Etyka nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2018

Artykuły z czasopism:

1. Aleksander Zdzisław, Bauman Teresa, Rutkowiak Joanna, Ethos nauczycielski jako zapoznana problematyka pedeutologiczna // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1991, nr 1, s. 92-98
2. Banach Czesław, Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły // Edukacja. – 2000, nr 2, s. 7-20
3. Banach Czesław, Ewolucja funkcji, zadań i kompetencji nauczyciela-wychowawcy w XX wieku // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 1, s. 29-45
4. Banach Czesław, O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 1994, nr 6/7, s. 41-44
5. Baranowska Lidia, Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole podstawowej. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 4-6, 8-10
6. Bartmańska Aleksandra, Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów. – Bibliogr. // Edukacja. – 2007, nr 1, s. 22-30
7. Bojarska Lucyna, Tajemnica rady pedagogicznej // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 11-14
8. Bronikowski Michał, Muszkieta Radosław, Rzetelność w zawodzie nauczycielskim // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 51-52
9. Barycz Halina, O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej. – Bibliogr. // Wychowawca. – 1995, nr 12, s. 16-17
10. Bednarek Krzysztof, Lempa Cezary, Egzaminator – osoba zaufania publicznego – Bibliogr. // Edukacja. – 2007, nr 1, s. 31-37
11. Celeban Magdalena, Mieć czy być? // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 65-67
12. Ciczkowski Wiesław, Wartości moralne nauczyciela.– Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 3, s. 7-11
13. Czajkowska-Ziobrowska Dominika, Gwoździcka-Piotrowska Matylda, Kilka uwag o statusie prawno-etycznym zawodu nauczyciela. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, s. 27- 32
14. Dakowicz Lidia, Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 74-82
15. Dee Ignacy, Człowiek jako podmiot wychowania – etyka nauczyciela // Wychowawca. – 1996, nr 10, s. 4-7
16. Deniziak Ewa, Portret współczesnego nauczyciela // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 32-39
17. Dudzikowa Maria, O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 47-56
18. Fazlagić Jan, Kultura organizacyjna szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 8-10
19. Froissart Ferdynand, O potrzebie kodeksu etycznego nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 45-46
20. Garniewicz Józef, Zagrożenie współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8
21. Godoń Rafał, Etyka i kształcenie : o integralności doświadczenia pedagogicznego // Chowanna. – 2016, T. 1, s. 89-99
22. Gołębiewska Ilona, Kryzys odpowiedzialności pedagoga. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2013, nr 10, s. 16-17
23. Górniewicz Józef, Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 4-8
24. Groenwald Maria, Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii prima facie. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 8-11
25. Gwadera Małgorzata, Bibliotekarz szkolny-substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca? : zagadnienia etyczne // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 1-3
26. Hansen David T., O rozumieniu uczniów. tłum. Katarzyna Bartkiewicz-Godoń // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 43-59
27. Homplewicz Janusz, Etyka pedagogiczna. Rec. Julian Kania // Wychowawca. – 1996, nr 11, s. 34
28. Homplewicz Janusz, Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców. Rec. Bazyli Banasiuk // Edukacja. – 1997, nr 2, s. 99-103
29. Inocen Marek, Takt w szkolnym zwierciadle // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 1, s. 34-40
30. Iwicka-Okońska Anna, Etyka doradcy zawodowego. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 1-5
31. Jabłonko Olga Anna, O etyce zawodu nauczyciela. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-11
32. Jagieła Jarosław, Nauczyciele starzy i młodzi // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 111-117
33. Jancarz-Łanczkowska Beata, Etyka życia publicznego // Wychowawca. – 2012, nr 2, s. 14
34. Jankowska Dorota, Jankowski Krzysztof, Poczucie godności zawodowej współczesnych nauczycieli. – Bibliogr. // Pedagogika Pracy. – T.51(2007), s. 114-124
35. Kamiński Tadeusz, Nauczycielskie „morale” po reformie // Wychowawca. – 1999, nr 1, s. 10-11
36. Karolczak-Biernacka Barbara, Kondycja nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 1, s. 21-28
37. Kaszularis Magdalena, Warto o tym mówić // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 50, s. 4
38. Katulska Krystyna, Czynniki kształtujące etykę zawodową nauczyciela // Kajet. – 2001, nr 2, s. 8-9
39. Kordziński Jarosław, Kodeks nauczyciela. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 12-13
40. Kordziński Jarosław, Możliwe przyczyny negatywnych zachowań uczniów // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 29-31
41. Kowal Stanisław, Zakres odpowiedzialności nauczyciela // Edukacja. – 2002, nr 3, s. 16-22
42. Kucharska Jolanta, Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 42-46
43. Kuchta Krystyna, Doniosły problem etyki // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 3-7
44. Kwiatkowska Henryka, Sposoby pojmowania własnego nauczycielstwa : poziomy wtajemniczenia zawodowego.– Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s. 48-53
45. Lachowicz Lesław, Problemy etyki w pracy nauczyciela wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 1, s. 17-20
46. Ławrynowicz Bożena, Nauczyciel wobec straty doświadczanej przez dziecko // Remedium. – 2004, nr 1, s. 16-18
47. Madalińska-Michalak Joanna, Kodeks etyki zawodu nauczyciela : potrzeba, formalne umocnienie i skuteczność // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 206-216
48. Michalski Jarosław, Nauczyciel „wiedzy serdecznej” // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 17-20
49. Otrębska Urszula, Etyka (nie tylko) nauczycielska // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 15-16
50. Osuch Maciej, Zbrodnia i kara, czyli odpowiedzialność nauczycieli… . – Cz. 1 // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 12, s. 11-12, 14-15
51. Osuch Maciej, Zbrodnia i kara, czyli odpowiedzialność nauczycieli… . – Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 1, s. 16-18, 20-21
52. Petrynska-Szymańska Natalia, O (nie)moralności w zawodzie nauczyciela // Bliżej Nauczyciela. – 2011, nr 1, s. 70-72
53. Pilch Tadeusz, Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1994, nr 4, s. 25-29
54. Pilch Tadeusz, Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela // Szkoła Zawodowa. – 1995, nr 5, s. 2-5
55. Piwoński Zdzisław, Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny? // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 16-20
56. Rusiecki Mieczysław, Etos nauczycielski // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 6-7
57. Rumiński Antoni, Godność jako wartość w pracy nauczyciela // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 207-209
58. Rusiecki Mieczysław, Etos zawodu nauczyciela // Wychowawca. – 2018, nr 12, s. 5-11
59. Rusiecki Mieczysław, Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2004, nr 10, s. 7-11
60. Saliński Witold, Człowiek nie żyje sam // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 1, s. 11
61. Sawiński Julian Piotr, Oczywiście, przywrócić Dzień Nauczyciela. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 22-25
62. Sawiński Julian Piotr, Przyszłościowa orientacja edukacji. – Cz.1-2 // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 12-15; nr 7, s. 18-23
63. Skreczko Adam, Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich // Wychowawca. – 2006, nr 12, s. 18-19
64. Skura Piotr, Torpeda z wartości // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 51/52, s. 4
65. Skrzyński Dariusz, Zgodnie z prawem // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 10, s. 13-14
66. Smolak Maciej, Czy można być dobrym nauczycielem? // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 16-18
67. Sosin Agnieszka, Wychowywać, ale jak?. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2004, nr 12, s. 20
68. Stróżyński Klemens, Dzień Nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-22
69. Suświłło Małgorzata, Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24
70. Sygulla Ewa, Między obowiązkami a moralnością // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 12-15
71. Szachniuk-Albowicz Paulina, Moralna postawa nauczyciela. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 50-52
72. Szczypiński Grzegorz, Etyczność pedagogiki czy etyka pedagogiczna? : implikacje obrazu człowieka w naukach przygotowujących do roli społecznej nauczyciela // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 3, s. 47-54
73. Szołtysek Adolf E., O etyce nauczycielstwa // Nauczyciel i Szkoła. – 2010, nr 1/2, s. 27-42
74. Szołtysek Adolf E., O etyce nauczycielstwa. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2010, nr 1/2, s. 5-23
75. Szpiter Marianna, Nauczyciel wobec wychowania do prawdy. – Bibliogr. // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70
76. Śliwerski Bogusław, Co z etyką nauczycieli? // Nowa Szkoła. – 1997, nr 5, s. 3-8
77. Śliwerski Bogusław, Wobec bezradności na nieetyczność nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. – 1997, nr 5, s. 7-9
78. Tarnowska Barbara, Etyka zawodu nauczyciela. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 10-11
79. Tchorzewski Andrzej M., Sprawności moralne – nauczyciela wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 2, s. 15-21
80. Techmański Łukasz, Kultura pedagogiczna. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 50-52
81. Trojan Elżbieta, Etyka zawodowa na przykładzie zawodu nauczyciela i bibliotekarza : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 6, s. 31-34
82. Trojan Elżbieta, Etyka zawodu nauczyciela : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 22
83. Trzaska Leszek, Nauczyciel też człowiek // Remedium. – 1996, nr 10, s. 21-23
84. Tulik-Hamelak Małgorzata, Być czy nie być nauczyciela // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 4, s. 30-32
85. Widawska Edyta, Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej : studium przypadku // Chowanna. – 2016, s. 133-152
86. Wrężel Marek, Nauczyciel a społeczeństwo : z etyki zawodu nauczyciela. cz. 3 // Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 28
87. Wrężel Marek, Nauczyciel w kodeksie : z etyki zawodu nauczyciela. cz. 1 // Wychowawca. – 2001, nr 2, s. 4-6
88. Wrężel Marek, Partner ucznia i rodzica : z etyki zawodu nauczyciela. cz. 2 // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 24-25
89. Zając Dariusz, W stronę zorientowanej etycznie edukacji nauczycielskiej. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, s. 3-7
90. Zajdel Krzysztof, O etyce zawodowej kilka myśli // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 19-21
91. Zawadowska Janina, Jak być lepszym nauczycielem // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 1, s. 46-48
92. Zdrojewska-Bielawska Urszula, Musimy czy chcemy? // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 21-24
93. Zielińska Katarzyna, Pseudo-wychowanie // Wychowawca. – 2013, nr 12, s. 18-19
94. Żmijewska Ewa, O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 20-22

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content