzyn Hanna, Muzyczna lekcja ortografii, „Życie Szkoły”, 2003 [nr] 8, s. 489-491.Wykorzystanie zabaw muzycznych i tekstów piosenek do nauki ortografii.
31.Niedoborek Jakub, Przewodnik gitarowego harcownika. Na dobry początek kupujemy gitarę, „Wychowanie Muzyczne”, 2011 nr 4, s. 56-64. *
32.Pałka Jolanta, Muzyczna podróż w wyobraźni, „Życie Szkoły”, 2010 nr 3, s. 26-30. Propozycje przeprowadzenia zajęć opartych na realizacji zabaw sprzyjających rozwojowi aktywności muzyczno-motorycznej oraz opierających się na korelacji muzyki z techniką myślenia twórczego.
33.Parkita Ewa, Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 35-42. Rola programów multimedialnych w edukacji muzycznej oraz omówienie kilku programów.
34.Parszewska Ewa, Spotkanie z patronem przedszkola, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2005 nr 3, s. 54[182]-56[184]. Edukacja muzyczna dzieci.
35.Pawlińska Ewa, Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 32 (54), nr 4 (2008/2009), s. 15-21 .
36.Przychodzinska Maria, Powszechne wychowanie muzyczne 1960-1990. Między koncepcją a realizacją (2), „Wychowanie Muzyczne” 2011 nr 4, s. 4-16 .*
37.Rogozińska Katarzyna, Szkolne instrumenty muzyczne „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 30-34. Omówienie szkolnych instrumentów muzycznych.
38.Rzyska Aleksandra, Świąteczne porządki : scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych, „Życie Szkoły, 2011 nr 8, s. 24-26. Konspekt zajęć dla klas I-III dotyczący poznawania poezji Wandy Chotomskiej. Rozwijanie wyobraźni muzycznej, poznawanie tańców ludowych w kontekście Świąt Bożego Narodzenia.
39.Słowikowa Teresa, Muzyka łagodzi obyczaje, „Nowa Szkoła”, 2008 nr 6, s. 19-21. Muzyka jako przedmiot nauczania w szkole.
40.Stępkowska Karina, Zabawy z tortem muzycznym, „Życie Szkoły”, 2007 nr 6, s. 22-24. Przykład zajęć muzycznych dla młodszych dzieci, na których za pomocą tzw. tortu muzycznego dzieci uczą się wartości rytmicznych.
41.Śliwińska Anna, Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 29 (51) nr 2 (2005/2006), s. 39-46. Rola śpiewu w rozwoju dziecka. Ćwiczenia prawidłowej postawy i oddechu. Ćwiczenia artykulacji i dykcji.
42.Śliwińska Anna, Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 58-63. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I-III.
43.Śliwińska Anna, Stymulacyjna funkcja ruchu przy muzyce w nauczaniu zintegrowanym, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane, R. 32 (54) nr 4 (2008/2009), s. 22-29. Istotna funkcja ruchu przy muzyce. Systematyka i klasyfikacja ćwiczeń z zakresu form ruchu.
44.Wojciechowska Katarzyna, Dialog w edukacji dziecka : przez muzykę, z muzyką, dla muzyki , „Życie Szkoły”, 2010 nr 3, s. 15-17. Znaczenie nauczania i wychowywania przez dialog. Kompetencje komunikacyjne oraz muzyczne nauczycieli, pozwalające na skuteczne przybliżenie sztuki muzycznej dziecku na etapie wczesnoszkolnym.
45.Wojciechowska Katarzyna, Dziecko a edukacja muzyczna, „Życie Szkoły”, 2009  nr 1, s. 10-[13]. Specyfika procesu edukacji muzycznej. Możliwości ekspresyjne i percepcyjne w rozwoju muzycznym dziecka na etapie wczesnoszkolnym. Propozycje metodyczne – ćwiczenia percepcyjne w edukacji zintegrowanej w zakresie rozpoznawania cech dźwięku.
46.Wojciechowska Katarzyna, Muzyka w klasach 1-3, „Życie Szkoły”, 2008 nr 3, s. 34-37. Rola muzyki w edukacji wczesnoszkolnej. Propozycje zabaw muzycznych, rytmicznych.
47.Wołąsewicz Ludwika, Wychowanie przez muzykę, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2006 nr 1, s. 44-45.
48.Woźniczka Ewa, Aktywne formy muzyczne, „Życie Szkoły”, 2009 nr 11, s. 38-42. Znaczenie edukacji muzycznej w klasach początkowych. Omówienie ćwiczeń inspirujących do włączania muzyki w przebieg zajęć (zabawy rytmiczne, improwizacje taneczne, zabawy słuchowe).

* artykuł dostępny w Internecie na stronie czasopisma

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content