Uzależnienia medialne

(zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2015-2003)

Oprac. Aneta Bielaszka
5.02.2016 r.

Książki dostępne w PBP w NML:
1.Andrzejewska Anna, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa, „Difin”, 2014 syg. 34111
2.Augustynek Andrzej, Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnianie, terapia, Warszawa, „Difin”, 2010 syg. 32829
3.Cash Hilarie, Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier, Poznań, „Media Rodzina”,  2014 syg. 34384
4.Czego obawiają się ludzie?. Współczesne zagrożenia społeczne. Diagnoza i przeciwdziałanie, pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007
5.Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, pod red. Sabiny Guz, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 syg. 32394
6.Griffiths Mark, Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańsk, GWP, 2004 syg. 30148
7.Huk Tomasz, Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków, „Impuls”, 2014 syg. 34165
8.Jędrzejko Mariusz, Morańska Danuta, Pułapki współczesności. Cz. 1 , Cyfrowi tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2013 syg. 33760
9.Kozak Stanisław, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa, „Difin” 2014 syg. 34163
10.Kozak Stanisław, Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Warszawa, „Difin”, 2013 syg. 34006
11.Kozak Stanisław, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa „Difin, 2011 syg. 34164
12.Kozak Stanisław, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa, „Difin”, 2007 syg. 32251
13.Kultura i język mediów, pod red. Macieja Tanasia, Kraków, „Impuls”, 2007 syg. 31571
14.Matyjas Bożena, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008 syg. 31794
15.Media – przyjaciel czy wróg dziecka? Program informacyjno-edukacyjny, pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej, Poznań, eMPi2, 2006 syg. 30954
16.Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, pod red. Jadwigi Izdebskiej, Białystok, „Trans Humana”, 2008 syg. 31906
17.Ogonowska Agnieszka, Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 syg.31778
18.Rodzina w mediach, media w rodzinie, red.nauk. Małgorzata Sitarczyk, Warszawa, „Difin”, 2013 syg. 33893
19.Rowicka Magdalena, Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka, Warszawa, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2015 syg. 34328
20.Schuhler Petra, Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i internetu, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2014 syg. 34085
21.Spitzer Manfred, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer, Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013 syg. 34046
22.Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Wyd. 2. Pułtusk , Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015 syg. 34615
23.Woronowicz Bohdan T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań „Media Rodzina”, Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009 syg. 33811
24.Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży,  pod red. Niny Ogińskiej-Bulik, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 syg.  32280
25.Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia, red. nauk. Nina Oginska-Bulik, Łódź : Wydawnictwo Akademii  Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010 syg. 32831


Artykuły dostępne w PBP NML oznaczone *
1.Alenowicz Magdalena, Arkusz do autodiagnozy dzieci i młodzieży „Uzależnienie od gier komputerowych”, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 44, s. 38-39
2.Alenowicz Magdalena, Świat gier komputerowych a PSYCHIKA DZIECKA, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 44, s. 42-43. Zagrożenia. Mechanizmy wpływu agresji zawartej w grach komputerowych. Uzależnienie. Jak rodzice mogą zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu gier komputerowych.
3.Andrzejewska Anna, Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, „Trendy (czasopismo elektroniczne)” 2013, nr 1, s. 9-15. Zagrożenia związane z grami komputerowymi, portalami społecznościowymi. Opis na czym polega uzależnienie od Internetu oraz jak ochronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami cyberprzestrzeni.
4.Augustynek Andrzej, Terapia uzależnień komputerowych, „Edukacja i Dialog” 2010, [nr] 9/10, s. 28-32. Zespół uzależnień od Internetu – ZUI.
5.Balon Agnieszka, Żwirowska Danuta, Uzależnienia, „Wychowawca” 2015, nr 7/8, s. 23-25
6.Bębas Sylwester, Patologie i zagrożenia wirtualnego świata – wybrane aspekty, „Wychowanie na Co Dzień” 2014, nr 3, s. 21-26. Zagrożenia i patologie w Internecie: pornografia, pedofilia. cyberseks, cyberprzemoc, cyberstalking, uzależnienie od komputera, cyberprzestępczość. *
7.Biaduń-Korulczyk Edyta, Uzależnienia behawioralne – kiedy zachowanie staje się problemem, „Remedium” 2014, nr 4 s. 1-3. Uzależnienia czynnościowe – od komputera, Internetu i telefonu (fonoholizm), zakupoholizm, hazard, tanoreksja (opalanie w solarium), objadanie się – sygnały ostrzegawcze. Przyczyny i mechanizm powstawania uzależnień behawioralnych.*
8.Blada Ewa, Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie, „Lider” 2005, nr 1, s. 18-19 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=61&f=artykul_61.doc
9.Błachnio Agata, Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań, „Psychologia Społeczna” 2014, nr 4, s. 378-395.Przegląd badań z lat 1995-2011. Omówienie obrazu klinicznego uzależnienia od internetu, kryteriów diagnostycznych, odniesień do innych zaburzeń, biologicznych i psychospołecznych czynników wpływających na uzależnienie od internetu. http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_4/Blachnio_Przepiorka_Rowinski_PS_4_2014.pdf
10.Bocheńska Katarzyna, Zaczatowani, czyli zagubieni, zatraceni, zaczadzeni, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2006, nr 23, s. 1, 14-15, 23. Uzależnienie od czatów internetowych.
11.Borucka Agata, Koncepcja resilience w profilaktyce uzależnień behawioralnych, „Remedium” 2014, nr 5 s. 1-3. Dziecko w sieci – problem ryzykownych zachowań pojawiających się pod wpływem nadmiernego korzystania z Internetu. Koncepcja resilience – wsparcie dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka w ich prawidłowym rozwoju psychospołecznym.*
12.Brzezińska Magda, Era FoMO sapiens, „Charaktery” 2013, nr 9, s. 18-[27]. Niebezpieczeństwo przeciążenia informacjami oraz uzależnienia od nich. Skutki uboczne życia on-line.
13.Bukrejewska Iwona, Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców, „Wychowanie na Co Dzień” 2008, nr 4/5, s. 11-16. Oddziaływanie na dzieci najpopularniejszych środków masowego przekazu, jakimi są: telewizja, komputer, Internet i książka – badania sondażowe. Wyniki i wnioski.*
14.Cekiera Czesław M., Uzależnienie od komputera i mediów, „Problemy Alkoholizmu” 2005, nr 2/3, wkładka, s. IV-X
15.Cudo Andrzej, Dobosz Mateusz, Czy Internet może działać jak narkotyk? „Katecheta” 2015, nr 11, s. 93-102. Omówienie rodzajów uzależnień od Internetu i komputera.
16.Czapczyńska-Podolska Agnieszka, Internet : wróg czy przyjaciel, „Remedium” 2012, nr 7/8. Szkodliwe korzystanie z Internetu – uzależnienie.*
17.Ćwiek Marek, Uzależnienie od komputera i Internetu, „Nowe w Szkole” 2003, nr 7/8, s. 2-4
18.Dąbrowska Maria, Komputer wróg czy przyjaciel? : studium przypadku ucznia, u którego zachodzi podejrzenie uzależnienia od komputera, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 20, s. 24-26. Plan oddziaływań: cele, zadania naprawcze, zadania profilaktyczne.
19.Denst-Sadura Aleksandra, Nadmiar szkodzi, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 36, s. 16.Uzależnienie od Internetu – symptomy, profilaktyka, interwencja.
20.Dimitrowicz Izabela, Profilaktyka uzależnień behawioralnych – z rozsądkiem bez paniki,”Remedium” 2014, nr 3 s. 12
21.Drachal Halina, Gram, bo to wciąga, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 32/33, s. 14.Omówienie raportu „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”. *
22.Dudziak Bronisław, Internet i internauci w dobie powstawania globalnego społeczeństwa informacyjnego : czy internetowa rewolucja zmierza w dobrym kierunku? „Edukacja i Dialog” 2007, nr 10, s. 13-16. Skutki nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu.
23.Durda Magdalena, W sieci uzależnienia, „Remedium” 2009, nr 3, s. 12 *
24.Dziecko w świecie mediów : rozmowa z psycholog Dorotą Kalinowską o wpływie mediów na psychikę dzieci, rozm. przepr. Marta Łyskawińska, „Doradca Nauczyciela Przedszkola” 2013, nr 15, s. 12-16
25.Dziewiecki Marek, Uzależnienie od komputera i Internetu, „Wychowawca” 2003, nr 6, s. 14-15. Czy człowiek może uzależnić się od komputera? Jak objawia się siecioholizm? Jak chronić dzieci przed tym zjawiskiem?
26.Feldman Michał, Internet dojrzał, a my… chorzy? „Meritum” 2010, nr 2, s. 16-17.Uzależnienie od Internetu.
27.Gajewska Beata, Mass media a młody odbiorca, „Wychowawca” 2006, nr 9, s. 14. Apel o profilaktykę uzależnień od mediów poprzedzony opisem destrukcyjnego wpływu mediów na dzieci.
28.Garstka Tomasz, Życie w sieci : w internetowym matrixie? „Emocje” 2011, nr 1, s. 4-7. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez młodzież. Zalety Internetu. Odpowiedź na pytanie, co zrobić kiedy młodzież przejawia objawy uzależnienia od Internetu.
29.Goetz Magdalena, Jeszcze tylko jeden SMS…, „Głos Pedagogiczny” 2015, nr 7, s. 49-53. Fonoholizm a uzależnienia behawioralne. Przyczyny uzależnienia od telefonu komórkowego. Objawy fonoholizmu. Profilaktyka i pomoc.
30.Goetz Magdalena, Nowe media – pożytek, przyjemność czy przymus? „Świat Problemów” 2014, nr 2, s. 19-23
31.Gogolewska-Tośka  Małgorzata, Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu? „Wychowawca” 2013, nr 7/8, s. 18-19. Objawy rozpoznania siecioholizmu.
32.Góźdź Joanna, Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu, „Pedagogika Społeczna” 2011, nr 2, s. [123]-142. Artykuł to badania, których przedmiotem była analiza osobowościowych i socjodemograficznych uwarunkowań typów uzależnienia od Internetu.
33.Grabowska Agata, Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych, „Lider” 2010, nr 3, s. 21-24 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1397&f=artykul_1397.doc
34.Grabowska Agata, Uzależnienie dziecka od Internetu, „Wychowawca” 2012, nr 6, s. 14-16
35.Grabowska Małgorzata, Wirtualne uzależnienie : jak mu zapobiegać, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011, nr 2, s. 20-21
36.Halińska Maria, Blaski i mroki Netu, „Psychologia w Szkole” 2013, nr 3, s. 12-17. Nowoczesne technologie a rozwój młodego człowieka. Test uzależnienia od Internetu dr Kimberly Young.
37.Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Dziecko przed ekranem, „Matematyka” 2014, nr 2, s. 3-10. Szkodliwy wpływ oglądania telewizji i korzystania z komputera na rozwój psychofizyczny dziecka. Kłopoty ze skupieniem uwagi i inne zaburzenia wynikające np. z braku aktywności ruchowej. Uzależnienie od telewizji i komputera.
38.Ivanowa Vira, Korzyści i zagrożenia serwisów społecznościowych, „Remedium” 2012, nr 7/8, s. 1-3 *
39.Janiszewski Włodzimierz, „Stare i nowe uzależnienia” – podobieństwa i różnice, „Problemy Narkomanii” 2009, nr 1, s. 67-86. Charakterystyka neurohormonów, które odgrywają najważniejszą rolę w uzależnieniach. Historia starych uzależnień (od alkoholu, narkotyków i nikotyny) oraz opis nowych uzależnień – od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracoholizmu, zakupoholizmu, zakupofobii, ortorekcji, bulimii i anoreksji, bioreksji, hipochondrii, seksuoholizmu. *
40.Jaskuła Sylwia, Internet jako narkotyk, „Świat Problemów” 2008, nr 12, s. 12-17
41.Jędrzejko Mariusz, Dzieci w komputerowym nałogu, rozm. przepr. Ewa Jurkiewicz, „Emocje” 2011, nr 6, s. 13
42.Jonakowska Ewa, Programy profilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 2012, nr 4, s. 30-32, 34. Profilaktyka uzależnień w klasach I-III. *
43.Junger Agata, Program terapeutyczno-edukacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi i ich rodzin, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 1, s. 39-45. Projekt programu terapeutyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych od hazardu, pracy, komputera czy seksu – realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie w 2013 r. *
44.Junger Agata, Uzależnienia behawioralne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 10, s. 24-29. Uzależnienia behawioralne oraz koncepcje psychologiczne w świetle, których można rozważać zjawisko uzależnienia od urządzeń elektronicznych. Badania. *
45.Kaczmarek Kinga, Cyberprzestrzeń : między fascynacją a uzależnieniem, „Remedium” 2012, nr 7/8. Jak chronić dzieci i młodzież przed niekontrolowanym korzystaniem z Internetu. *
46.Kaczmarek Kinga, Ryzykowne zachowania a nowe media, „Remedium” 2014, nr 7/8. Niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem różnych form komunikacji elektronicznej przez dzieci i młodzież: niebezpieczne treści i znajomości w Internecie, cyberprzemoc. Działania profilaktyczne. *
47.Kaczmarek Kinga, Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych. „Granie na komputerze to nie grzech” , „Remedium” 2012, nr 10, dod. „W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. [4-7] *
48.Kaliszewska Katarzyna, Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu, „Edukacja” 2005, nr 4, s. 111-119 *
49.Karbownik Karolina, Gry komputerowe i siecioholizm, „Wychowawca” 2013, nr 7/8, s. 16-17. Klasyfikacja gier komputerowych oraz ich oddziaływanie na młodego odbiorcę.
50.Komorowska Marta, Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów, „Remedium” 2008, nr 5, s. 6-7 *
51.Kondracka Marta, Wirtualne relacje dziecko-media elektroniczne. Zagrożenia, „Życie Szkoły” 2010,nr 1, s. 5-11 *
52.Kosek-Nita, Bogumiła, Uzależnienie od komputera i jego następstwa, 'Wychowanie na Co Dzień” 2006, nr 3, s. 6-9. Podkreślono wagę zagrożeń i potrzebę uświadamiania rodziców i wychowawców, w jaki sposób eliminować zagrożenia. Wiedza ta niezbędna jest by chronić dziecko przed przykrymi konsekwencjami, zagrażającymi jego zdrowiu. *
53.Kosek-Nitka Bogumiła, Uzależnienie od gier komputerowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, [nr] 1, s. 11-17. Dzieci i młodzież – wyniki badań. *
54.Kotyśko Martyna, Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania” 2014, nr 2, s. 177-194.Sieci społecznościowe jako zjawisko. Motywy korzystania z sieci. Uzależnienie od sieci społecznościowych – trudności definicyjne i diagnostyczne.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0867436114700124/pdfft?md5=58f76ab7a86e9f387ba9442da3a55454&pid=1-s2.0-S0867436114700124-main.pdf
55.Kowalski Radosław, Uzależnienie od Internetu – prawda, poszlaka czy fikcja? „Wychowanie na Co Dzień” 2005, nr 9, s. 4-8 *
56.Kruszko Krzysztof, Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży, „Problemy Narkomanii” 2008, nr 2, s. 43-50. Opis niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży wynikających z niewłaściwego i nadmiernego korzystania z Internetu.
57.Kubala-Kulpińska  Aleksandra, Hikikomori, czyli między życiem a emocjonalną śmiercią, „Głos Pedagogiczny” 2015, nr 68, s. 47-48. Syndrom skrajnego wycofania społecznego – przyczyny zjawiska. Charakterystyka cierpiącego na hikikomori. Uzależnienie od internetu jako skutek uboczny choroby. Metody i formy terapii.
58.Kubińska Klaudia, Fonoholizm gimnazjalistów? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 45-49. Uzależnienie od telefonów komórkowych wśród uczniów gimnazjum. Badania. *
59.Kujawa Anna, Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? „Wychowanie na Co Dzień” 2010, nr 10/11 s.I-III. Dwa scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI ) : „Bezpieczne korzystanie z Internetu” i „Uzależnienia od komputera i Internetu – dobre i złe emocje „. *
60.Kyzioł Agata, Zagrożenia internetowe – jak z nimi walczyć, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2010, nr 1, s. 30-35, 38. Rozpowszechnianie nielegalnych treści. Nielegalne uzyskiwanie danych. Włamania sieciowe. Sekciarze, pedofile i inne osoby, na kontakt z którymi może być narażony użytkownik Internetu. Uzależnienie (w tym dzieci i młodzieży). Czynniki ryzyka. *
61.Lakomy Mirosław, Internet destruktywny, „Horyzonty Wychowania” 2011, [nr] 10(20), s. 269-[279]. Negatywny wpływ różnych aspektów funkcjonowania komunikacji internetowej. Omówienie zjawiska uzależnienia od wirtualnego seksu, gier typu MMORPG, czatów i forów.
62.Laszczak Mirosław, Raj.com, „Charaktery” 2006, nr 3, s. 24-27. Internet jako swoisty raj, gdzie nie istnieje czas, a przestrzeń i odległość nie mają znaczenia. Przyczyny uzależnienia od Internetu. *
63.Laszkowska Joanna, Opętani siecią, „Wychowanie na Co Dzień” 2004, nr 1/2, s. 38. Na czym polega uzależnienie od Internetu i jak możemy uchronić nasze dzieci przed tym zjawiskiem. *
64.Leksy Karina, Media – dobrodziejstwo, które uzależnia, „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 10/11, s. 23-27. Wpływ mediów na dzieci i młodzież. Uzależnienie od internetu i telewizji. Rodzina i szkoła wobec problemu nowych uzależnień. *
65.Lelonek-Kuleta Bernadeta, Uzależnienie od czynności – zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunki diagnozy, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2012, nr 1, s. 13-18. Uzależnienie od czynności – bulimia, kleptomania, hazard, uzależnienie od zakupów, ćwiczeń, komputera i Internetu, pracy, seksu.
66.Lelonek-Kuleta Bernadeta, Wirtualne nałogi, „Charaktery” 2011, nr 10, s. 84-87. Uzależnienie od komputera i internetu – objawy, konsekwencje i terapia. *
67.Łoskot Małgorzata, Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny uczniów, „Biologia w Szkole z Przyrodą” 2015, nr 1, s. [36]-40. Gry komputerowe jako część współczesnej kultury. Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych.
68.Łoskot Małgorzata, Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny uczniów, „Głos Pedagogiczny” 2015, nr 73, s. 48-52
69.Łysek Jan, Uzależnienie uczniów od Internetu, „Nauczyciel i Szkoła” 2011, nr 1, s. [57]-69. Objawy uzależnienia od Internetu. Zespół Uzależnienia od Internetu. Umiejętność diagnozowania ZUI – działania profilaktyczne.
70.Makaruk Katarzyna, Nadużywanie internetu przez młodzież : wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone” 2013, nr 1, s. 35-48. Określenie skali zjawiska oraz czynników ryzyka nadużywania internetu przez polską młodzież. http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/sites/default/files/file/kwartalnik/Vol_12_Nr_1_42/Makaruk_K_Wojcik_S_2013_Naduzywanie_internetu_przez_mlodziez.pdf
71.Manus Christoph, Siecioholicy, „Forum” 2007, nr 22, s. 36-37. Problem uzależnienia od Internetu.
72.Mardofel Anna, Czy Internet uzależnia? Cz. 1. „Remedium” 2005, nr 7/8, s. 34-35. Zgubny wpływ Internetu na zdrowie człowieka. *
73.Mardofel Anna, Czy Internet uzależnia? Cz. 2. „Remedium” 2005, nr 10, s. 20-21. Fazy uzależnienia od Internetu, objawy uzależnienia, typy i następstwa uzależnienia. *
74.Mastalerz Magda, Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 1, „Remedium” 2015, nr 3. s. 10-11. Przegląd zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży – analiza czynników ryzyka. Cechy zachowań nałogowych, klasyfikacja zaburzeń. *
75.Mastalerz Magda, Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 2, „Remedium” 2015, nr 4, s. 6-7. Zaburzenia rozwojowe jako czynnik ryzyka w uzależnieniach behawioralnych. *
76.Melonowski Michał, Terapia rodziny dziecka uzależnionego od komputera z podwójną diagnozą, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2015, nr 2, s. 5-6. Objawy uzależnienia od komputera i objawy zaburzenia współwystępującego (zaburzeń lękowych lub depresji).
77.Mistrzak Marlena, Chorzy na Facebook, „Wprost” 2010, nr 18, s. 8-11. FAD – Facebook Addiction Disorder, nowe zaburzenie wśród użytkowników portali społecznościowych.http://www.wprost.pl/ar/193387/Chorzy-na-Facebook/?I=1421
78.Moskalewicz Jacek, Uzależnienia behawioralne – nowe wyzwanie, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2012, nr 3, s. 2-5. Rozmowa z Jackiem Moskalewiczem, kierownikiem Zakładu Badań nad Alkoholem i Toksykomaniami w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – na temat mechanizmów uzależnień behawioralnych (hazardu, uzależnienia od Internetu, zakupoholizmu, pracoholizmu), opis ich zasięgu oraz co można zrobić, by ograniczyć to zjawisko.
79.Mudyń Krzysztof, Profile aktywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4, s. [68]-86. Badania przeprowadzone wśród uczniów LO w Tarnobrzegu mające na celu ustalenie zależności między intensywnością korzystania z Internetu i rodzajem stojącej za tym motywacji a cechami emocjonalności użytkowników, mierzone przy użyciu autorskiej metody Realność Uczuć (RU-04).
80.Mysior Radosław, Uzależnienia behawioralne – homo tabletis, „Remedium” 2015, nr 12, s. 28-30. Uzależnienie dziecka od internetu, gier komputerowych, urządzeń elektronicznych. Objawy zachowań uzależniających. Rozmowa z dzieckiem uzależnionym. *
81.Mysior Radosław, W wirtualnej pułapce – uzależnienie od Internetu, „Nowa Szkoła” 2015, nr 2, s. 19-28. Definicja, fazy i typy oraz kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu. Działania profilaktyczne. *
82.Noga Henryk, Relacje rodzinne graczy komputerowych : (wzajemne relacje rodzinne osób-graczy online na tle gry „WoW”), „Wychowawca” 2011, nr 2, s. 16-19. Wyniki badań dotyczące relacji rodzinnych graczy komputerowych przeprowadzone wśród uczniów klas V i VI trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Żabno w powiecie tarnowskim.
83.Nowaczyk Beata, Uzależnieni od cyberprzestrzeni, „Wszystko dla Szkoły” 2009, nr 11, s. 7-9. Technologia informatyczna, oprócz niezaprzeczalnych udogodnień, serwuje swoim użytkownikom wiele niebezpieczeństw.
84.Nowe medium – nowe zagrożenia, „Głos Nauczycielski” 2005, nr 2 s.4. Siecioholizm. Problem uzależnienia od Internetu dzieci w wieku szkolnym.
85.Ogonowska Agnieszka, Dzieci sieci, czyli do czego prowadzi patologiczne używanie internetu, „Świat Problemów” 2015, nr 3, s. 28-31. Aspekty neurobiologiczne zjawiska nadmiernego korzystania z internetu. Zachowania symptomatyczne dla patologicznego użytkowania internetu.
86.Ogonowska Agnieszka, Nowe media : nowe uzależnienia, „Świat Problemów” 2014, nr 3, s. 39-43. Typy uzależnień medialnych, etapy uzależnienia, mechanizmy rządzące nałogowym zachowaniem. Uzależnienia medialne a cechy nowych mediów.
87.Ogonowska Agnieszka, Zmiany w funkcjonowaniu psychologicznym i społecznym uzależnionego nastolatka, „Remedium” 2014, nr 4, s 4-6. Proces uzależnienia – etapy oraz mechanizmy rządzące nałogowym zachowaniem. Uzależnienia bierne i aktywne. Objawy uzależnienia u dzieci i młodzieży. *
88.Olczak Rafał, Medioholizm – problem przyszłości czy teraźniejszości? „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 10/11, s. 9-12. Uzależnienia psychiczne od współczesnych mediów: Internetu, telewizji i telefonu komórkowego. *
89.Olczak Rafał, Medioholizm – problem przyszłości czy teraźniejszości? „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 10/11, s. 9-12. Uzależnienia psychiczne od współczesnych mediów: Internetu, telewizji i telefonu komórkowego. *
90.Olczak Serafin, Aspekty psychoterapii osób uzależnionych od komputera i internetu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2007, nr 6, s. 31-33
91.Olszewska Walentyna, Substancje i zachowania uzależniające : zagrożenia, na jakie narażeni są uczniowie eksperymentujący ze środkami psychoaktywnymi, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 7, s. 39-[41]. Środki i zachowania uzależniające – wiedza na ten temat nauczycieli. Uzależnienia, środki uzależniające, zachowania uzależniające. Uzależnienie od komputera i Internetu.
92.Otawa Wojciech, Uwikłani w wirtualny świat. Historie o nadużywaniu komputera i internetu, „Świat Problemów” 2013, nr 2, s. 28-32. Problem nadmiernego zaangażowania w internetowe gry komputerowe zilustrowany dwoma przykładami z praktyki terapeutycznej.
93.Ożarski Piotr, Zniewoleni przez Internet , „Kwartalnik Edukacyjny” 2007, [nr] 1, s. 88-97
94.Padło Katarzyna, Przestrzeń samotności, „Wychowawca” 2008, nr 12, s. 20-21. Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z sieci. Uzależnienie od internetu.
95.Pasternak Agnieszka, W komputerowym świecie, „Bliżej Przedszkola” 2014, nr 6, s. 22-23. Bajka terapeutyczna. Przedszkolak i gry komputerowe – zasady korzystania.
96.Piekarska Anna, Mediomania. pedagog i rodzic w walce ze współczesnymi uzależnieniami, „Głos Pedagogiczny” 2009, październik, s. 55-58
97.Prajsner Mira, Uzależnienie od gier komputerowych, „Remedium” 2012, nr 10 s.1-3. Gry komputerowe – uzależnienie i profilaktyka. *
98.Przybysz-Zaremba Małgorzata, Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego, „Forum Oświatowe” 2006, [nr] 2, s. [97]-103. Propozycje działań profilaktycznych w szkole i rodzinie.
99.Przybyszewska Dominika, Brutalność i destrukcja w grach komputerowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2015, nr 2, s. 25-31. Ekstrema brutalności w grach komputerowych. Wpływ gier na psychikę odbiorcy. *
100.Przydróżny Marcin, Młodzież i gry wideo, rozm. przepr. Marcin Teodorczyk, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 10, s. 56-58 *
101.Przykładowy program profilaktyczny dla zagrożeń uzależnieniami od komputerów i Internetu, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2010, nr 1, s. 36-37 *
102.Pyszczek-Michalak Katarzyna, Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych, „Wychowawca” 2013, nr 7/8, s. 14-15. Agresja, seksualność oraz negatywny wpływ na psychikę człowieka gier komputerowych. Zalety gier edukacyjnych.
103.Raczkowska Jadwiga, W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu. Zasoby sieci,  „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 5, s. 3-13 *
104.Rocfort-Giovaanni B., Postaw się i odłącz się! „Forum” 2012, nr 9, s. 40-41. Uzależnienia od Internetu – od gier online, pornografii, Facebooka.
105.Rosen Larry D., Wszystko, wszędzie, w każdej chwili, rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska, „Charaktery” 2013, nr 9, s. 28-[33]. Rozmowa z Larrym D. Rosenem, profesorem psychologii, na temat wpływu technologii na życie codzienne, rozwój, związki partnerskie oraz zdrowie psychiczne człowieka.
106.Rowicka Magdalena, Uzależnienie od Facebooka? „Świat Problemów” 2015, nr 11, s. 26-28. Psychologiczne korelanty używania Facebooka. Badania na temat uzależnienia od niego.
107.Rowicka Magdalena, Uzależnienie od Internetu, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2014, nr 2, s. 8-10. Opis terminu uzależnianie od Internetu, czynników psychospołecznych ryzyka uzależnienia, cech współwystępujących z uzależnieniem.
108.Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce. [Cz. 1], „Serwis Informacyjny Narkomania” 2013, nr 3, s. 37-40. Opis objawów uzależnienia od hazardu, Internetu, pracy i zakupów.
109.Róziewicz Grażyna, Dzieci sieci – specyfika pokolenia, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 1, s. 12-24 *
110.Ryszka Rafał, Analfabeci kultury, „Wychowawca” 2014, nr 12, s. 18-19. Kryzys kultury wyparty przez kulturę Internetu. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego i nadmiernego korzystania z Internetu.
111.Rzymełka-Frąckiewicz  Agata, Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie, „Wychowanie na Co Dzień” 2006, nr 3, s. 9-12. Wiek dzieci popadających w uzależnienie wynosi od 6-9 lat, przybiera coraz bardziej masowy wymiar, zaliczany jest do kręgu patologii, które wymagają leczenia odwykowego. *
112.Salański Witold, „Pan Google” nie zastąpi rodzica, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 16, s.14. Infoholizm, czyli uzależnienie od komputera i internetu. Przedstawienie dyskusji, która odbyła się na seminarium dla nauczycieli „Zagrożenia cyberprzestrzeni”.
113.Sowa-Behtane Ewa, Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem Internetu, „Edukacja i Dialog” 2015, nr 3/4, s. 34-37. Kryteria nałogowego używania Internetu. Skutki zdrowotne internetoholizmu. Diagnoza problemu uzależnienia od Internetu na podstawie wyników badań. Działania profilaktyczne.
114.Spitzer Manfred, Ofiary cyfrowej demencji, rozm. przepr. Andrzej Lipiński, „Charaktery” 2013, nr 11, s. 66-69. Rozmowa z Manfredem Spitzerem, psychiatrą i neurobiologiem, na temat długofalowych skutków korzystania z nowoczesnych technologii i mediów oraz negatywnych konsekwencji intensywnego obcowania z mediami elektronicznymi dla zdrowia i psychiki młodych ludzi.
115.Stanczyk Mirosław, Czy jesteś uzależniony? „Wprost” 2010, nr 18, s. 12. Symptomy uzależnienia i leczenie osób chorych na FAD (zaburzenie spowodowane uzależnieniem od Facebooka). http://www.wprost.pl/ar/193388/Czy-jestes-uzalezniony/?I=1421
116.Stańczak Dominka, Odbiór internetu przez gimnazjalistów, „Nowa Szkoła” 2012, nr 10, s. 32-39. Gimnazjalista jako użytkownik Internetu na podstawie badań przeprowadzonych w maju 2012 roku w gimnazjum w podwarszawskiej miejscowości. *
117.Stańczy Mirosław, Czy jesteś uzależniony? „Wprost” 2010, nr 18, s. 12 http://www.wprost.pl/ar/193388/Czy-jestes-uzalezniony/?I=1421
118.Stasiński Paweł, Uzależnienie od Internetu – problem wirtualny? „Świat Problemów” 2005, nr 6/7, s. 45-50. Mechanizmy i następstwa uzależnienia od Internetu.
119.Staszewska Jagoda, Fonoholizm – realne zagrożenie XXI wieku? „Nowe Horyzonty Edukacji” 2012, nr 2, s. 56-57. Syndrom uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego.
120.Staszewski Wojciech, Wszyscy jesteśmy siecioholikami, „Newsweek Polska” 2014, nr 12, s. 46-49. O tym, jak ciężko żyć bez Internetu i telefonów komórkowych.http://polska.newsweek.pl/wszyscy-jestesmy-siecioholikami-newsweek-pl,artykuly,282174,1.html 
121.Szpunar Magdalena, Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu, „Wychowanie na Co Dzień” 2006, nr 1/2, s. 27-30. Mechanizmy uzależnienia od Internetu, objawy i analiza prowadzonych badań. *
122.Szulc Anna, Diabeł tkwi w sieci : uzależnieni od Internetu, „Newsweek Polska” 2012, nr 30, s. [28]-[31]. http://spoleczenstwo.newsweek.pl/internetowe-nalogi-zabijaja-naprawde,94264,1,1.html 
123.Uciekinierzy ze świata : rozmowa z Bartłomiejem Szmajdzińskim, psychologiem, psychoterapeutą i specjalistą od uzależnień od komputera, rozm. przepr. Paweł Mazur, „Między Nami Polonistami” 2006, nr 5, s. 10-11. Uzależnienie dzieci i młodzieży
124.Ulfik-Jaworska Iwona, Gry komputerowe – złe czy dobre? „Wychowawca” 2011, nr 7/8, s. 28-31. Wpływ gier na ich użytkowników. Zagrożenie przemocą. Treści ezoteryczne i okultystyczne w grach komputerowych. Uzależnienie od gier i komputera. Racjonalne zasady korzystania z gier. Pozytywne skutki oddziaływania gier edukacyjnych.
125.Ulfik-Jaworska Iwona, Zabójcze klikanie. O wpływie gier komputerowych na dzieci, rozm. przepr. Tomasz Wosk, „Życie Szkoły” 2013, nr 7, s. 8-11. Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę dzieci. Zasady bezpieczeństwa podczas grania w gry komputerowe. *
126.Urbanek Bogdan, Pokolenie elektronicznych mediów, „Wychowanie na Co Dzień” 2011, nr 9, s. 26-28. Komórka i Internet wizualnym atrybutem dziecka. Uzależnienie uczniów od Internetu. Internet – wygodne narzędzie wzbogacające tradycyjną dydaktykę szkolną. *
127.Van Laere Karolina, Scenariusze warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat, „Remedium” 2014, nr 5 s. 4-8. Scenariusze warsztatów poświęcone zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz problemom związanym z użytkowaniem Internetu przez dzieci. *
128.Van Laere Karolina, Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych), „Remedium” 2014, nr 7/8 s.4-8. Temat: Internet pod kontrolą. Temat: Bezpieczny Internet – to dla nas pestka! *
129.Wachowicz Karolina, Ucieczka do innego świata, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, [nr] 3, s. 49-51 *
130.Węgrzecka-Giluń  Janina, ABC zachowań ryzykownych, „Remedium” 2009, nr 11 s.16-17. Rodzaje gier wideo i ich podobieństwo do gier hazardowych. *
131.Węgrzecka-Giluń  Janina, ABC zachowań ryzykownych, „Remedium” 2009, nr 12 s.16-17. Pozytywny i negatywny wpływ gier wideo na zdrowie dzieci i młodzieży. *
132.Węgrzecka-Giluń  Janina, ABC zachowań ryzykownych, „Remedium” 2010, nr 4 s.16-17. Struktura uzależnienia od gier komputerowych oraz wskazówki dla rodziców i wychowawców, jak radzić sobie z problemem. *
133.Węgrzecka-Giluń Janina,  ABC zachowań ryzykownych, „Remedium” 2010, nr 1,s. 16-17. Gry komputerowe.*
134.Węgrzecka-Giluń Janina, ABC zachowań ryzykownych, „Remedium” 2010, nr 5, s. 16-17. Uzależnienie od telewizji.*
135.Wirtualna rzeczywistość – realne zagrożenie, „Na Temat” 2004, [z.] 2, s. 28-31
136.Wojno Anna, Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2011, [nr] 3/4, s. [35]-41. Fascynacja cyberświatem i dostępem do zasobów sieci. Wpływ patologicznego używania internetu i komputera na mózg. Spostrzeżenia autora dotyczące sposobów korzystania z komputera przez młodzież. *
137.Wożyńska-Więch Izabela, Kiedy mężczyzna kocha komputer, „Charaktery” 2009, nr 11, s. 88-90. Osłabienie więzów rodzinnych pod wpływem komputera i Internetu. *
138.Wójcik Szymon, Gry online – korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży : wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone” 2013, nr 1, s. 81-98. Korzystanie oraz problem nadużywania gier online przez polskich gimnazjalistów. Wyniki badań. http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/sites/default/files/file/kwartalnik/Vol_12_Nr_1_42/Wojcik_S_2013_Gry_online_korzystanie_i_naduzywanie.pdf 
139.Wójcik Szymon, Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej : wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone” 2013, nr 1, s. 13-33.Wyniki polskiej części badania jakościowego, którego celem było poznanie kontekstu korzystania z internetu przez młodych ludzi będących intensywnymi użytkownikami sieci. http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/sites/default/files/file/kwartalnik/Vol_12_Nr_1_42/Wojcik_S_2013_Korzystanie_z_internetu_przez_polska_mlodziez.pdf 
140.Wyrostkiewicz Michał, Czy jest coś złego w przesadnie długim przesiadywaniu przed komputerem? Czy Internet uzależnia? „Katecheta” 2012, nr 7/8, s. 66-68. Młody człowiek i uzależnienie od komputera i Internetu.
141.Zaplątani w sieci – co uzależnia w cyberprzestrzeni? „Remedium” 2012, nr 7/8 s.6. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży, poszerzający wiedzę na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu. *
142.Zaworska-Nikoniuk Dorota, Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka, „Wychowanie na Co Dzień” 2005, nr 10/11, s. 15-20 *
143.Żuchelkowska Krystyna, Gry komputerowe – czy należy się ich obawiać? „Wychowanie na Co Dzień” 2010, nr 6, s. 24-29. Pojęcie i rodzaje gier komputerowych. Pozytywne i negatywne skutki korzystania z gier komputerowych przez dzieci i młodzież. *

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content