Świetlice

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2004 artykuły z czasopism dostępne w PCRE, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


Oprac. Aneta Bielaszka
n-l bibliotekarz

1.Adamowska Lucyna, Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego), „Edukacja” 2007, nr 4, s. 93-96
2.Bardońska Magdalena, Dąbrowska-Włodek  Lucyna, Propozycje imprez świetlicowych, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 19-20.Propozycje konkursów i festynów organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
3.Bentyn Anna, Jak dotrzeć do rodziców i nauczycieli z ofertą świetlicy? „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 4, s. 11. Propozycje metod działania. Przykładowa formuła informacji o pracy świetlicy i stołówki szkolnej.
4.Białkowska Marzena, Świetlicowe koło teatralne : program dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 2, s. 9-10. Program koła teatralnego mającego służyć doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie jakości pracy nauczyciela oraz sprzyjać rozwojowi wychowanków świetlicy.
5.Bielska Beata, Zabawy rozwijające zmysły, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 27.Przykłady zabaw rozwijających sprawność manualną i graficzną, percepcję wzrokowo-ruchową oraz percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową. Do wykorzystania podczas zajęć świetlicowych.
6.Brzozowiec Barbara, W świetlicy integracyjnej, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 28
7.Czachorowska Agnieszka, Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 5, s. 56-59.Konferencja, która odbyła się 19 III 2010 r. w Warszawie, dotyczyła problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej.
8.Dębiec Paulina, Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? „Życie Szkoły” 2009, nr 11, s. 8-11.Ogólne nakreślenie problematyki niepowodzeń oraz powodzeń szkolnych, zwłaszcza na etapie klas początkowych.
9.Dziewięcka Krystyna, Formy i metody pracy w świetlicy środowiskowej, „Wychowanie na Co Dzień” 2004, nr 1/2 [s]. VIII-XII
10.Frączek Zofia, Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, ”Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 8, s. 48-51.Rodzaje świetlic i ich zadania.
11.Gajewska Grażyna, Świetlica szkolna : jaka powinna być, a jaka jest? „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 5-8. Prezentacja podstawowych elementów ramowego modelu placówki opiekuńczo-wychowawczej (świetlicy). Modele świetlic szkolnych, które wyznaczają odmienny poziom efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej (na podstawie przeprowadzonych badań).
12.Gallos Sylwia, Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej? „Życie Szkoły” 2012, nr 5, s.18-19
13.Gallos Sylwia, O świetlicy szkolnej, „Życie Szkoły” 2010, nr 8, s. 30-32. Ogólne zasady dobrego funkcjonowania świetlicy szkolnej. Propozycja scenariusza.
14.Gniazda, oprac. JAC, „Remedium” 2006, nr 4, s. 26-27. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo” tworzące sieć świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Warszawie.
15.Godyla Beata, Świetlica szkolna a życie towarzyskie uczniów, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 2, s. 12. Znacznie budowania relacji rówieśniczych podczas pobytu w świetlicy, jak również spotkań w domu rodzinnym.
16.Godyla Beata, Świetlica szkolna w świetle nowej podstawy programowej, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 22. Postanowienia zawarte w nowej podstawie programowej dotyczące świetlic szkolnych oraz ich przełożenie na świetlicowe realia pracy.
17.Graniger Joanna, Świetlice dla dzieci – szansą przejścia na „pogodną stronę życia”, „Świat Problemów” 2011, nr 4, s. 29-31* Świetlice socjoterapeutyczne ich działalność i pomoc pedagogiczno-psychologiczna w formie krótkotrwałych działań interwencyjnych czy też w ramach pracy w dłuższym procesie terapeutycznym.
18.Grzybowska Grażyna, Nasza świetlica, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 9-10.Charakterystyka pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 w Gliwicach (m.in. działania sprzyjające rozwojowi wychowanków, imprezy, tematy konkursów, współpraca z rodzicami).
19.Honisz Maria, Rola świetlic w systemie pomocy dzieciom : z doświadczeń pedagoga, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2004, [nr] 1/2, s. 22-24. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne.
20.Junik Wioletta, Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 1, „Remedium” 2006, nr 6, s. 1-3. Teoretyczne założenia oceny skuteczności oddziaływań socjoterapeutycznych.
21.Junik Wioletta, Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 2, „Remedium” 2006, nr 7/8, s. 1-4. Wyniki badań. Przedmiot badań : warunki wspomagania rozwoju psychospołecznego wychowanków świetlic oraz ocena skuteczności oddziaływań realizowanych na rzecz dzieci.
22.Junik Wioletta, Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 3, „Remedium” 2006, nr 9, s. 28-29. Strategia wspierająco-akceptująca stosowana wobec wychowanków świetlic. Predyspozycje wychowawców a rozwój wychowanków.
23.Junik Wioletta, Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 4, „Remedium” 2007, nr 10, s. 30-31. Badania nad skutecznością oddziaływań prowadzonych w świetlicach socjoterapeutycznych na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
24.Junik Wioletta, Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 5 „Remedium” 2008, nr 3, s. 28-29.Wyniki badań skuteczności oddziaływań świetlic socjoterapeutycznych.
25.Kaczor Agnieszka, Czas wolny w świetlicy szkolnej „Życie Szkoły” 2012, nr 8, s. 10-11
26.Karasowska Aleksandra, Model pomocy realizowany w świetlicy, „Remedium” 2009, nr 2, s. 6-7
27.Kędra Jolanta, Jak miło spędzić czas? : gry i zabawy relaksujące dla dzieci klas I-III, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 29. Propozycje zabaw mających na celu budowanie poczucia własnej wartości i zaufania, integrację grupy oraz uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych ludzi. Do wykorzystania podczas zajęć świetlicowych.
28.Kierzkowska Natalia, Motywacja do nauki dzieci z trudnościami edukacyjnymi uczęszczającymi do świetlicy środowiskowej – na podstawie autorskiego programu „4 kroki do sukcesu”, „Wychowanie na Co Dzień” 2013, nr 12, s. 14-18
29.Kołaszewska Henryka, Procedury postępowania przy przyjęciu dziecka do świetlicy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 10, s. 46. Świetlice terapeutyczne.
30.Kotomska Maria, Świetlica środowiskowa jako placówka wsparcia dziennego dla dziecka, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane” 2015/2016 nr 4 s., 18-32
31.Krajewska Beata, Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 2, s. 31-36
32.Kukla Ewelina, Baza i wyposażenie świetlicy szkolnej, „Świetlica w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 11.Określenie odpowiednich warunków lokalowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz przedstawienie asortymentu wyposażenia.
33.Kukla Ewelina, Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie, „Świetlica w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 1-2. Przedstawienie sposobu funkcjonowania oraz wyposażenia świetlicy, organizacji pracy, metod zdobywania funduszy. Określenie zakresu odpowiedzialności oraz obowiązków kadry pracowniczej. Sposoby realizacji funkcji opiekuńczej i dydaktycznej. Cele i zadania świetlicy.
34.Makuch Anna, W świetlicy szkolnej, „Życie Szkoły” 2005, nr 7, s. 20-22. Przykładowy plan wychowawczy.
35.Markowicz Lucyna, Bajka w pracy z dziećmi, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 21. Sposoby oraz przykłady wykorzystywania biblioterapii podczas zajęć świetlicowych.
36.Markowicz Lucyna, Jak rozwijać i doskonalić umiejętności interpersonalne uczniów? „Świetlica w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 9-10. Krótka charakterystyka specyfiki pracy wychowawcy świetlicy pod kątem rozwijania umiejętności interpersonalnych u uczniów oraz przedstawienie doświadczeń z warsztatów psychoedukacyjnych dla tej grupy nauczycieli. Przykład ćwiczeń.
37.Matyja Anna, Miejscówka, czyli miejsce dla dzieci, „Remedium” 2011, nr 7/8, s. 44-45. Przykład świetlicy środowiskowej „Miejscówka” w mieście Chełmek koło Oświęcimia, gdzie realizowano zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
38.Matyja Anna, Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2005, [nr] 1/2, s. 42-45. Praktyczny obraz warsztatu socjoterapii (model alternatywny, pomocowy, zadaniowy) na przykładzie świetlic: środowiskowych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, profilaktyczno-terapeutycznych w Katowicach i okolicach, w światle badań empirycznych.
39.Matyja Anna, Socjoterapia w świetlicach – ostatnie dziesięciolecie, „Remedium” 2010, nr 3, s. 10-11. Opis wybranych czynników determinujących zmiany w dziedzinie wsparcia socjoterapeutycznego.
40.Matyja Anna, Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 1, s. 36-41
41.Mazur Aneta, W powiecie stalowowolskim, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 10, nr 31-35. Ośrodki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne i domy dziecka elementami rozwiązywania trudnych problemów społecznych i wychowawczych na trenie powiatu stalowowolskiego.
42.Nienałtowska-Padło Joanna, Codzienność niecodziennej świetlicy. Cz. 2, „Remedium” 2006, nr 9, s. 30-32. Świetlica środowiskowa (przy parafii) na wsi. Wspomnienie świetliczanki.
43.Nienałtowska-Padło Joanna, Moje dzieciaki”. Cz. 1, „Remedium” – 2006, nr 7/8, s. 60-61
44.Nowicka-Gogolok Danuta, Z życia świetlicy szkolnej… „Życie Szkoły” 2009, nr 11, s. 18-21. Prezentacja działalności świetlicy w Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu.
45.Odalska Elżbieta, Świetlica w gimnazjum, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 4, s. 42-44. Główne zadania świetlicy szkolnej. Rola świetlicy w szkole.
46.Olszewska Magdalena, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Lublinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 8, s. 37-39. Praca z dziećmi w świetlicy środowiskowej w Lublinie.
47.Przyborowska Beata, Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 3, s. 23-28.Aktualna sytuacja świetlic szkolnych.
48.Respondek Aldona, Techniki plastyczne w pracy świetlicy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 9, s. 62-63. Stosowanie technik plastycznych w świetlicy szkolnej i ich wpływ na rozwój fizyczny i motoryczny dzieci.
49.Rolka Justyna, Borowiec-Kluska Katarzyna, Plan pracy świetlicy szkolnej : (semestr I). [Cz. 1] „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 17-18. Plan pracy w formie tabel rozpisanych na każdy miesiąc pierwszego semestru roku szkolnego.
50.Rozycki Klaudia, Środowiskowe świetlice „Oknem na świat”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 7, s. 31-33.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności podczas zajęć pozaszolnych, wzajemna pomoc, zabawa i spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami w świetlicach środowiskowych.
51.Sporek Beata, Plan pracy w świetlicy szkolnej w gimnazjum. [Cz. 1], „Świetlica w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 4-5.Przykładowy plan pracy w świetlicy szkolnej w gimnazjum – określenie celów, rodzajów zajęć, haseł tygodnia oraz sposobów realizacji planu.
52.Sporek Beata, Zabawy i gry integrujące grupę, „Świetlica w Szkole” 2009, [nr] 2, s. 22. Propozycje zabaw. Do wykorzystania podczas zajęć świetlicowych.
53.Szczędzina Agnieszka , Rozwinąć skrzydła, czyli o pasji wychowawczej, „Remedium” 2013, nr 6, s. 13-14. Celem artykułu jest pokazanie, że dzieci i wychowawcy mogą się nawzajem inspirować do rozwoju i odkrywania w sobie dobra, na przykładzie pracy świetlicy św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
54.Szperlich Ewa, Refleksje świetlicowe, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 3, s. 145-148.Rola, funkcje i zadania świetlicy szkolnej.
55.Szulirz Alina, Kto kogo prowadzi? Cz. 1, „Remedium” 2010, nr 4, s. 6-7. Współpraca wychowawców z rodzicami na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej.
56.Szulirz Alina, Kto kogo prowadzi? Cz. 2, „Remedium” 2010, nr 5, s. 4-5. Budowanie relacji między rodzicami a wychowawcami świetlic terapeutycznych.
57.Szulirz Alina, Na dobry początek …, „Remedium” 2010, nr 12, s. 8-9. Rytuał przyjęcia, przejścia do innej grupy oraz pożegnania dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej.
58.Szulirz Alina, Nigdy nie miałem takich urodzin, „Remedium” 2010, nr 11, s. 10-11.Wakacyjny wyjazd dla dzieci – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej – spostrzeżenia i uwagi.
59.Szulirz Alina, Sędzia, prokurator i obrońca, „Remedium” 2011, nr 6, s. 30-31.Sąd koleżeński jako metoda pracy z dziećmi w wieku 11-14 lat.
60.Szulirz Alina, Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1, „Remedium” 2011, nr 7/8, s. 46-47. Refleksje ze wspólnej pracy zespołów w świetlicy terapeutycznej. Istniejące problemy i ograniczenia.
61.Szulirz Alina, Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2, „Remedium” 2011, nr 9, s. 10-11. Obszary funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, realizowane działania, ich efekty i występujące trudności.
62.Szulirz Alina, Trudna integracja. Cz. 1, „Remedium” 2011, nr 2, s. 10-11.Trudności integracyjne w grupie dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.
63.Szulirz Alina, Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 1, „Remedium” 2009, nr 5, s. 4-5. Działania wychowawcze w świetlicy – przykładowe sytuacje.
64.Szulirz Alina, Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 2, „Remedium” 2009, nr 6, s. 6-7. Metody pracy z dziećmi w świetlicy dotyczące trudnych sytuacji.
65.Szulirz Alina, Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 1, „Remedium” 2009, nr 7/8, s. 6-7. Rozmowy na trudne tematy w świetlicy socjoterapeutycznej.
66.Szulirz Alina, Wyzwalanie potencjału dzieci, „Remedium” 2008, nr 4, s. 30-31. Droga rozwoju świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
67.Wachowicz Janusz, Świetlica przy Słowiczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 6, s. 38-40. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
68.Wiśniewska-Zosiuk Ewa, Jak pracuję w świetlicy szkolnej, „Nowa Szkoła” 2007, nr 6, s. 29-31. Cele i zadania świetlicy szkolnej jako wewnątrzszkolnej instytucji wychowawczej.
69.Wiśniewska-Zosiuk Ewa, Koncepcja pracy świetlicy szkolnej, „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 7/8 s. VII-VIII. Praca z uczniem w świetlicy szkolnej – wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia (cele, zadania i formy pracy w świetlicy).
70.Wojtasik Monika,  Drugie drzwi, „Remedium” 2012, nr 4, s. 10-11. Refleksje początkującego wychowawcy z pracy w świetlicy socjoterapeutycznej w Rudzie Śląskiej.
71.Wróbel Edyta, Świetliki w szkolnych murach, „Życie Szkoły” 2010, nr 8, s. 34-38. Prezentacja działań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych podejmowanych w pracy z uczniami klas 0-3 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku.
72.Zaremba Bernadeta, Zabawy w świetlicy, „Życie Szkoły” 2005, nr 10, s. 36-44.
73.Zin-Sędek Marta, O świetlicach realizujących program socjoterapeutyczny w świetle wyników ankiet PARPA G1, „Świat Problemów” 2013, nr 5, s. 5-8* Opis zmian w działalności świetlic na przestrzeni pięciu lat (2007/2011) oraz sprawdzenie odzwierciedlenia zmian prawnych w gminnej rzeczywistości.
74.Żywno Maria Katarzyna, Miejsce świetlicy socjoterapeutycznej w systemie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, „Świat Problemów” 2013, nr 5, s. 17-19.* Podstawa prawna regulująca funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Przybliżenie działalności świetlic Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku.

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content