Przemoc w szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014-2009

Oprac. Aneta Bielaszka
PCRE w Nowym Mieście Lub.

Książki:

1.Dąbkowski Mirosław, Bullying – zastraszanie i przemoc szkolna [W:] Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, s. 101-122 (syg. 34088)
2.Gulińska-Grzeluszka Diana, Muzykoterapia dzieci agresywnych, Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 (syg. 32816)
3.Kopciewicz Lucyna, Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt, Warszawa , Difin, 2011 (syg. 33266)
4.Larson Jim, Lochman John E., Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem. Podejście kognitywno-behawioralne, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2012 (syg. 33932)
5.Larson Jim, Najpierw pomyśl. Trening radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2012 (syg. 33870)
6.Łukasik Joanna M., Jagielska Katarzyna, Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania. Kielce, „Jedność”, 2013 (syg. 33782)
7.Pospiszyl Irena, Patologie społeczne, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Agresja wśród dzieci i młodzieży, s. 107-122 (syg. 33172)
8.Prościak Beata, Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania. Warszawa, „Difin”, 2013 (syg. 33905)
9.Pyżalski Jacek,  Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 (syg. 33193)
10.Pyżalski Jacek, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków, „Impuls”, 2012 (syg. 33644)
11.Rimland Bernard, Dziecko dys-logiczne. Dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2010 (syg. 32927)
12.Sokołowska Ewa, Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2014 (syg. 34097)
13.Tsirigrotis Konstantinos, Lewik-Tsirigrotis Ewa, Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – implikacje profilaktyczne i terapeutyczne [W: ] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, Warszawa, Difin, cop. 2010 s. 102-113 (syg. 33406)
14.Urban Bronisław, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012 (syg. 33445)
15.Wołosik Anna, Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa? Warszawa, Difin, 2011 (syg. 33235)
16.Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, pod red. Danuty Boreckiej-Biernat, Warszawa, „Difin”, 2013 (syg. 33814)
17.Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka. Podręcznik dla nauczyciela, red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010 (syg. 33418)

Czasopisma:

1.Ankieta dla nauczycieli Akty przemocy uczniowskiej wg wskazań nauczycieli, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 16, s. 40. Ankieta przeprowadzona w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.
2.Ankieta dla uczniów Akty przemocy uczniowskiej wg wskazań uczniów „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 16, s. 41. Ankieta przeprowadzona w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.
3.Banasiak Beata, Młynarczyk Agnieszka, Przemoc rówieśnicza, „Sygnał” (czasopismo elektroniczne)” 2014, nr 5, s. 39-41. Co robić, aby przeciwdziałać i przeciwstawiać się przemocy rówieśniczej. Przykłady.
4.Baranowska Aneta, Podkultury młodzieżowe w szkole. O konieczności działań profilaktycznych i naprawczych, „Nowa Szkoła” 2013, nr 3, s. 22-28. Działania profilaktyczne w związku z przemocą w szkole – szykanowaniem uczniów przez szkolne grupy nieformalne.
5.Barlińska Julia, Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4, s. [53]-66.
6.Biernat Tomasz, Zjawisko przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych z małego miasta, „Wychowanie na Co Dzień” 2013, nr 9, s. 3-11. Badania, których celem była diagnoza poziomu i natężenia przemocy w środowisku szkół ponadgimnazjalnych.
7.Błasik Julita, Zjawisko agresji w szkole, „Meritum” 2010, nr 4, s. 50-54. Szkoła powinna podejmować próby zwalczania agresji i jest to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoi przed współczesną oświatą.
8.Borecka-Biernat Danuta, Szkoła pod napięciem, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 3, s.112-119. Problemy w szkole – agresja lub wycofanie się – to uczniowskie strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
9.Borkowska Anna, Macander Dorota, System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy, „Dziecko Krzywdzone” 2009, nr 1, s. 131-140
10.Borowska Bożena, Preludium do „dorosłej” przemocy?, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2009, nr 36, s. 6-7. Przemoc seksualna w relacjach rówieśniczych stanowi słabo rozpoznany i wciąż ignorowany problem.
11.Brudnik -Dąbrowska Maria,  Bullying – osaczanie w szkole, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2014, nr 8, s. 27-33. Bullying – przyczyna i skutek negatywnej atmosfery w szkole. Formy agresji interpersonalnej. Psychologiczne skutki nękania. Osaczanie podczas lekcji wychowania fizycznego. Działania profilaktyczno-wychowawcze nauczyciela wf.
12.Brudnik Maria, Interwencja kryzysowa w szkole – kryzys sytuacyjny, „Forum Oświatowe” 2010, [nr] 2, s. [49]-65. Typowe formy uczniowskiej agresji interpersonalnej. Cechy ucznia wskazującego na osobowość podatną na kryzys. Opis przypadku. Procedura kryzysowa – schemat postępowania nauczyciela.
13.Brudnik-Dąbrowska  Maria, Mobbing w szkole, „Życie Szkoły” 2014, nr 9, s. 27-30. Szkoła jako środowisko sprzyjające zjawisku mobbingu. Mobbing ze strony grona pedagogicznego lub dyrekcji szkoły. Wpływ mobbingu na relacje w szkole. Nauczyciel w roli mobbera.  
14.Buczkowska Joanna, Programy profilaktyczne : agresja, uzależnienia, fala. Programy do realizacji w klasach, „Głos Pedagogiczny” 2009, nr 12, s. 24-25.
15.Chmura-Rutkowska Iwona, Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy, „Forum Oświatowe” 2012, [nr] 1, s. [41]-73. Artykuł dotyczy roli, jaką w doświadczaniu codzienności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przemocy, odgrywają w naszej kulturze przekonania i stereotypy związane z płcią.
16.Chorab Monika, Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 11, s. 40-42. Czym jest mobbing uczniowski. Cechy mobbingu. Formy Mobbingu. Mobbing a bullying i „fala”. Rola nauczyciela i szkoły w walce z mobbingiem uczniowskim.
17.Chorab Monika, Mobbingowi mówimy stanowcze nie! Spotkanie drugie, „Wychowawca” 2010, nr 10, s. 28. Scenariusz spotkania do realizacji na godzinie wychowawczej.
18.Czapiński  Janusz, Zachowania problemowe młodzieży szkolnej, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2009, nr 4, s. 3-6. Rozmowa z prof. Januszem Czapińskim na temat wyników „Diagnozy szkolnej” z 2009 r., dotyczącej m.in. problemu przemocy w szkole.
19.Czemierowska-Koruba Ewa,  Agresja ma wiele twarzy, „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 63, s. 8-11. Rozmowa z psychologiem na temat agresji i przemocy w szkole oraz cyberprzemocy.
20.Czemierowska-Koruba Ewa, Niemoc karmi przemoc, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 41, s. 5-6. Rozmowa z psychologiem na temat przemocy w szkole.
21.Dąbrowski Jacek, Agresja – napastliwość, zaczepność, „Emocje” 2011, nr 6, s. 17-19. Agresja w szkole, jakie są jej rodzaje i przyczyny.
22.Dembiński Jacek, Zjawisko agresji w szkołach – w opinii nauczycieli wf, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2012, nr 9, s. 15-20. Prezentacja wyników badania, którego celem było poznanie skali zjawiska agresji w środowisku szkolnym na różnych etapach kształcenia w opinii nauczycieli wychowania fizycznego.
23.Dembiński Jacek, Zjawisko agresji w szkołach w opinii nauczycieli wychowania fizycznego z województwa dolnośląskiego, „Lider” (czasopismo elektroniczne) 2012, nr 11, s. 30-38. Definicja i charakterystyka pojęcia agresji. Przyczyny agresji w szkołach. Omówienie wyników badań, których celem było poznanie skali zjawiska agresji w środowisku szkolnym, na różnych etapach kształcenia  w opinii nauczycieli wychowania fizycznego dolnośląskich szkół.
24.Denst-Sadura  Aleksandra, Porozumienie bez przemocy, „Głos Nauczycielski” 2010, nr 27, s. 12. Rozwiązywanie konfliktów w szkole według koncepcji Marshalla Rosenberga.
25.Denst-Sadura Aleksandra,  Bądź bezpieczny, „Głos Nauczycielski” 2009, nr 41, s. 12. Warsztaty dotyczące przeciwdziałania zjawisku przemocy przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych.
26.Denst-Sadura Aleksandra, Bezpieczny uczeń, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 27, s. 16. Diagnoza i profilaktyka przemocy w szkole.
27.Denst-Sadura Aleksandra, Jak mówić, aby ograniczać agresję?, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 19, s. 12. Sposoby zapobiegania przemocy wśród dzieci i młodzieży. Komunikacja redukująca przemoc.
28.Denst-Sadura Aleksandra, Mobbing wśród uczniów, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 47, s. 16. Przemoc rówieśnicza w klasie. Rola nauczyciela w zapobieganiu mobbingowi wśród uczniów.
29.Denst-Sadura Aleksandra, Temat tabu : napastowanie seksualne, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 9, s. 12. Zjawisko agresji seksualnej w szkołach i przemoc rówieśnicza.
30.Diagnoza szkolna 2009. Przemoc i inne problemy w polskiej szkole, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 6, s. 16. Raport roczny podsumowujący edycję programu „Szkoła bez Przemocy” realizowanego od roku 2006 przez Grupy Wydawnicze-Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundację Orange.
31.Drachal Halina, Relacje (nie)bezpieczne, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 51/52, s. 18. Problem przemocy w szkole i innych placówkach oświatowych.
32.Frąckowiak-Świtkowska  Marzena, Stop cyberprzemocy w szkole, „Doradca Dyrektora Szkoły” 2013, nr 38, s. 47-49. Czym jest cyberprzemoc. Znaczenie anonimowości. Procedura działania w sytuacji cyberprzemocy w szkole.
33.Gazicka Katarzyna, Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji, „Problemy Narkomanii” 2009, nr 2, s. 80-94
34.Goetz Magdalena, „Ty lesbo”,”ty cioto”…, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 3, s. 11. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące reakcji na agresję w szkole, której źródłem jest nietolerancja.
35.Goetz Magdalena, „Ustawka” na boisku, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 38, s. 11. Problem agresji w szkole.
36.Goetz Magdalena, Agresja na placu zabaw, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 2, s. 12. Przemoc rówieśnicza.
37.Goetz Magdalena, Czym skorupka za młodu nasiąknie… Sprawcy przemocy rówieśniczej, „Niebieska Linia” 2014, [nr] 5, s. 11-13. Jak pracować ze sprawcami przemocy rówieśniczej – portret gnębiciela, czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania agresji, praca ze sprawcą przemocy.
38.Goetz Magdalena, Emocje to zły doradca, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 16, s. 11. Sposoby reagowania nauczycieli na agresję w szkole.
39.Goetz Magdalena, Gdy dziecko jest ofiarą, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 9, s. 12. „Niebieska Karta” w szkole. Procedura i obowiązki osoby zatrudnionej w oświacie podejrzewającej, iż dziecko doświadcza przemocy w rodzinie.
40.Goetz Magdalena, Gnębiciel w klasie, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 3, s. 12. Postępowanie z dzieckiem – sprawcą przemocy rówieśniczej.
41.Goetz Magdalena, Jak przeciwdziałać agresji w szkole, „Sedno” 2011, nr 9, s. 20-24. Oblicza szkolnej agresji. Przyczyny agresywnych zachowań uczniów. Konsekwencje przemocy w szkole. Jak skutecznie przeciwdziałać – etapy. Konkretne działania.
42.Goetz Magdalena, Jak sobie poradzić z przemocą? „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 62, s 49-52. Agresja i przemoc w szkole – temat zajęć wychowawczych. Lekcja 1 – Temat: Skąd się bierze przemoc ? Lekcja 2 – Temat: Czas na działanie.
43.Goetz Magdalena, Kozioł ofiarny ,”Głos Nauczycielski” 2014, nr 1, s. 12. Zjawisko kozła ofiarnego w klasie szkolnej.
44.Goetz Magdalena, Mobbing w szkole, „Emocje” 2011, nr 6, s. 14-16. Opis czym jest mobbing, a czym nie jest – mobbing a incydentalna agresja, konflikt, wymagania menedżerskie, dyskryminacja.
45.Goetz Magdalena, Nikt nie jest gorszy, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 1, s.14. Problem nietolerancji i homofobii w szkole.
46.Goetz Magdalena, Przemoc w pracy, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 40, s. 14. Mobbing wśród nauczycielek i nauczycieli.
47.Goetz Magdalena, Szkoła wolna od przemocy, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 10 s. 75-77. Przyczyny agresji. Analiza sytuacji w szkole. Reagowanie na zjawisko przemocy w szkole.
48.Goetz Magdalena, To nie są „końskie zaloty”, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 28/29, s. 13
49.Goetz Magdalena, Zły dotyk w szkole. [Cz. 1]. „Głos Nauczycielski” 2012, nr 42, s. 15. Przemoc seksualna w szkole w relacjach między uczniami.
50.Goetz Magdalena, Zły dotyk w szkole. Cz. 2. „Głos Nauczycielski” 2012, nr 43, s. 14-15. Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych.
51.Goetz Magdalena, Zły dotyk w szkole. Cz. 3. „Głos Nauczycielski” 2012, nr 44, s. 12. Nauczyciel jako ofiara przemocy seksualnej w szkole.
52.Goetz Magdalena, Zły dotyk w szkole. Cz. 4. „Głos Nauczycielski” 2012, nr 45, s. 14-15. Przemoc seksualna stosowana przez uczniów wobec nauczycieli.
53.Gorący Alicja, Mikcin Mirosław, Zachowania agresywne – młodzieży gimnazjalnej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2010, nr 11, s. 22-24. Przyczyny agresji. Agresja fizyczna i werbalna.
54.Goszczyńska Ilona, Szymczak Rafał, W napastliwym świecie, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 41, s. 7. Problem przemocy w polskich szkołach.
55.Grabowska Tatiana, Przeciw przemocy w szkole. Literatura biblioterapeutyczna, „Życie Szkoły” 2011, nr 3, s. 60-62. Problematyka biblioterapii w pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą. Propozycje tekstów przeciwdziałających przemocy i agresji wśród młodych.
56.Grondas Marek, Szkoła destrukcji ?, „Emocje” 2012, nr 5, s. 34-37. Opis przyczyn destrukcyjnych zachowań uczniów w szkole, jakie zachowania nauczyciela mogą je wzmacniać oraz opis technik, dzięki którym nauczyciel może radzić sobie z takim zachowaniem.
57.Hanuliakova Jana, Holla Katarina, Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy, „Wszystko dla Szkoły” 2010, nr 5, s. 7-8. Szykanowanie elektroniczne to świadome agresywne zachowania, często powtarzane przez grupę albo jednostki za pośrednictwem mass mediów w stosunku do ofiar, które nie mogą się bronić.
58.Ippoldt Lidia, Pospuła Agnieszka, Program zajęć biblioterapeutycznych „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”, „Biblioterapeuta” 2012, nr 1, s. 3-20. Program ma charakter terapeutyczny i zwiera 8 scenariuszy zajęć.
59.Janukowicz Maria, Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania, „Edukacja i Dialog” 2009, [nr] 2, s. [28]-32. Postępujący proces patologizacji życia to największe zagrożenie dla współczesnej szkoły.
60.Jędryszek-Geisler Aleksandra, Agresywna młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s. 30-34. Rodzaje agresji i skala zjawiska przemocy w szkole.
61.Jonakowska Ewa, Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce. [Cz. 1] „Życie Szkoły” 2013, nr 2, s. 26-29. Definicja przemocy i agresji w szkole. Badania dotyczące przemocy w szkole, przeprowadzone w 2011 roku. Reakcje szkoły na zjawisko agresji wśród uczniów.
62.Jonakowska Ewa, Ofiary przemocy szkolnej. [Cz. 2] „Życie Szkoły” 2013, nr 3, s. 38-40. Jak pomagać oraz zapobiegać kolejnym nadużyciom wobec dzieci – ofiar przemocy szkolnej.
63.Jonakowska Ewa, Sprawcy przemocy szkolnej. [Cz. 3] „Życie Szkoły” 2013, nr 4, s. 22-24. Metody pracy z uczniem nieradzącym sobie z napadami agresji. Zjawisko tzw. kozła ofiarnego. Forma pracy z rodzicami uczniów dopuszczających się przemocy.
64.Kaźmierczak Monika, Recepta na naprawę krzywdy, „Psychologia w Szkole” 2013, nr 2, s. 42-49. Agresja, przemoc i konflikty w środowisku szkolnym. Konferencja sprawiedliwości naprawczej – poszukiwanie rozwiązań sytuacji konfliktowej przez strony, których ona dotyczy.
65.Kiedrowska Małgorzata, Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów, „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 4/5, s. 12-18. Funkcjonowanie szkoły. Niepowodzenia szkolne. Dzieci nieakceptowane w szkole. Wagary i fobia szkolna. Przemoc wobec dzieci. Konsekwencje zachowań opresyjnych.
66.Kiełczkowska Anna Katarzyna, Kiedy uczeń zawini. Wdrażanie procedur postępowania w trudnych sytuacjach, „Sedno” 2010, nr 2, s. 6-11. Zadania dyrektora szkoły. Tworzenie procedur. Zachowania destrukcyjne ucznia w świetle prawa – akty agresji i przemocy, zniszczenie mienia, kradzież. O czym nauczyciel powinien powiadomić dyrektora. Procedury postępowania wobec uczniów.
67.Kim Renata, Czego nauczyciel nie widzi, „Wprost” 2011, nr 21, s. 46-47. Nauczyciele wobec przemocy w szkole.
68.Kmiecik-Baran Krystyna, Inny w szkole. [Cz.] 2. „Przegląd Oświatowy” 2009, nr 2, s. 15 „Kozioł ofiarny” w szkole.
69.Kocemba Iwona, Ci, którzy dręczą innych, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 132-139. Wyjaśnienie co to jest mobbing. Kim są ofiary i agresorzy. Cechy wspólne sprawcy i ofiary.
70.Kolasińska Anna, Nietykalność cielesna ucznia. Okiem psychologa. „Sygnał” (czasopismo elektroniczne) 2014, nr 4, s. 11-12. Opisano przykłady naruszenia wolności w sferze fizycznej, które mogą mieć miejsce w szkole między nauczycielem a uczniem.
71.Kołodziejczyk Jakub, Metoda Wspólnej Sprawy, „Remedium” 2010, nr 7/8, s. 15-17. Metoda Wspólnej Sprawy – metoda pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej.
72.Kompetentne i akceptowane dziecko nie potrzebuje agresji, „Na Temat” 2013, nr 3, s. 17-19. Profilaktyka przemocy w szkole a trening kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów.
73.Kopciewicz Lucyna, Kiedy nauczyciel poniża…, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 47, s. 10. Rozmowa na temat szkolnej przemocy wobec dziewcząt.
74.Kopciewicz Lucyna, Poniżające nazwania – szkolna przemoc wobec dziewcząt, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2010, nr 4, s. 108-127. Szkolne wspomnienia młodych kobiet relacjonujące poniżające lub degradujące zdarzenia.
75.Kozłowska Agata, Molestowanie to nie sposób na podryw, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 54, s. 54-56. Molestowanie seksualne wśród uczniów. Porady dla nauczycieli – jak rozmawiać z osobą poszkodowaną i sprawcą molestowania.
76.Kozłowska Magdalena, Ankieta Przemoc i agresja wśród uczniów, „Głos Pedagogiczny” 2011, nr 33, s. 38-39
77.Krajewska Beata, Przemoc domowa wobec ucznia – obowiązki szkoły, „Nowa Szkoła” 2014, nr 6, s. 23-32. Pojęcie i symptomy przemocy domowej. Rozpoznawanie objawów przemocy domowej przez szkołę i sposoby reagowania.
78.Krakowian-Rząca  Magdalena, „Kozioł ofiarny” w klasie, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły” 2013, nr 9, s. 56-57. Studium przypadku. Kontekst zgłoszenia. Sytuacja rodzinna. Sytuacja w klasie. Podjęte działania. Efekty podjętych działań.
79.Krasnosielski Adam, Dmitruk-Sierocińska Katarzyna, „Nim będzie za późno” – zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole, „Wychowanie na Co Dzień” 2012, nr 3, s. 28-31. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się przemocy w szkole. Pomoc rodziny i nauczycieli. Samoobrona ucznia.
80.Krasnosielski Adam, Gdy uczeń uczniowi jest prześladowcą, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 3, s. 13-20. Bullying – prześladowanie uczniów przez swoich kolegów.
81.Krasnosielski Adam, Mobbing w środowisku szkolnym – ofiary, sprawcy, skutki, „Dyrektor Szkoły” 2011, nr 5, s. 60-62. Mobbing – proceder społeczny.
82.Kruk Bogusław, Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą?, „Nowa Szkoła” 2010, nr 7, s. 18-28. Przyczyny agresywnych zachowań dzieci i młodzieży (wg socjologów). Sposoby przeciwdziałania przemocy. Przykłady i doświadczenia szkół.
83.Kubala-Kulpińska Aleksandra, Wirtualna agresja – realne ofiary, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 36, s. 56-58. Cyberprzemoc w szkole. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy.
84.Kudłacik Konrad, Agresja w szkole – jak sobie z nią poradzić?, „Wszystko dla Szkoły” 2012, nr 4, s. 10-12. Uwarunkowania i przyczyny agresji. Typologia przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
85.Kuzior Patryk, Nietykalność cielesna ucznia. Okiem prawnika. „Sygnał” (czasopismo elektroniczne) 2014, nr 4, s. 7-10. Co należy rozumieć przez nietykalność cielesną ucznia.
86.Lesińska Joanna, (Nie)bezkarny uczeń, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 45, s. 50-51. Typowe zachowania wymagające interwencji organów ścigania wobec młodocianych przestępców. Regulacje prawne dotyczące sytuacji naruszenia nietykalności cielesnej, zastraszania, przemocy słownej ukierunkowanej na nauczyciela.
87.Lesińska Joanna, Gdy uczeń atakuje, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 38, s. 44-45. Nauczyciel jako obiekt agresywnych zachowań uczniów. Prawna ochrona nauczyciela. Procedura szkolna. Konsekwencje dla uczniów. Konsekwencje dla szkoły i nauczycieli.
88.Leśniewska Katarzyna, Bezpieczna szkoła – czyli jaka?, „Emocje” 2012, nr 5, s. 30-33. Odpowiedź na pytanie, jak szkoła może zapewnić bezpieczeństwo uczniom i zapobiegać przemocy jako społeczność, instytucja, element środowiska lokalnego i środowisko wychowawcze.
89.Lewkowicz Krystyna, Trzy lekcje nt. przemocy w gimnazjum, „Wychowawca” 2014, nr 3, s. 29-31. Tematy: „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”, „Lekcja przestrogi”, „Co powinniśmy wiedzieć o przemocy?”
90.Łagocka Katarzyna, Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej, „Forum Oświatowe” 2011, [nr] 2, s. [157]-169. Wyniki i wnioski z badań przeprowadzonych w lutym 2008 r. w Gimnazjum nr 1 w Bydgoszczy.
91.Łoskot Małgorzata, Instytucje wsparcia, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 21, s. 45-46. W sprawie ucznia: z zespołem ADHD, z rozpoznaną dysleksją rozwojową, przewlekle chorego, nadużywającego alkoholu, eksperymentującego z narkotykami, wobec którego stosowana jest przemoc, z poważnymi problemami emocjonalnymi, będącego dzieckiem uchodźców.
92.Łoskot Małgorzata, Ja wam pokażę! „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 59, s. 14-16. Obowiązki pedagoga w sytuacji cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
93.Łoskot Małgorzata, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 64, s. 52-56. Mechanizm mobbingu grupowego. Przemoc grupowa w klasie. Szkolne działania antymobbingowe.
94.Łoskot Małgorzata, Zachowania autodestrukcyjne. Raport roczny programu społecznego, „Szkoła bez przemocy”, „Głos Pedagogiczny” 2009, nr 12, s. 16-19
95.Łoś Maja, Ewaluacja programu profilaktyki zachowań agresywnych „Pozytywnie nakręceni. Myślę -czuję-działam”, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2014, nr 1, s. 4-9
96.Łuba Małgorzata, Nierównowaga sił. Praca z uczniem upokorzonym przez nauczyciela, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 37, s. 54-56. Rozmowa z uczniem. Rozmowa z nauczycielem. Ataki ze strony rówieśników.
97.Łuczak Patrycja, Agresja! „Wychowawca” 2009, nr 6, s. 16-18. Definicja agresji, rodzaje, społeczne determinanty agresji. Cechy dziecka agresywnego. Przejawy i zapobieganie agresji w szkole.
98.Łuka Wiesław, Same trudne przypadki, „Głos Nauczycielski” 2009, nr 10, s. 11. Jak zwalczać przemoc i agresję w polskich szkołach – reakcja na film zamieszczony w internecie o stosowaniu przemocy wobec nauczyciela przez uczniów szkoły zawodowej w Rykach.
99.Łysek Jan, Bullying i mobbing w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 2012, nr 1, s. [119]-129. Bullying i mobbing – definicje. Mobbing w prawodawstwie polskim. Cechy, fazy i sposoby przeciwdziałania.
100.Łysek Jan, Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy, „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 1/2, s. [63]-75. Rodzaje rozwiązywania konfliktów. Metoda rozwiązywanie konfliktów w szkole według koncepcji Marshalla Rosenberga.
101.Łysek Jan, Stygmatyzacja uczniów w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 3/4, s. [25]-41. Stygmatyzacja i jej etapy. Przemoc i agresja w szkole – źródła, typy sprawców. Ofiary przemocy i ich typy. Przyczyny zachowań agresywnych stygmatyzujących dzieci w szkole. Szkolne programy profilaktyczne. Pedagog szkolny przeciwdziałający stygmatyzacji uczniów.
102.Macander Dorota, Nauczyciel i uczeń w obliczu cyberprzemocy, „Głos Pedagogiczny” 2011, nr 30, s. 22-24. Różnice między „tradycyjną” przemocą a cyberprzemocą. Cyberofiary. System reagowania w szkole na cyberprzemoc.
103.Makowska Jolanta, Przemoc w szkole. Raport z badań. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 7, s. 31-36. Rodzaje i rozmiary przemocy w szkole. Postrzeganie przemocy przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Badania.
104.Mastalerz Magda, Mobbing. Cz. 2. „Remedium” 2010, nr 6, s. 22-23. Skutki mobbingu. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi w szkole.
105.Mastalerz Magda, Mobbing. Cz. 3. „Remedium” 2010, nr 7/8, s. 42-43. Działania antymobbingowe w szkole i rola nauczyciela w tych działaniach.
106.Maślankiewicz Bartłomiej, Kto nie lubi poniedziałków?, „Emocje” 2011, nr 5, s. 8-10. Opis masakr urządzanych w szkołach przez uczniów. Przyczyny takich zachowań.
107.Melka Marta, Ukryte krzywdy uczniów, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 2, s. 68-74. Nadużycia wobec dzieci: przemoc i kontrola psychiczna.
108.Mende Wanda, Agresja wobec nauczyciela : instytucje wsparcia, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 16, s. 51-53. Rola dyrektora szkoły. Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny.
109.Mende Wanda, Molestowanie w szkole, „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 58, s. 55-57. Sytuacje kiedy uczeń oskarża nauczyciela o molestowanie. Kwalifikacja prawna czynu, postępowanie dyrektora szkoły.
110.Mende Wanda, Stalking w szkole, „Głos Pedagogiczny” 2011, nr 30, s. 49-51. Procedura postępowania w przypadku ucznia, który dopuścił się cyberprzemocy.
111.Michalak Marek, Agresja rośnie… : co na to Rzecznik Praw Dziecka?, „Emocje” 2011, nr 6, s. 4-5. Rozmowa z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem na temat problemu rosnącej agresji dzieci w szkołach.
112.Miłoszewska Ewa, Wszyscy byli odwróceni, „Głos Nauczycielski” 2009, nr 8, s. 8. Reportaż dotyczący wydarzeń ze szkoły zawodowej w Rykach w styczniu 2009 roku o znęcaniu się uczniów nad nauczycielem.
113.Niklová Miriam, Zjawisko mobbingu i jego profilaktyka w środowisku szkolnym, „Wspólne Tematy” 2009, nr 1, s. 15-20
114.Nowotka Małgorzata, Przemoc w polskiej szkole, „Wychowawca” 2009, nr 7/8, s. 42-43. Zjawisko aspołecznych zachowań współczesnej polskiej młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2004 r. w 113 warszawskich gimnazjach.
115.Olszewska Agnieszka, „Niebieska Karta” w praktyce, „Emocje” 2012, nr 1, s. 45-46. Procedura „Niebieskiej Karty” i obowiązki nauczyciela dotyczące przeciwdziałania przemocy w szkole.
116.Olszewski Radosław, Przemoc w szkole. Z doświadczeń francuskich, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2009, [nr] 3/4, s. [49]-53. Sposoby definiowania i analiza zjawiska w odniesieniu do statystyk. Mikroprzemoc i multiprzemoc. Geneza zjawiska. Koncepcje profilaktyki. Nieprawidłowości i wyzwania dla systemu szkolnego Francji.
117.Oszacowanie zagrożenia ekstremalnymi aktami agresji, „Na Temat” 2013, nr 3, s. 33-36. Opis jak oszacować ryzyko skrajnych aktów przemocy ze strony uczniów, którzy używając broni palnej mogą doprowadzić do śmierci wielu osób.
118.Ożóg Kazimierz, O językowej agresji i przemocy w szkole, „Język Polski w Szkole IV-VI” 2009/2010, nr 4, s. 39-41
119.Pasternak Agnieszka, Reagujemy! Mobbing w wydaniu szkolnym. Cz. 2, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 4, s. 30-32. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w walce z przemocą rówieśniczą w szkole. Program zaradczy.
120.Pasternak Agnieszka, Rówieśniczy oprawcy. Mobbing w wydaniu szkolnym. [Cz. 1]. „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 3, s. 36-38. Zdefiniowanie pojęcia mobbingu. Jak rozpoznać ofiarę dręczenia oraz sprawcę szykan. Przyczyny rodzenia się zjawiska mobbingu w szkole.
121.Paszkiewicz Aneta, Etykietowanie uczniów , „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 4, s. 20-24. Etykietowanie – zniekształcenie poznawcze, w wyniku którego na podstawie niektórych cech wyglądu lub zachowania tworzony jest obraz jakiejś osoby. Skutki etykietowania w szkole.
122.Paszkiewicz Anna, Zjawisko mobbingu w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s.19-25. Agresja uczniów wobec innych osób w klasie – objawy i próby przeciwdziałania.
123.Pawelski Leszek,Gliniarz w gimnazjum ?, „Nowa Szkoła” 2009, nr 3, s. 16-18. Problem przemocy i agresji w polskich gimnazjach – poszukiwanie rozwiązań.
124.Piekarska Anna, Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci może pomóc… Rozwiązanie konfliktu wśród uczniów we współpracy z rodzicami, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 23, s. 17-19. Przemoc rówieśnicza. Rola i zadania pedagoga, psychologa i nauczycieli. Sygnały rozpoznawcze i alarmowe przemocy. Współpraca z rodzicami i „syndrom zakładnika”. Jak interweniować i współpracować z rodzicami w sytuacjach przemocy rówieśniczej uczniów. Opis przypadku.
125.Piekarska Anna, Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 2, s. 49-60. Cechy mobbingu. Skutki mobbingu i krzywdzenia w szkole. Psychoprofilaktyka przemocy w szkole. Dekalog antymobbingowy.
126.Piekarska Anna, Oblicza przemocy „Za szkolną bramą” i psychologiczne metody interwencyjno-profilaktyczne, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 18, s. 23-29. Jak przejawia się krzywdzenie w szkole. Agresja uczniów. Mobbing rówieśniczy. Mobbing w sieci. Trauma prześladowania w szkole. Antyprzemocowa filozofia i oferta przemocy. Dobre i złe praktyki z różnych stron świata. Istota mobbingu. Oceny progamu „Nie winić”.
127.Piekarska Anna, Śmiertelne skutki przemocy rówieśniczej – przegląd i analiza zagadnień, „Dziecko Krzywdzone” 2010, nr 3, s. 54-62. Przegląd i analiza ważniejszych zagadnień zjawiska krzywdzenia rówieśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ze skutkami śmiertelnymi.
128.Piekarska Anna, Terror psychiczny. Cała prawda o traumie szkolnej, „Głos Pedagogiczny” 2009, nr 1, s. 44-46. Trauma spowodowana mobbingiem oraz złym traktowaniem. Krzywda i cierpienie.
129.Pilarska Paulina, Agresja i przemoc, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 2, s. 61-67. Scenariusz lekcji dla liceum na temat agresji.
130.Pilarska Paulina, Codzienna szkolna przemoc, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 2, s. [54]-60.
131.Pilczuk Bożena, Agresja wśród młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 9, s. 3-8. Pojęcie agresji, jej przyczyny wśród młodzieży. Programy profilaktyki szkolnej związanej z agresją. Badania dotyczące zdiagnozowania stanu polskiej szkoły w kontekście agresji i przemocy.
132.Pisarska Agnieszka, Używanie substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych, „Alkoholizm i Narkomania” 2012, nr 4, s. 357-382. Charakterystyka wybranych zachowań problemowych gimnazjalistów. Badania.
133.Podolski Paweł, Agresja w szkole – przyczyny i przejawy, „Remedium” 2012, nr 5, s. 1-3. Przejawy szkolnej przemocy dzieci i młodzieży, przyczyny oraz konsekwencje zachowań agresywnych.
134.Pospiszyl Kazimierz, Agresja w gimnazjum. Studium porównawcze. „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 2, s. [115]-131. Sprawozdanie z badań nad agresją uczniów gimnazjalnych kierowaną do kolegów.
135.Pozdał Michał, Jak reagować na przemoc?, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 49, s. 5. Rozmowa o ofiarach i sprawcach szkolnej agresji.
136.Praszek Andrzej, Przejawy agresji – w szkołach gimnazjalnych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2009, nr 5, s. 29-32
137.Profilaktyka przemocy w szkole, „Na Temat” 2013, nr 3, s. 13-16. Opis jak w szkole wspólnie, wraz z nauczycielami i wychowawcami realizować cele profilaktyki przemocy wśród młodzieży.
138.Przemoc i agresja w szkole. Wskazówki dla rodzica. Jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole, „Głos Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. [28]
139.Przemoc i agresja w szkole. Wskazówki dla ucznia. Jak radzić sobie w przypadku prześladowania, „Głos Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. [27]
140.Pytka Lesław, Zaradność i bezradność pedagogiki wobec przemocy i przymusu, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2009, [nr] 3/4, s. [34]-37. Patologizacja życia szkoły. Postrzeganie zjawiska agresji i przemocy w kontekście wychowania zgodnie z założeniami tradycyjnej pedagogiki i nowych kierunków w pedagogice XX i XXI w.
141.Pyżalski Jacek, Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4, s. [31]-51. Omówiono narzędzie wykorzystane w badaniu (Skala Kompetencji Informatycznej i Skala Dysfunkcyjnego Korzystania z Internetu).
142.Pyżalski Jacek, Stan umiarkowany, „Głos Nauczycielski” 2010, nr 49, s. 8. Projekt badawczy „Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel-uczeń”. Kondycja zawodu nauczycielskiego.
143.Rafałowicz Wioletta, Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? (prelekcja dla rodziców), „Wychowawca” 2010, nr 10, s. 19. Przemoc w szkole. Przyczyny zachowań agresywnych wśród uczniów. Porady dla rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
144.Rasmus Bożena, Dulska Iwona, Jak radzić sobie z uczniem agresywnym, „Przegląd Edukacyjny” 2009, nr 1, s. 15-17. Przyczyny, przejawy i skutki agresji. Przeciwdziałanie, propozycje nauczycieli.
145.Różycka-Śpionek Wioletta, Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa. Akty prawne orężem w walce z falą wykroczeń, przestępczości i wypadków w szkołach na przykładzie Wielkiej Brytanii, „Trendy” (czasopismo elektroniczne) 2013, nr 1, s. 28-33. Opis wybranych regulacjach prawnych, dotyczących przeciwdziałania przemocy, wyznaczających podstawy do tworzenia wewnątrzszkolnych procedur w szkołach dla młodzieży w wieku 16–19 lat. Wsparcie oraz konsekwencje prawne wobec rodziców.
146.Rutkowska Ewa, Przemoc w szkole – powinniśmy wiedzieć więcej, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 1/2, s. 16. Dyskryminacyjne aspekty agresji i przemocy w szkole.
147.Sajewicz-Radtke Urszula, Przeciw zastraszaniu, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 3, s. 103-111. Ofiary i sprawcy bullyingu – zamierzonego, powtarzalnego i nieprowokowanego zachowania agresywnego jednego sprawcy bądź grupy wobec ofiary, z zamiarem sprawienia jej bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia.
148.Siemieniuch Katarzyna, Rany na ukojenie, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 1, s. 99-104. Przyczyny autoagresji młodzieży.
149.Siemieniuch Katarzyna, W roli kozła, w masce błazna, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 3, s. 5-12. Mobbing w klasie. Uczeń jako ofiara przemocy.
150.Skalik Krzysztof, Redukowanie agresji – poprzez integrację grupy na zajęciach wf, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2011, nr 2, s. 16-19. Sposoby integrowania grupy na zajęciach wychowania fizycznego w celu eliminowania zachowań agresywnych. Przykłady ćwiczeń.
151.Skrzyński Dariusz, Mobbing w szkole (cz. I), „Wszystko dla Szkoły” 2010, nr 3, s. 10. Rozpoznanie zjawiska, kiedy ofiarą mobbingu w szkole jest nauczyciel.
152.Skrzyński Dariusz, Mobbing w szkole (cz. II), „Wszystko dla Szkoły” 2010, nr 4, s. 8-9. Sposoby dochodzenia przez nauczyciela jako ofiary mobbingu w szkole swoich praw.
153.Skura Piotr, Co z tą przemocą? „Głos Nauczycielski” 2013, nr 7, s. 7. Debata sejmowa na temat przemocy w szkole.
154.Sprawdzamy – czy nam się udało?, „Na Temat” 2013, nr 3, s. 37-40. Opis jak dokonać ewaluacji programu przeciwdziałania przemocy w szkole.
155.Strzelecka-Lemiech  Alicja, Dziewczyny górą?, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 44, s. 4-7. Agresja wśród dorastających dziewcząt (16-18 lat). Przyczyny wzrostu agresji. Wpływ przemian kulturowych. Wolność bez odpowiedzialności. Wzrost wpływu mediów. Obniżenie poczucia wartości. Agresja w okresie dojrzewania. Różnice między płciami. Profilaktyka zjawiska przemocy w szkole.
156.Swearer Susan,  Każdy może być agresorem,  „Psychologia w Szkole” 2012, nr 4, s. 50-54. Rozmowa z dr Susan Swearer – ekspertką ds. przemocy rówieśniczej.
157.Szefler Bożena, Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 8, s. 35-47. Zapobieganie przemocy wśród dzieci poprzez oddziaływania terapeutyczne z wykorzystaniem książki.
158.Szymik Eugeniusz, Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 3/4, s. [111]-131. Artykuł jest oparty na analizie badań przeprowadzonych na zlecenie MEN w roku szkolnym 2007/2008. Prezentacja Arkusza zbiorczego stanowiącego podsumowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w szkole.
159.Świerszcz Jan, Wielka nieobecna, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 2, s. 12. Autor zwraca uwagę na brak edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.
160.Świto Lucjan, Mobbing i pajdokracja – prawnokarne aspekty przemocy w szkole, „Forum Oświatowe” 2010, [nr] 1, s. [79]-98. Próba przybliżenia prawnego aspektu przemocy w szkole w celu rozeznawania jej symptomów i skutecznego przeciwdziałania.
161.Teodorczyk Marcin, Agresja w szkole tematem narady, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 2, s. 57-58. Konferencja pt. „Agresja w szkole. Rozwiązania systemowe”, która odbyła się 20 XI 2009 r. w Warszawie.
162.Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Bullying – charakterystyka zjawiska i uwarunkowania, „Remedium” 2010, nr 9, s. 1-3. Bullying – specyficzny rodzaj agresji rówieśniczej – definicja, cechy, przejawy i uwarunkowania zjawiska.
163.Tłuścik-Deliowska, Zaangażowanie gimnazjalistów w przemoc rówieśniczą. Rola bliskich przyjaźni, „Wychowanie na Co Dzień” 2013, nr 6, s. 3-7. Wyniki badań dotyczące dręczenia szkolnego (bullying). Badanie zaangażowania gimnazjalistów w dręczenie oraz określenie związku między posiadaniem bliskich przyjaciół a sprawstwem i wiktymizacją w zakresie przemocy rówieśniczej.
164.Tomik Jakub, Co robić w przypadku aktu agresji wśród uczniów, „Emocje” 2011, nr 6, s. 20-23. Opis po co i jak reagować na agresję w szkołach oraz jakie są jej uwarunkowania.
165.Trojan Elżbieta, Agresja i przemoc wśród rówieśników : (zestawienie bibliograficzne w wyborze), „Nowa Szkoła” 2014, nr 9, s. 50-57. Zestawienie bibliograficzne w wyborze : wydawnictwa zwarte za lata 1998-2013 i artykuły z czasopism za lata 2000-2013.
166.Tulczyńska Anna, Kozioł ofiarny, „Sygnał” (czasopismo elektroniczne) 2014, nr 3, s. 7-11 Rola kozła ofiarnego w grupie. Zachowania, które mogą być próbą wyjścia z roli kozła ofiarnego i jednocześnie uzasadnieniem wykluczenia. Jak pomóc uczniowi. Rola rodziców.
167.Tulczyńska Anna, Scenariusz : co zrobić? „Sygnał” (czasopismo elektroniczne) 2014, nr 3, s. 37-38. Uświadomienie uczniom uczuć towarzyszącym osobie, która stała się kozłem ofiarnym. Omówienie roli sprawcy, świadka i ofiary. Klasy IV–VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
168.Turlej Elżbieta, Dziewczynki po biuście, „Polityka” 2014, nr 10, s. 26-[29]. Problem przemocy seksualnej wobec nastolatek w szkole.
169.Wasilewska Katarzyna, Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej, „Edukacja i Dialog” 2009, [nr] 6, s. 62-64
170.Wesołowska Maria, Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – zadania dyrektora i pedagoga szkolnego, „Dyrektor Szkoły” 2011, nr 12, s. 44-47. Podjęcie odpowiednich działań. Wyposażenie w odpowiednią wiedzę. Obowiązek prawny. Zabezpieczenie uzyskanych informacji. Zawiadomienie właściwych organów.
171.Więckowski Daniel, Jakie przepisy chronią nauczyciela w sytuacji przemocy?, „Emocje” 2011, nr 4, s. 28-29
172.Wilk Mariusz, Skąd tyle agresji w szkole? „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 10 s. 72-74. Rady dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące zapobiegania agresji w szkole.
173.Wołosik Anna, Zero tolerancji, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 18, s. 8. Rozmowa z Anną Wołosik, autorką książki „Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?” na temat rodzajów przemocy seksualnej wśród młodzieży.
174.Wskazówki dla dyrektorów, koordynatorów ds. bezpieczeństwa i rad pedagogicznych w celu przeciwstawienia się sytuacjom konfliktowym w placówkach, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 16, s. 36-37
175.Zubrzycka Elżbieta, Najpierw nauczyć, potem wymagać. [Cz.] 4. „Przegląd Oświatowy” 2009, nr 1, s. 18-19. Przemoc w szkole i przedszkolu. Jak przekazywać dziecku informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą życie. Sposoby radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Program „Bezpieczne dziecko.
176.Zubrzycka Elżbieta, Naucz się, jak być bezpiecznym. Przeciwdziałanie przemocy w przedszkolu i w domu, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 7/8, s. 80-86. Działania prewencyjne – sposoby na to, jak nauczyć przedszkolaka by było bezpieczne w każdej sytuacji. Opis książeczek dla dzieci składających sie na „Program przeciwdziałania przemocy w szkole”.
177.Żmijewska Hanna, Jak zapobiegać mobbingowi w szkole?, „Sedno” 2011, nr 5, s. 14-16. Walka z mobbingiem. Odpowiedzialność dyrektora. Polityka antymobbingowa. Ankiety antymobbingowe. Ocena pracy pracownika. Środowisko nauczycieli.

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content