Wagary

zestawienie bibliograficzne za lata 2014-2000 artykuły z czasopism


Oprac. Aneta Bielaszka
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Mieście Lubawskim

Artykuły z czasopism:

1.Ankieta dla uczniów: wagary, „Głos Pedagogiczny”, 2008, nr 2, s. [21]
2.Bartoszak Magdalena, Wagary, czyli ucieczka… ale dokąd?, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 3, s. 71-75. Przyczyny nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w szkole.*
3.Bratkowska Violetta, Kłamstwa i wagary, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2001, nr 7, s. [1], 17. Przyczyny kłamstwa. Dlaczego dzieci wagarują.
4.Bratkowska Violetta, Psychologiczne aspekty kłamstwa i wagarów, „Wszystko dla Szkoły” 2001, nr 5, s. 1-4
5.Chojecka Aneta, Znowu nie ma go w szkole?! : parę słów o wagarowaniu, „Sedno” 2009, nr 2, s. 54-55. Powody, przeciwdziałanie.
6.Chrapkowska Joanna,  Jak zapobiegać absencji ucznia w szkole? „Meritum” 2011, nr 4, dod. Oświata Mazowiecka 2011/2012, nr 5, s. 26-27. Absencja jako problem występujący w każdej szkole na zajęciach lekcyjnych. Przybiera on różną skalę zależnie od uwarunkowań lokalnych, etapu edukacyjnego oraz wypracowanych przez szkołę działań zapobiegawczych.
7.Denst-Sadura Aleksandra, Wagary czy odmowa chodzenia do szkoły? „Głos Nauczycielski” 2012, nr 8, s. 16. Zadania i sposoby postępowania nauczyciela w przypadku odmowy przez ucznia chodzenia do szkoły.
8.Drachal Halina, (Nie)zliczeni dezerterzy, „Głos Nauczycielski” 2008, nr 14, s. 4. Nierealizowanie obowiązku szkolnego przez niepełnoletnich uczniów. Sankcje wobec uczniów i ich rodziców.
9.Drachal Halina, Na kłopoty – raporty, „Głos Nauczycielski” 2006, nr 36, s. 10. Realizacja obowiązku szkolnego wg badań MEN. Przyczyny nieobecności uczniów w szkole.
10.Fidelus Anna, Wagary – konsekwencja kryzysu współczesnej szkoły, „Nowa Szkoła” 2013, nr 5, s. 20-26.Próba odpowiedzi na pytanie, czy współczesna szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów. Opis czym są wagary. Przyczyny wagarowania młodzieży gimnazjalnej w świetle badań. *
11.Goetz Magdalena, Dzień bez wagarów, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 12, s. 7. Rodzaje wagarów, ich powody i sposoby przeciwdziałania. *
12.Goetz Magdalena, Temat: Sposób na wagary, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 52, s. 44-4. Problem wagarów w szkole podstawowej – lekcja wychowawcza. Scenariusze zajęć – tematy: Wagary – fakty i mity ; Sposób na wagary.
13.Goetz Magdalena, Wagary – fakty, mity, przeciwdziałanie, „Dyrektor Szkoły” 2014, nr 2, s. 59-61. Rodzaje wagarów i ich konsekwencje. Fobia szkolna. Sposoby przeciwdziałania. Przepisy prawa. Procedury i środki zapobiegawcze.
14.Goetz Magdalena, Wagary: uciec, ale dokąd? „Emocje” 2012, nr 2, s. 10-12. Opis rodzajów wagarów, ich przyczyn. Statystyki dotyczące wagarów. Opis jak im zapobiegać i reagować.
15.Igielska Beata, Jak w teledysku, „Głos Nauczycielski” 2008, nr 1, s. 9. Sposoby spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Centra handlowe jako miejsca spotkań.
16.Jankowska Urszula, Głowacka Jolanta, Wagary – czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum, „Wszystko dla Szkoły” 2003, nr 11, s. 15-16
17.Karkowska Magdalena, Uczniowie, nauczyciele i rodzice o wagarach i nadmiernej absencji, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2007, nr 37/38, s. 4, 26-27. Badania przeprowadzone przez Instytut Edukacji Ustawicznej w Łodzi dotyczyły m.in. przyczyn, częstotliwości i przeciwdziałaniu wagarom uczniów w szkołach.
18.Kiedrowska Małgorzata, Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów, „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 4/5, s. 12-18. Funkcjonowanie szkoły. Niepowodzenia szkolne. Dzieci nieakceptowane w szkole. Wagary i fobia szkolna. Przemoc wobec dzieci. Konsekwencje zachowań opresyjnych. *
19.Kij Anna, Wagarom – NIE! „Nowe w Szkole” 2003, [nr] 6. Strategia przeciwdziałania wagarom.
20.Kontrakt, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. [27]. Wagary – do wiedzy rodziców.
21.Kosińska Monika, Dzień wagarowicza : scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej/gimnazjum, „Wychowawca” 2012,  nr 1, s. 24-27
22.Lamparska-Warchalska Aleksandra, Odmowa chodzenia do szkoły – problem wychowawczy czy zdrowotny? „Psychologia w Szkole” 2006, nr 3, s. 13-22. Fobia, nerwica szkolna i związana z nią odmowa chodzenia do szkoły. *
23.Lesińska Joanna, Do szkoły nie po drodze, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 49, s. 52-53. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucznia w sytuacji, kiedy nie przychodzi on na zajęcia.
24.Łoskot Małgorzata, Wagary – ucieczka od… : czego obawia się mój uczeń? „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 18-19. Znaczenie problemu. Plan działań wychowawczyni.
25.Madej Krystyna, Boję się, więc uciekam… : o przyczynach, skutkach i przeciwdziałaniu wagarom : Raport: Wagary w szkole, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 3-7.Wpływ klimatu miejsca na zachowanie. Strach przed oceną. Nudne lekcje i nieprzygotowani do nich nauczyciele. Co uczniowie robią na wagarach. Wagary ukryte. Analiza wagarów na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.
26.Majchrzak Marcin, Sposób na wagarowicza : okiem prawnika, „Sygnał” 2013, nr 3, s. 35-36. Skuteczne zapobieganie wagarom.
27.Marzec Helena, Zjawisko wagarowania występujące wśrod uczniów, „Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1, s. [103]-120. Omówienie pojęcia wagary, ich przyczyn, rodzajów wagarów podejmowanych przez uczniów w poglądach różnych autorów, miejsc wagarów oraz ich skutków.
28.Miłoszewska Ewa, Zaklęty krąg, „Głos Nauczycielski” 2010, nr 29, s. 10. Artykuł porusza problem zaniechania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych.
29.Naziemiec Daria, Analiza procedur postępowania w sytuacji wagarów, „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy” 2008, [nr] 7, s. 12-15. Walka szkół z wagarami – propozycja opracowania dostosowanych do specyfiki placówki „Procedur” wspomagających zmniejszenie rozmiaru tego zjawiska. Wyniki analizy 20 dostępnych w Internecie „Procedur” oraz „Programów naprawczych”.
30.Naziemiec Daria, O wagarach, „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy” 2008, [nr] 5, s. 17-25. Problem dostosowania narzędzi diagnostycznych dla celów lepszego rozpoznania zjawiska samowolnego opuszczania zajęć szkolnych przez uczniów – przedstawienie kwestionariusza „Wizja siebie” oraz opis wyników przeprowadzonych badań. Omówienie przyczyn wagarowania oraz sposobów rozwiązywania tego problemu (przykłady).
31.Naziemiec Daria, Projekt „Joker 100% frekwencji” – propozycja przeciwdziałania wagarom, „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy” 2009, nr 7, s. 46-49. Przedstawienie metod zapobiegania wagarom oraz publikacja projektu dotyczącego profilaktyki wagarów, spełniającego funkcję promowania oraz nagradzania zachowań pożądanych.
32.Oleszkowicz Anna, Wagary ponad miarę, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 3, s. 3-12. Problem wagarów i przyczyny nieusprawiedliwionego i samowolnego opuszczania zajęć szkolnych. *
33.Ostrowski Józef Zbigniew, Wagary – problem ucznia czy szkoły? „Katecheta” 2004, [nr] 5, s. 68-72
34.Paszkiewicz Aneta, O wagarach i fobii szkolnej w literaturze, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 36-41. Formy i przyczyny opuszczania zajęć szkolnych. *
35.Pietkiewicz Barbara, Wagary do wkuwania, „Polityka” 2008, nr 20, s. 98-99.Nowe formy i powody, dla których uczniowie wagarują.
36.Plaga usprawiedliwień, „Sedno” 2009, nr 1, s. 47. Zwolnienia lekarskie i usprawiedliwienia przynoszone z domu. Zwolnienia w regulaminie szkoły. Wagary i pełnoletniość.
37.Podsiadło Maria, Jak to z Mateuszem było, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 3, s. 23-27. Rozwiązanie problemu wagarowania – opis przypadku. *
38.Procedura postępowania w sytuacji wagarów : dokument rekomendowany przez dyrekcję i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. [25]. Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
39.Przeciwdziałanie wagarom : propozycje przeciwdziałania wagarom do zastosowania na każdym etapie edukacji, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 15, s. 34
40.Radziwołek-Mikołajczyk Małgorzata, Stop wagarom : obowiązek szkolny i nauki w nowym świetle, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 38-39. Działania podejmowane w ramach przeciwdziałania wagarom.
41.Różycka-Śpionek Wioletta, AOC Clusius College – holenderski sen, „Trendy” (czasopismo elektroniczne) 2012, nr 3, s. 53-58. Opis systemu kształcenia w Holandii, form doradztwa zawodowego. Opis jak wygląda walka o poprawę frekfencji uczniów w szkole.
42.Sadzińska Barbara, Wagary czy odmowa chodzenia do szkoły? „Sedno” 2009, nr 2, s. 56. Tulczyńska Anna, Zapobieganie wagarom uczniów, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2009, nr 37, s. 18. Przyczyny opuszczania zajęć szkolnych przez uczniów i skuteczne działania mające temu zapobiec. Prawne konsekwencje niezrealizowania przez uczniów obowiązku szkolnego.
43.Scenariusz lekcji wychowawczej „Sąd nad wagarami”, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. [22]
44.Scenariusz VII : wagary? : to się nie opłaca, „Sygnał” 2013, nr 3, s. 30-31. Uświadomienie uczniom przyczyn i skutków wagarów oraz pokazanie, w jaki sposób mogą oni pomóc swoim kolegom radzić sobie z problemami. Dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
45.Smuniewska Jolanta, Zapobiegamy zjawisku wagarów w szkole, „Głos Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 43. Szczegółowe przyczyny wagarów.
46.Starek Małgorzata, Przyczyny nieobecności uczniów na lekcjach (na przykładzie Liceum Ekonomicznego dla Młodzieży Fundacji ODK w Policach), „Wychowanie na Co Dzień” 2001, nr 1/2, s. 17-19 *
47.Starek Małgorzata, Przyczyny nieobecności uczniów na lekcjach, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2000, nr 21, s.16
48.Stec Jacek, Ankieta dla uczniów : Wagary, „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 38, s. 34-35
49.Stojecka-Zuber Renata, W sprawie wagarów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 3, s. 18-28. Powinności rodziny i szkoły w realizacji zadań wychowawczych wobec dziecka. Badania. *
50.Szperlich Ewa, Lehman Maria, Nieobecny nieusprawiedliwiony, „Psychologia w Szkole” 2007, nr 3, s. 131-[134]. Przyczyny wagarów. Działania zapobiegające czy restrykcyjne wobec wagarowicza. *
51.Sztroman Joanna, Dlaczego chodzimy na wagary? „Drama” 2002/2003, z. 41, s. 12-14
52.Śledzińska Maria, Wagary, wagary, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2002, nr 12, s. 1, 10-11. Przyczyny wagarowania.
53.Świerczyńska Elżbieta, Dziś nie idę do szkoły : polskie i zagraniczne przykłady walki z absencją, „Sedno” 2010, nr 6, s. 35-37. Kluczowe przyczyny absencji uczniów w szkole. Jak z absencją radzą sobie szkoły za granicą. Polskie innowacje.
54.Świerczyńska Elżbieta, Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole – część I, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2009, nr 50, s. 18. Przyczyny i skala zjawiska.
55.Świerczyńska Elżbieta, Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole – część II, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2009, nr 51/52, s. 26. Prawo w Polsce a zagadnienie absencji.
56.Świerczyńska Elżbieta, Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole – część III, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2010, nr 1, s. 1. Motywy wagarowania.
57.Świerczyńska Elżbieta, Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole – część IV, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2010, nr 2, s. 18. Obowiązujące regulacje prawne a obowiązek szkolny i jego realizacja.
58.Tulczyńska Anna, Scenariusz VIII : słodko-gorzki smak wagarów, „Sygnał” 2013, nr 3, s. 31. Przedstawienie uczniom różnorodnych skutków wagarów oraz uświadomienie im, że jest to nieopłacalny sposób rozwiązywania problemów poprzez analizę zysków i konsekwencji wynikających z wagarów. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
59.Tulczyńska Anna, Sposób na wagarowicza : okiem psychologa, „Sygnał” 2013, nr 3, s. 17-18. Przyczyny nierealizowania przez uczniów obowiązku szkolnego. Skutki. Diagnoza przyczyn nieobecności w szkole. Rozmowa z rodzicami i uczniem. Sposoby na rozwiązanie problemów wychowawczych.
60.Turniak Ewa Bogumiła, Jak zapobiegać wagarom, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 46-47*
61.Wojciechowski Mieczysław, Czemu idą na wagary? „Remedium” 2005, nr 4, s. 6-7. Przyczyny wagarowania. *

* artykuły dostępne w PBP w Nowym Mieście Lubawskim

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content