Czasopismo „Trendy”


Bibliografia zawartości czasopisma elektronicznego Ośrodka Rozwoju Edukacji za lata 2016-2012


Oprac. Aneta Bielaszka
20.01.2016 r.

1. Andrzejewska Anna, Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, „Trendy” 2013, nr 1, s. 9-15. Zagrożenia związane z grami komputerowymi, portalami społecznościowymi. Opis na czym polega uzależnienie od Internetu oraz jak ochronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami cyberprzestrzeni.
2. Andrzejewska Monika, Jak pomóc dziecku lub uczniowi z mutyzmem selektywnym? „Trendy” 2013, nr 4, s. 62-65.Wyjaśnienie czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są kryteria diagnostyczne, jak odróżnić mutyzm od nieśmiałości.
3. Antczak Mariola, Czy młodzież lubi czytać? : wybrane refleksje z badań uczniów i ich rodziców, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 7-11
4. Bacia Ewa, Jak potwierdzać kompetencje zdobyte na drodze pozaformalnej i nieformalnej? „Trendy” 2012, nr 4, s. 64-68.
5. Bednarek Józef, Nowe wyzwania społeczno-edukacyjne cyfrowej szkoły, „Trendy” 2013, nr 4, s.15-21. Szanse przygotowania dzieci i młodzieży w cyfrowej szkole do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Zagrożenia uczniów w cyfrowej szkole. Nowe kompetencje społeczno-wychowawcze nauczycieli cyfrowej szkoły.
6. Berczyński Mariusz, Jakość pracy nauczyciela a atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego, „Trendy” 2013, nr 4, s. 43-48. Zmiany w nauczaniu wychowania fizycznego związane z wprowadzeniem nowej podstawy programowej.
7. Bocheńska-Włostowska Katarzyna, Oswajanie e-edukacji, „Trendy” 2012, nr 3, s. 91-95.
8. Borkowska Anna, Młodzież bez szans? : przeciwdziałanie porzucaniu nauki przez uczniów w krajach Unii Europejskiej, „Trendy” 2013, nr 3, s. 51-55. Zjawisko porzucania szkoły w Europie i jego przyczyny. Przedstawienie strategii przeciwdziałania temu zjawisku. Jakość kształcenia zawodowego a przedwczesne porzucanie nauki.
9. Bożyk Łukasz, Zrozumieć młodych nieobliczalnych. Jak rozpoznać uczniów uzdolnionych matematycznie i wspierać ich w rozwoju? Trendy 2016, nr 1, s. 20-23
10. Brodowska Agnieszka, Korczak: nauczyciel nauczycieli, „Trendy” 2012, nr 1, s. 15-17
11. Brzezińska Anna Izabela, „Uczenie się to może być wielka przyjemność, a stwarzanie innym warunków do nauki (…) jest jeszcze większą przyjemnością”, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka „Trendy” 2013, nr 3, s. 6-12.Rozmowa z prof. Anną Izabelą Brzezińską na temat przyczyn braku wśród młodych Polaków odpowiednich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
12. Brzezińska Anna Izabela, Mentalność, organizacja, współpraca, czyli jak zakończyć sukcesem przyjęcie sześciolatków do społeczności szkolnej : rozmowa z… prof. Anną Izabelą Brzezińską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2014, nr 1, s. 4-8
13. Buczkowska Urszula, O roli książki i biblioteki szkolnej w życiu dzieci i młodzieży, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 75-78. Wyniki badań, których celem było określenie roli książki w życiu dzieci i młodzieży, poznanie działań biblioteki szkolnej w zakresie edukacji czytelniczej oraz zbadanie jej wpływu na rozwój czytelnictwa.
14. Chodnicki Jerzy, O niektórych przyczynach trudności w uczeniu się matematyki, czyli o związku matury z nauczaniem matematyki w liceum, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 30-33. Opis w jaki sposób struktura arkusza, konstrukcja zadań i schematy oceniania zadań maturalnych wpływają na trudności w uczeniu się i nauczaniu matematyki.
15. Chrzanowska-Pietraszuk Beata, Rodzina i szkoła wobec niepełnosprawności dziecka, „Trendy” 2013, nr 4, s. 77-82.Rodzaje wsparcia psychologicznego dla rodziny i nauczycieli dziecka niepełnosprawnego.
16. Czarkowski Jakub Jerzy, Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu, „Trendy” 2012, nr 2, s. 106-113.Kształcenie komplementarne w nauczaniu e-learningowym. Ocenienie i ewaluacja w nauczaniu e-learningowym.
17. Czarkowski Jerzy Jakub, Między jakością a nowoczesnością ,”Trendy” 2013, nr 3, s. 56-63.Problem jakości kształcenia a edukacja w zakresie IT. Nowa rola nauczyciela informatyki wobec zastosowania w nauczaniu technologii cyfrowych.
18. Czarnocka Marzenna, Uczeń z niepełnosprawnością – zmiany w prawie, „Trendy” 2015, nr 4, s. 33-38. Opis nowych przepisów ujednolicających standardy i organizację kształcenia specjalnego.
19. Czernow Anna Maria, Książki zbójeckie. Trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży, „Trendy” 2015, nr 4, s. 54-56.Trudne tematy takie jak choroba, przemoc, czy depresja rodziców: „Gwiazd naszych wina”,”Oskar i pani Róża”, „Włosy mamy” i „Zły pan”.
20. Czernow Anna Maria, Rozmowa z… Anną Marią Czernow, literaturoznawcą i prezesem Polskiej Sekcji IBBY, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 4-6.Promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży w Polsce oraz warunków jego rozwoju.
21. Czyż-Seidel, Justyna, Czytajace szkoły? Tak! „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 45-49.Rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
22. Daniel Józef, Matura z matematyki od 2015 – łączenie starego i nowego, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 25-28. Opis błędów i problemów jakie uczniowie napotkali podczas nowej matury z matematyki.
23. Derecki Tomasz, Liceum ogólnokształcące – jakie zmiany czekają nas w roku szkolnym 2012/2013? „Trendy” 2012, nr 3, s. 10-16
24. Derecki Tomasz, Monitorowanie wdrażania podstawy programowej 2010–2013, „Trendy” 2013, nr 3, s. 34-29. Monitorowanie skutków zmian zachodzących w szkole pod wpływem przeprowadzonej reformy – poziom ponadgimnazjalny.
25. Dobkowska Joanna, Rozwijanie umiejętności czytania na I etapie edukacyjnym, „Trendy” 2014, nr 1, s.22-27. Miejsce tekstu w podstawie programowej i podręcznikach.
26. Dudek Elżbieta, Czy nauczyciele polubili komputery? „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 16-23 Przedstawienie projektów „e-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”, „Nauczyciel XXI wieku” i „Nauczyciel Interaktywnej Klasy”.
27. Dulas Aleksandra, Edukacja seksualna – czy młodzież czuje się bezpieczna? „Trendy”h 2013, nr 1, s. 16-20.Zagrożenia i problemy młodzieży związane z przemocą w związku, przemocą w grupie związana z płcią i orientacją seksualną oraz pornografią.
28. Dziama Anna, Jędrzejewska Monika, Przewrót kopernikański w uczeniu (się), Trendy 2016, nr 1, s. 4-9
29. Elsner Danuta, Sieć ENIRDELM – przykład dobrej praktyki, „Trendy” 2012, nr 4, s. 87-97.Europejska Sieć Doskonalenia Badań i Rozwoju Edukacyjnego Przywództwa oraz Zarządzania
30. Fiejdasz-Kaczyńska Małgorzata, Po pierwsze – nie zwariować, „Trendy” 2013, nr 2, s. 35-38.Wady i zalety wcześniejszego rozpoczynania nauki szkolnej okiem rodziców po pierwszym roku w szkole.
31. Florek Anna, Sześciolatek w szkole wyzwaniem dla dyrektora, „Trendy” 2012, nr 1, s. 30-33
32. Florek Anna, W zasięgu wzroku, w zasięgu ręki, „Trendy” 2013, nr 2, s. 30-34.Ćwiczenie ważnych szkolnych umiejętności szkolnych, a sposób zagospodarowania klasy.
33. Gajewska Danuta, „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”, „Trendy” 2013, nr 1, s. 38-42
34. Gałązka Kinga, Zajęcia z matematyki nie muszą być spacerem po linie zawieszonej nad przepaścią!  „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 36-40.Opis jak można zaplanować pracę na lekcji matematyki, tak aby zainteresować uczniów.
35. Gałęski Artur, Rozmowa z… Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2012, nr 2, s. 6-10
36. Garapich Andrzej, Świat reklamy w świecie dzieci, „Trendy” 2013, nr 4, s. 32-35.
37. Garstka Tomasz, Zasady i granice w profilaktyce problemowych zachowań dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Trendy” 2014, nr 1, s.44-47
38 .Gierzyńska-Kierwińska Agnieszka, FRSE – europejskie programy edukacyjne, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 32-33.Projekty eTwinning a rozwój kompetencji kluczowych.
39. Gmiterek Grzegorz, Bibliotekarz – jego kompetencje i rola w funkcjonowaniu polskich i amerykańskich bibliotek, „Trendy” 2012, nr 4, s. 60-63
40. Gocłowska Anna, Nadzór stabilny, ale elastyczny, „Trendy” 2015, nr 4, s. 7-12.Opis zmian w nadzorze pedagogicznym.
41. Goetz Magdalena, Jak przekonać nastolatków do lektury, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 12-15.Przykłady działań, które mogą przekonać nastolatków do czytania
42. Górak-Sosnowska Katarzyna, Dlaczego trudno uczyć o świecie islamu? „Trendy” 2015, nr 1, s. 8-12
43. Górecka-O’Connor Dorota, Nauczyciel i uczeń w „Cyfrowej Przyszłości”, „Trendy” 2012, nr 4, s. 116-119.Stan kompetencji medialnych i informacyjnych nauczycieli i uczniów.
44. Grochowska Emilia, Literatura i internet, czyli tradycja i nowoczesność w rozwijaniu sprawności czytania tekstów w języku obcym, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 37-41
45. Grochowska Emilia, Pomysł na lekcje z Szymborską, czyli o korelacji międzyprzedmiotowej słów kilka, „Trendy” 2012, nr 4, s. 55-59
46. Grzegory Anna, E-czytanie w elektronicznym świecie, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 34-36.Urządzenia, serwisy i aplikacje, w których można gromadzić i wypożyczać e-booki. Ćwiczenia wspierające szybkie czytanie
47. Grzybowski Andrzej, Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 29-31.Badania, których celem było określenie wpływu wykorzystania mobilnych pracowni komputerowych i internetu na nauczanie różnych przedmiotów szkolnych.
48. Grzymała-Moszczyńska Halina, Wraca Bartek z zagranicy… I co dalej? Trendy 2016, nr 1, s.41-45
49. Gut Katarzyna, Języki obce w sieci, „Trendy” 2014, nr 2, s. 49-53. Wspomaganie nauczycieli języków obcych w sieci współpracy.
50. Hałabuda Jarosłąw, Konstruowanie narzędzi ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w szkole, „Trendy” 2012, nr 2, s. 23-29.Odpowiedzialność szkoły za wychowanie i profilaktykę uczniów i jej znaczenie dla ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych.
51. Harton Anna, Gajewska Danuta, Co jedzą dzieci i młodzież? „Trendy” 2013, nr 4, s. 84-86.Opis stanu zdrowia polskiej młodzieży i zachowań żywieniowych młodzieży w świetle badań oraz jak zmienić złe nawyki żywieniowe.
52. Hatak Wioletta, Mielnik Paulina, Efektywna współpraca z biblioteką pedagogiczną – przykład dobrej praktyki, „Trendy” 2014, nr 2, s. 95-98. Przykład współpracy biblioteki pedagogicznej w Staszowie ze szkołą w zakresie wspomagania i doskonalenia nauczycieli
53. Heropolitańska-Janik Joanna, Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży wobec najnowszych zmian w zakresie żywienia w szkołach, „Trendy” 2015, nr 4, s. 39-42.Przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących nawyków żywieniowych uczniów Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.
54. Hutny Maria, Dyskusyjne Kluby Książki kołem ratunkowym czytelnictwa, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 42-44.Opis na czym polega i jak działa Dyskusyjny Klub Książki w bibliotece szkolnej
55. Jabłonowska Małgorzata, Zdawania egzaminów można i trzeba się uczyć, „Trendy” 2012, nr 2, s. 42-46
56. Jankowiak-Wydra Jolanta, Uczniowie uczestnikami ewaluacji wewnętrznej? : tak! : o doświadczeniach z ewaluacją słów kilka, 'Trendy” 2014, nr 2, s.54- 56. Opis przebiegu ewaluacji wewnętrznej. Przykład dobrej praktyki dyrektorskiej odnośnie ewaluacji wewnętrznej.
57. Jaroszewska Anna, Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce na tle innych krajów UE – współczesne tendencje, „Trendy” 2013, nr 2, s. 45-51.
58. Jasińska Marzena, Oczekiwania rynku pracy a możliwości społeczno-edukacyjne szkoły, czyli o syndromie „świadectwa z paskiem”, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 61-64. Opis jakich umiejętności cennych dla pracodawców brakuje młodym ludziom, jaka jest rola szkoły w zdobywaniu tych umiejętności.
59. Jegier Aneta, Adaptacja sześciolatka do szkoły jako ważny czynnik prorozwojowy, „Trendy” 2014, nr 1, s. 9-14. Opis jak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może ułatwić pierwszoklasistom adaptację w szkole.
60. Jędrzejczyk Urszula, Grzymała-Moszczyńska Halina, Kiedy wielokulturowość klasy szkolnej staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży? „Trendy” 2015, nr 4, s. 24-27
61. Juńczyk Tomasz, Model współpracy z młodzieżą oparty na założeniach psychologii pozytywnej, „Trendy” 2013, nr 3, s. 47-50. Sytuacja psychospołeczna nastolatka – główne wyzwania rozwojowe i edukacyjne.
62. Jurga Laura Izabela, Wcześniejszy obowiązek szkolny a umiejętności życiowe sześciolatków „Trendy” 2013, nr 2, s. 22-29.Wyjaśnienie czym jest rozwój dziecka. Umiejętności życiowe, które powinna kształtować szkoła, a potrzeby sześciolatków.
63. Jurga Laura, Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych, „Trendy” 2012, nr 2, s. 30-37
64. Kamiński Arkadiusz, Obszary wspierania pracy placówek resocjalizacyjnych – potrzeby a rzeczywistość, „Trendy” 2014, nr 2, s. 38-42. Rola i organizacja MOW (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych) i MOS (Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii) w polskim systemie edukacji.
65. Kaniowska Teresa, Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty, „Trendy” 2015, nr 4, s. 13-17.Opis działania, kadry i wychowanków, systemu kierowania nieletnich do placówek, systemu reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu wychowanków i placówki.
66. Kasperowicz Hanna, Zrozumieć dziecko z autyzmem, „Trendy” 2012, nr 4, s. 32-38.Wyjaśnienie czym różni się autyzm od zespołu Aspergera.
67. Kędra Marzena, Rozmowa z… Marzeną Kędrą, laureatką konkursu „Nauczyciel Roku 2012”, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy”2012, nr 4, s. 6-15
68. Kierzkowska Gabriela, Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej, „Trendy” 2013, nr 4, s. 88-91.Wyniki badań dotyczących nawyków żywieniowych uczniów klas 0-VI szkoły podstawowej.
69. Klainowska Anna, Odczarować matematykę. Czy lekcja matematyki może być ciekawa? Trendy 2016, nr 1, s. 10-14
70. Kmita Danuta, Świetlica dla sześciolatka : rola i zadania współczesnej świetlicy szkolnej, „Trendy” 2014, nr 1, s. 48-55.Dostosowywanie metod i form zajęć świetlicowych do potrzeb i możliwości sześciolatków, przykładowe rozwiązania.
71. Knol Kamila, Jak radzić sobie z agresją elektroniczną młodych ludzi? : założenia, wybrane wyniki i podjęte działania w projekcie Daphne III – „Cyberbullying wśród młodzieży: badania i interwencja w sześciu krajach europejskich”, „Trendy” 2012, nr 1, s. 41-46
72. Kocurek Maciej, Rola i zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, „Trendy” 2013, nr 3, s. 111-118
73. Konarzewski Krzysztof, Rozmowa z… Krzysztofem Konarzewskim, wybitnym polskim pedagogiem i międzynarodowym ekspertem, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2013, nr 2, s. 5-8.Zalety obniżenia wieku szkolnego do 6 lat.
74. Konopko Anna, W świecie e-publikacji, „Trendy” 2012, nr 4, s. 120-123.Badania dotyczące wykorzystania e-podręczników i książek elektroniczych w nauczaniu szkolnym.
75. Kopeć Anna, Lapbook a edukacja czytelnicza – czyli jak zachęcić dzieci do czytania, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 79-83.Czym jest lapbook, jak go zrobić, w jaki sposób wykorzystać do promocji czytania.
76. Kordziński Jarosław, Aktywność bibliotek pedagogicznych, ” Trendy” 2013, nr 3, s. 82-87. Opis nowych zadań bibliotek pedagogicznych oraz zmian jakie w nich zaszły w ostatnich latach
77. Kordziński Jarosław, Jakiego wspomagania potrzebują nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych? : doświadczenia szkół objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 49-54.Pilotaż prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji zakładający poprawę jakości systemu doskonalenia nauczycieli poprzez powiązanie go z rozwojem szkół
78. Kordziński Jarosław, Leśniewska Katarzyna, Jak poradnia w Wejherowie przygotowuje się do wspomagania szkół? „Trendy” 2015, nr 4, s. 48-50.Opis działań: sieci współpracy i samokształcenia – nowa forma doskonalenia nauczycieli, wspieranie szkół poprzez szkolenia i doradztwo.
79. Korsak Magdalena, Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, „Trendy” 2014, nr 1, s. 63-67
80. Kotarba-Kańczugowska Marta, O różnojęzycznych kompetencjach nauczycieli, „Trendy” 2012, nr 4, s. 48-54
81. Kowalczyk-Rumak Emilia, Ewaluacja w szkole – najistotniejsze zmiany w nadzorze pedagogicznym, „Trendy” 2012, nr 3, s. 82-89
82. Kozak Wioletta, O zmianach w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 18-22. Opis nowej formuły egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
83. Koźmińska Irena, Mądra szkoła potrzebna od zaraz! „Trendy” 2015, nr 1, s. 44-50.Problemy dotykające współczesne dzieci w związku ze zmieniającymi się warunkami życia i oddaleniem rodziców. Rola szkoły w wychowaniu i zaspakajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci. Jak powinno wyglądać rozwijanie czytelnictwa w szkole
84. Koźniewska Elżbieta, Psychologiczne i społeczne aspekty procesu oceniania, „Trendy” 2012, nr 2, s. 59-63
85. Kreft Wojciech, Nowe prawo oświatowe – nowe możliwości i szanse : doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych, „Trendy” 2012, nr 3, s. 39-45
86. Krysa Wiesława, Jak wykorzystać naturalną ciekawość małego dziecka w szkole? 'Trendy” 2012, nr 1, s. 18-22
87. Krysa Wiesława, Kompetencje małego dziecka w szkole, „Trendy” 2012, nr 4, s. 17-24
88. Krysa Wiesława, Praca z sześcio- i siedmiolatkiem – podobieństwa i różnice : doświadczenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, „Trendy” 2013, nr 2, s. 17-21
89. Kuciak Anna, Szkoła wobec nowych narkotyków – dopalaczy, „Trendy” 2015, nr 4, s. 28-32.Opis czym są dopalacze,w jakiej postaci występują, jak działają, co zrobić, gdy podejrzewamy, że uczeń jest pod wpływem dopalacza, co szkoła może zrobić.
90. Kupaj Lilianna, Krysa, Wiesława, Zainteresowania i motywacja w procesie efektywnego nauczania, Trendy 2016, nr 1, s. 32-35
91. Kwiatkowska Dorota, Rola internetu w rozwoju kompetencji młodzieży ponadgimnazjalnej, „Trendy” 2012, nr 3, s. 96-101.Podsumowanie wyników badań, dotyczących funkcjonowania młodzieży w środowisku internetu.
92. Kwiecień Dariusz, Nauka dzieci najmłodszych wsparta TIK, „Trendy” 2012, nr 1, s. 35-40.
93. Lenkiewicz-Broda Jolanta, Zmiany w nadzorze pedagogicznym w nowym roku szkolnym, „Trendy” 2013, nr 3, s. 65-74.Modyfikacja wymagań dotyczących działalności szkół/placówek, działania podejmowane w procesie ewaluacji zewnętrznej, terminy i procedury, zakres ewaluacji wewnętrznej, rozszerzenie zakresu danych w planie nadzoru pedagogicznego, wartości i filozofie edukacyjne zdefiniowane w wymaganiach.
94. Leszczyński Grzegorz, 7 pytań do… prof. Grzegorza Leszczyńskiego, krytyka i historyka literatury, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 16-17. Trendy w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży.
95. Leśniewska Katarzyna, Edukacja włączająca po gruzińskuj [właśc. gruzińsku] „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 65-70. Opis projektu „One są wśród nas” realizowanego w Gruzji, przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Polskiej Pomocy od 2012 r., dotyczący edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych.
96. Leśniewska Katarzyna, O budzeniu dusz… i pracy w sieci, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 18-21. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli dotyczące zainteresowania uczniów czytaniem.
97. Leśniewska Katarzyna, Wspomaganie bezpieczeństwa? : sieci! „Trendy” 2015, nr 1, s. 27-31. Budowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach poprzez zespołową pracę nauczycieli podejmowaną w ramach sieci współpracy i samokształcenia
98. Lewandowicz-Nosal  Grażyna, Książki dla przedszkolaków, „Trendy” 2013, nr 2, s.39-44.Charakterystyka dziecka w wieku 4-6 lat jako czytelnika. Proces inicjacji czytelniczej w grupie przedszkolnej. Propozycje wartościowych pozycji do czytania dla najmłodszych.
99. Lewandowicz-Nosal Grażyna, Fantastyczna literatura fantastyczna, „Trendy” 2015, nr 1, s. 40-43.Współczesna literatura fantastyczna dla dzieci i młodzieży.
100. Lewandowicz-Nosal Grażyna, Literacka przygoda z matematyką i przyrodą, „Trendy” 2016, nr 1, s. 27-31
101. Lewiński Andrzej, 7 pytań do… ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, rozm. przepr. red., „Trendy” 2015, nr 1, s. 33-34. Informacje na temat specyfiki ochrony danych osobowych w szkole.
102. Lis Beata, Edukacja matematyczna w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, Trendy 2016, nr 1, s. 15-19
103. Lisiecka Zofia, Nie ściągaj! : o potrzebie kampanii na rzecz uczciwości edukacyjnej, „Trendy” 2012, nr 2, s. 47-52
104. Łagodzka Anna, Filozoficzne dociekania w klasach I–III, „Trendy” 2014, nr 1, s. 29-36. Opis zastosowania programu edukacyjnego.
105. Malinowski Mariusz, INFOTEKA Ośrodka Rozwoju Edukacji jako projekt wspierający TIK, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 24-28.Ukazanie skali i obecnego stanu przedsięwzięć o charakterze e-learningowym w placówkach doskonalenia.
106. Marcin Bochenek, Gimnazjaliści i licealiści w internecie – zachowania i bezpieczeństwo, „Trendy” 2015, nr 4, s. 43-47.Omówienie wyników badań dotyczących zachowania i bezpieczeństwa młodzieży w Internecie.
107. Milecka Barbara, Nadzór wczoraj i dziś, czyli innymi drogami do tego samego celu, „Trendy” 2014, nr 2, s. 15-18. Historia zmian w nadzorze pedagogicznym, opis na czym polega obecny nadzór pedagogiczny.
108. Młynarczuk-Sokołowska Anna, Różnorodność w szkole : ku integracji uczniów-uchodźców, „Trendy” 2015, nr 4, s. 18-23. Prezentacja kluczowych kwestii w nauczaniu cudzoziemców i opis jak efektywnie pracować z uczniami- -uchodźcami.
109. Młyńska Izabela, Zajęcia wspomagające rozwój i edukację uczniów niepełnosprawnych prowadzone w szkołach ogólnodostępnych, „Trendy” 2013, nr 4, s. 59-61.Przegląd specjalistycznych zajęć terapeutycznych, najczęściej realizowanych w szkołach ogólnodostępnych.
110. Mohr Christoph, Niemiecki już w przedszkolu, ” Trendy” 2015, nr 1, s. 35-39.Warunki ramowe wczesnego nauczania języków obcych w przedszkolu, zasady metodyczno-dydaktyczne, zasady w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz klimatu i miejsca uczenia się
111. Muzykoteka szkolna i NINATEKA EDU, „Trendy” 2012, nr 1, s. 48-50
112. Nawrot Mirela, Jakość przedszkola w „ustawie przedszkolnej”, „Trendy” 2013, nr 4, s. 36-41. Opis zmian jakie wprowadza „ustawa przedszkolna”. Organizacja pracy przedszkola poza pięcioma godzinami przewidzianymi na realizację podstawy programowej. Organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolu.
113. Nowak Beata Maria, Dziecko w młodszym wieku szkolnym wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej, „Trendy” 2014, nr 1, s. 56-62. Opis jak funkcjonują rodziny dysfunkcyjne i jak wychowujące się w nich dzieci radzą sobie z przystosowaniem do warunków szkolnych, co można dla nich zrobić w zakresie przeciwdziałania niepowodzeniu szkolnemu.
114. O ewaluacji po dwóch latach – różne perspektywy, „Trendy” 2012, nr 2, s. 85-104
115. Okońska Hanna, Biblioteka – nauczyciel – uczeń, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 27-33. Formy wspierania pracy dydaktycznej nauczycieli w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie
116. Okuniewska Jolanta, Jak prowadzić TIK-owe nauczanie indywidulane? „Trendy” 2013, nr 4, s. 24-29. Jak pracować z dzieckiem przewlekle chorym realizującym nauczanie indywidualne z języka angielskiego. Wykorzystanie Skype, Google Hangout, bloga w nauczaniu indywidualnym.
117. Olpińska-Szkiełko Magdalena, Wczesny początek nauki języków obcych: kiedy? : jak? : dlaczego? : postulaty glottodydaktyczne, „Trendy” 2014, nr 1, s. 37-42. Rozważanie jaki wiek jest najlepszy do rozpoczęcia nauki języka obcego, metody nauczania języka obcego na I etapie edukacyjnym, rozwijanie sprawności językowych.
118. Ostaszewska Ewa Dorota, Czy życie uczniów musi zaczynać się po szkole? „Trendy ” 2014, nr 3/4, s. 93-96. Rola aranżacji przestrzeni szkolnej na postawy, zachowania i samopoczucie uczniów, nauczycieli i rodziców odwiedzających szkołę.
119. Ostrowska Krystyna, Agresja rówieśnicza a zaburzenia emocjonalne dzieci, „Trendy”. 2015, nr 1, s. 13-17. Opis skutków agresji rówieśniczej wśród uczniów oraz w jaki sposób można jej zapobiegać, jak pracować z uczniami, jak wyposażyć nauczycieli w narzędzia walki z agresją rówieśniczą.
120. Ożarski Piotr, Wsparcie szkół i nauczycieli województwa podkarpackiego w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Trendy” 2014, nr 2, s. 73-79
121. Pankowska-Koc Katarzyna, Postępowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu ucznia, „Trendy” 2013, nr 4, s. 10-14.Jak zapobiegać samobójstwom, jak rozmawiać i postępować z uczniami zagrożonymi samobójstwem.
122. Pery Andrzej, Oczekiwane kompetencje dyrektora szkoły, „Trendy” 2012, nr 4, s. 98-103
123. Pery Andrzej, Zmiany w procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, „Trendy” 2013, nr 3, s. 88-92
124. Perzyńska Marlena Beata, Zdrowy i bezpieczny uczeń, „Trendy” 2015, nr 1, s. 22-16. Opis jak zapewnić uczniom zdrowie i bezpieczeństwo w szkole.
125. Pfeiffer  Agnieszka, Zmiany w kształceniu zawodowym – procesy i efekty, „Trendy” 2012, nr 3, s. 17-23
126. Po co nam e-podręczniki? „Trendy” 2015, nr 4, s. 4-6. Opis jak korzystać, jakie mają zalety e-podręczniki zatwierdzone przez MEN: www.epodreczniki.pl
127. Pobiega Edyta, Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? – efekty pracy sieci współpracy i samokształcenia w powiecie ostrowieckim, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 45-48
128. Rey Małgorzata, Szkoła dla sześciolatka – świat tajemnic, emocji i odkryć, „Trendy” 2012, nr 1, s. 23-29
129. Roczek Katarzyna, Portret współczesnego nastolatka – ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, „Trendy” 2012, nr 3, s. 34-37
130. Rodak Izabela, Razem na rzecz ucznia ze SPE – wspieranie szkoły przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, „Trendy” 2014, nr 2, s. 66-71
131. Rostkowska Małgorzata, Kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz poziomów edukacyjnych w cyfrowej szkole, „Trendy” 2012, nr 4, s. 124-128. TIK – opis metod nauczania: WebQuest, metoda „odwróconej lekcji”, praca za pomocą narzędzi TIK, wykorzystywanych na co dzień przez uczniów.
132. Roszkowska-Lech Barbara, „Archipelag Matematyki”, czyli jak odczarować matematykę „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 41-44
133. Różycka-Śpionek  Wioletta, Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa : akty prawne orężem w walce z falą wykroczeń, przestępczości i wypadków w szkołach na przykładzie Wielkiej Brytanii, „Trendy” 2013, nr 1, s. 28-33.
134. Różycka-Śpionek Wioletta, AOC Clusius College – holenderski sen, „Trendy” 2012, nr 3, s. 53-58.System kształcenia w Holandii, formy doradztwa zawodowego. Opis jak wygląda walka o poprawę frekwencji uczniów w szkole.
135. Sikora Agnieszka, Mieszkania treningowe – przestrzeń świadomych wyborów osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, Trendy 2016, nr 1, s. 36-40
136. Skiba Ewa, Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną, aby rzeczywiście sprzyjała rozwojowi szkoły? „Trendy” 2014, nr 2, s. 24-32. Wybór przedmiotu ewaluacji, organizacja ewaluacji wewnętrznej, wymagania wobec szkół jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej – przykłady.
137. Skirmutt Grażyna, Przyroda – jeden przedmiot, wiele możliwości, „Trendy” 2013, nr 3, s. 18-14 Pojawienie się nowego przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych – przyrody.
138. Skrzypczak Urszula, Sześciolatki i siedmiolatki w jednej klasie – jak wspierać nauczycieli, „Trendy” 2012, nr 1, s. 57-63
139. Smolik Marcin, Egzaminacyjne ABC, „Trendy” 2012, nr 2, s. 21-22.Opis jak wygląda i za co jest odpowiedzialny system egzaminów zewnętrznych w Polsce, czemu służą egzaminy oraz czy polski system egzaminów zewnętrznych różni się od podobnych systemów w innych krajach Europy.
140. Smolik Marcin, Gra w rankingi, „Trendy” 2012, nr 2, s. 53-58.Wpływ rankingów na rzeczywistość szkolną.
141. Sobota Justyna, Interkontynentalna wymiana – przykłady wykorzystania Web 2.0 w edukacji językowej, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 71-74.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia współpracy z w zakresie nauki języka niemieckiego uczniów polskich i południowoafrykańskich
142.Sobota Justyna, Jak zaczarować lekcje języka obcego? : o międzynarodowej współpracy nauczycieli i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych w dydaktyce szkolnej, „Trendy” 2013, nr 4, s. 51-55
143. Stęniak Katarzyna, Polityka szkoły w zakresie zdrowego odżywiania, „Trendy” 2013, nr 1, s. 34-37.Podejmowanie systemowych działań dotyczących zdrowego żywienia w szkole.
144. Stoczkowska Renata, Ewaluacja w edukacji obywatelskiej, „Trendy” 2012 nr 2, s. 38-41
145. Stożek Ewa, Maturalne wskaźniki EWD w ewaluacji pracy szkoły ponadgimnazjalnej, „Trendy” 2012, nr 3, s. 77-81
146. Styslavska Olena, Wyzwania współczesnego świata a rola szkoły w kształtowaniu niezbędnych kompetencji, „Trendy” 2012, nr 4, s. 39-47
147. Swędrowska Małgorzata, Czytanie wrażeniowe : innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole, „Trendy” 2014, nr 2, s. 104-108.Przedstawienie co nauczyciel może zrobić, aby czytanie–słuchanie było dla dzieci przeżyciem, zabawą i refleksją, czym różni się czytanie wrażeniowe od tradycyjnego zapoznania dzieci z tekstem. Scenariusz zajęć z czytaniem wrażeniowym.
148. Szaleniec Henryk, Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego, „Trendy” 2012, nr 2, s. 12-20
149. Szczepanik Agnieszka, TIK w edukacji wczesnoszkolnej, „Trendy” 2013, nr 2, s. 11-16. TIK w działaniach projektowych w edukacji wczesnoszkolnej.
150. Szczepanik Michał, Z tabletem do lasu – poznajemy przyrodę z e-podręcznikiem Trendy 2016, nr 1, s. 24-26
151. Szczęsna-Durys Anna, Wyniki badania TALIS 2013, a założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli, „Trendy” 2014, nr 2, s. 64-65
152. Szumilas Krystyna, Rozmowa z… Krystyną Szumilas, Minister Edukacji Narodowej, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2012, nr 3, s. 6-8.Na temat nowości w szkolnictwie w związku z zmianami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej.
153. Szymanowski Grzegorz, Historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej – trudności organizacyjne, „Trendy” 2013, nr 3, s. 23-27
154. Szymańska Joanna, Program Golden Five : wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,”Trendy” 2014, nr 2, s. 57-60.Program adresowany do nauczycieli gimnazjum, a także do uczniów i ich rodziców, mający na celu wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
155. Szymczak Mariola, Proces budowania systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, „Trendy” 2014, nr 2, s. 98-103
156. Śmiechowska-Petrovskij Emilia, Bezpieczne funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją wzroku w szkole, „Trendy” 2013, nr 1, s. 46-53. Warunki zapewniające uczniowi z dysfunkcją wzroku bezpieczne i optymalne funkcjonowanie w szkole.
157. Torres-Bartyzel Claudia, Wyzwania polskiego systemu edukacji a środki europejskie w latach 2014–2020 „Trendy” 2014, nr 2, s. 12-14. Dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy i przeciwdziałanie w edukacji wykluczeniu i rozwarstwieniu społecznemu jako wzywania edukacji.
158. Urbanowicz Małgorzata, (Nie)zwykła książka w świecie 2.0, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 84-85.Samokształcenie nauczycieli w Internecie.
159. Urbasik Anna, Grandparent’s experience in love: grandchildren, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 37-39 Projekt – doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się TIK.
160. Wachowiak Beata, Ewaluacja – pomiar, osąd i decyzja, co dalej, „Trendy” 2014, nr 2, s. 19-23. Opis na czym polega ewaluacja w szkole, czym jest raport z ewaluacji, czego można się z niego dowiedzieć, jakie działania należy podjąć po jego otrzymaniu.
161. Waleczko Tomasz, Trening kompetencji społecznych szansa na zdobycie pracy,  Trendy 2016, nr 1, s. 47-49
162. Walska Anna, Czy czytanie może (u)leczyć? O terapeutycznych wartościach literatury, „Trendy” 2015, nr 2/3, s. 22-26.Opis na czym polega biblioterapia i jaki jest jej wpływ na dzieci
163. Wasiołka Sebastian, Nauczanie w rozszerzonej przestrzeni edukacyjnej, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 9-15.TIK, wykorzystanie elektronicznych zasobów edukacyjnych i e-podręczników.
164. Węgrzynowska Joanna, Przemoc w klasie – rozmowa z dzieckiem poszkodowanym, „Trendy” 2015, nr 1, s. 18-21. Opis jak rozwiązać problem przemocy rówieśniczej w klasie, jak rozmawiać z ofiarą przemocy.
165. Włodarski Wiesław, Przygotowanie szkoły do reformy IV etapu edukacyjnego : nasze doświadczenia i wybór strategii wobec nowych wyzwań, „Trendy” 2012, nr 3, s. 47-52
166. Wojcieszek Krzysztof Andrzej, Kompetencje nauczyciela w rozwiązywaniu problemów uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, „Trendy” 2012, nr 4, s. 25-31.Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniami dotkniętymi FAS.
167. Wojcieszek Krzysztof Andrzej, Pierwsze kroki w szkole i znaczenie pierwszych spotkań : dlaczego Korczak miał rację? „Trendy” 2012, nr 1, s. 11-14
168. Wojcieszek Krzysztof, Czy jesteśmy im coś winni? : rzecz o profilaktyce szkolnej, „Trendy” 2013, nr 4, s. 66-72.Profilaktyka picia alkoholu i palenia tytoniu w szkole.
169. Wojewodzic Krzysztof, Rozmowa z… Krzysztofem Wojewodzicem, koordynatorem projektu systemowego „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, rozm. przepr. Agnieszka Pietryka, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 6-8
170. Wojnowska Wanda Zofia, W lustrach ewaluacji, „Trendy” 2014, nr 2, s. 43-48 .Ewaluacja w szkolnej praktyce – przydatne narzędzia ewaluacyjne – matryca ewaluacyjna standardu, włączanie uczniów w proces ewaluacji, arkusz autoewaluacji.
171. Wójcik Szymon, 10 lat doświadczeń programu „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje, „Trendy” 2014, nr 1, s. 70-73. Zagrożenia dla dzieci wiążące się z używaniem Internetu. Opis działalności Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie zagrożeń cybernetycznych, opis narządzi edukcyjnych mających za zadanie pomóc nauczycielom przybliżyć uczniom zasady, którymi powinni się kierować podczas pracy w sieci.
172. Wyjadłowska Halina, Perspektywy kształcenia zawodowego wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i ich społecznej readaptacji w świetle zmienionych przepisów prawa, „Trendy” 2012, nr 3, s. 24-26
173. Zadrożny Piotr, Rozmowa z… Piotrem Zadrożnym, zastępcą Prezydenta Miasta Legionowo, rozm. przepr. Agnieszka Romerowicz, „Trendy” 2013, nr 1, s. 5-7. Na temat realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
174. Zakrzewska-Manterys Elżbieta, Szkoły przysposabiające do pracy – zło konieczne czy nowoczesna forma edukacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? „Trendy” 2012, nr 3, s. 29-33
175. Zasacka Zofia, Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów, „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 87-91. Wyniki badań czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego celem była ocena społecznego zasięgu książki wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz postaw czytelniczych nastolatków i ich społeczno- demograficznych zróżnicowań.
176. Zdrojewska Agnieszka, Cyfrowa szkoła – nowe technologie TIK w edukacji szkolnej : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007–2012, „Trendy” 2012, numer specjalny, s. 48-53
177. Zientecka Liliana, Ustawa rekrutacyjna, „Trendy” 2014, nr 1, s. 15-21.Omówienie nowych kryteriów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli, opis postępowania rekrutacyjnego
178. Zubrzycka Joanna, Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej, „Trendy” 2013, nr 4, s. 56-58
179. Żurek Jacek, „Uczniowie chcą, żeby od nich wymagać, i nie boją się nowych wyzwań” – o nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego z prof. dr hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem, rozm. przepr. Agnieszka Romerowicz i Bogusława Kalinowska, „Trendy” 2013, nr 3, s. 38-44
180. Żytko Małgorzata, Jak skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie dzieci matematyką? „Trendy” 2014, nr 3/4, s. 12-17. Przyczyny problemów uczniów z nauką matematyki od edukacji wczesnoszkolnej. Piktogramy i liczenie na konkretach jako najlepszy sposób na zrozumienie i wprowadzenie uczniów w świat matematyki

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content