Wychowanie patriotyczne

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2020-2000

Oprac. A.Bielaszka

Artykuły z czasopism:

 1. Czajewska Halina, Wychowanie dla Polski (propozycja metodyczna dla klasy VI), Język Polski w Szkole IV-VI”. R. 5, nr 2 (2003/2004), s. 46-61. Konspekt lekcji języka polskiego w VI klasie szkoły podstawowej z modułu wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Tematy lekcji: „Patriota kto to taki”, „Ojczyzna – jedno słowo – wiele znaczeń”, „Jakie znaczenie ma flaga narodowa”.
 2. Denek Kazimierz, Dopełniające się ojczyzny, „Nowa Szkoła”, 2011, nr 6, s. 13-24 Pojęcie i istota ojczyzny. Ojczyzna w sensie dziedzictwa literackiego. Edukacja oparta o dziedzictwo w regionie.
 3. Fijałkowsk, Adam, Polski patriotyzm i pedagogia Grunwaldu, Kwartalnik Pedagogiczny”. R. 63, nr 4 (2018), s. [9]-19. Tradycje polskiego patriotyzmu w ujęciu historycznym, na przykładzie zmian funkcji i znaczenia symboliki bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku, w kształtowaniu się polskiej tożsamości patriotyczne.
 4. Filippowicz Maria, Nowa formuła wychowania patriotycznego, „Wszystko dla Szkoły” 2003, nr 10, s. 12-13
 5. Godło i hymn narodowy : znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka „Wychowanie w Przedszkolu”, 2016, nr 4, s. 58. Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych na temat symboli narodowych.
 6. Goetz Magdalena, Szkoła demokracji „, Głos Nauczycielski”, 2017, nr 43/44, s. 12 Kształtowanie postaw obywatelskich w szkole.
 7. Goetz Magdalena, Współczesny patriotyzm, „Głos Pedagogiczny”, 2017, nr [8] (92), s. 20-24. Lekcja partiotyzmu na godzinie wychowawczej – scenariusze zajęć.
 8. Hoffman Wiesława, Kto ty jesteś? – Polak mały : o patriotycznym wychowaniu naszych dzieci „Dyrektor Szkoły”, 2004, nr 1, s. 52-53
 9. Jachimczak Barbara Wanda, Twoi bohaterowie, Polsko : scenariusz, „Biblioteka w Szkole”. 2014, nr 6, s. 25-27. Scenariusz z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 10. Jagielska Dominika, Kierunki rozwoju koncepcji wychowania obywatelskiego w Polsce po II wojnie światowej – wprowadzenie do problematyki, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2018, nr 1/2, s. [139]-162  http://pho.znp.edu.pl/files/2012/05/10.-Jagielska_139-162.pdf 
 11. Kania Agnieszka, Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, „Edukacja”, 2016, nr 1, s. 89-101 Sposoby omawiania zjawiska patriotyzmu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
 12. Kątny Marek, Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”,  R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 7-15. Przykłady motywów patriotycznych w poezji i prozie dziecięcej. Podkreślenie znaczenia godła, kolorów narodowych i związków między poszczególnymi regionami kraju.
 13. Kiedrowicz Grzegorz, Ślady polskości w różnych krajach szkołą praktycznego patriotyzmu, „Nowa Szkoła”. 2014, nr 9, s. 13-21. Miejsca za granicą związane z pobytem i działalnością naszych rodaków, z których możemy być dumni (m.in. Paryż, Londyn, Wiedeń, Savannah.
 14. Kołodziejska Lidia, Mój dom – propozycje zajęć z elementami wychowania patriotycznego, „Wychowanie w Przedszkolu”. 2018, nr 8, s. 12-15. Scenariusze zajęć dla dzieci 5-6 letnich z elementami wychowania patriotycznego.
 15. Korczewska Elżbieta, Znam miejsce, w którym mieszkam, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2017, nr 5, s. 8-13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne. Scenariusze zajęć dla dzieci 3-6-letnich.
 16. Kozubek Joanna, Jestem Polakiem! „Wychowanie w Przedszkolu”, 2017, nr 6, s. 12-[19]. Scenariusze zajęć dla dzieci 3-6 letnich rozwijających postawy patriotyczne.
 17. Leszczyński Rafał Marcin, Patriotyzm według Pawła Hulki-Laskowskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny”. R. 63, nr 4 (2018), s. [178]-189. Inkluzywny patriotyzm Pawła Hulki-Laskowskiego, filozofa i religioznawcy, działacza społecznego, potomka przybyłych do Polski braci czeskich. Wychowanie patriotyczno-obywatelskie w wykładach dla robotników.
 18. Makowska Jolanta, Kto ty jesteś? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2005, nr 1, s. 34-37. Rozważania nad problemem braku wychowania patriotycznego wśród przedszkolaków.
 19. Mazur Piotr, Patriotyzm nowego człowieka „Wychowanie na Co Dzień”. 2010, nr 4/5, s. 8-12. Definicja współczesnego patriotyzmu. Miłość do ojczyzny w nauczaniu Jan Pawła II i w pismach Kościoła.
 20. Między tradycją a nowoczesnością. Kształcenia patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze, „Życie Szkoły”, 2019, nr 7, s. 16-20. Edukacja patriotyczna w I etapie kształcenia i jej odniesienia w podstawie programowej.
 21. Panek Elżbieta, Wychowawcze zniewalanie : wybrane aspekty polityki totalitaryzmu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2016, nr 4, s. 3-16. Polityczne systemy pseudowychowania młodzieży i ich skutki.
 22. Paszkiewicz Aneta,  Wychowanie patriotyczne w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016, nr 4, s. 17-22. Postrzeganie patriotyzmu przez współczesną młodzież. Skutki braku postawy patriotycznej w życiu społecznym i politycznym. Przykładowe działania podejmowane w ramach wychowania patriotycznego.
 23. Pawelec Lidia,  Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 31 (53), nr 2 (2007/2008), s. 21-25. Rola rodziców w kształtowaniu u dzieci wartości narodowych.
 24. Pelka Witold, Barykada wolności : spektakl o Powstaniu Warszawskim „Biblioteka w Szkole”, 2014, nr 6, s. 28-31. Scenariusz spektaklu.
 25. Ruman Natalia M., Przekaz wartości patriotycznych w edukacji – powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II, „Wychowanie na Co Dzień”. 2012, nr 6, s. 20-27. Przekaz wartości w edukacji regionalnej. Percepcja regionalizmu w wychowaniu przedszkolnym. Tożsamość w edukacji wielokulturowej.
 26. Rzędowska, Anna Moja rodzina – mój region – moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) Wszystko dla Szkoły”, 2006, nr 10, s. 2-5. Artykuł zawiera omówienie programu oraz scenariusze lekcji : Małe Ojczyzny, Istota Świętowania, Moja rodzina.
 27. Sałasińska-Andruszkiewicz Joanna, Apel – lekcja patriotyzmu i historii w pigułce. „Życie Szkoły”, 2013, nr 8, s. 16-17.
 28. Sobieszczyk Maria, Biel i czerwień”, czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych), „Nowa Szkoła”, 2014, nr 4, s. 39-44. Analiza wybranych pakietów edukacyjnych (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) w zakresie realizacji treści wychowania patriotycznego w klasach I-III szkoły podstawowej.
 29. Stańczak Irena, Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 35-41. Analiza treści edukacyjnych w zakresie wychowania patriotycznego zawartych w wybranych programach nauczania w klasach początkowych.
 30. Sztobryn Sławomir, Demokracja – patriotyzm – wychowanie dla pokoju w pedagogice kultury Sergiusza Hessena, „Ruch Pedagogiczny”, 2003, [nr] 3/4, s. 91-99
 31. Urbanek Bogdan, Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna, „Nowa Szkoła”, 2017, nr 8, s. 8-14. Nauczanie obywatelskości w europejskim wymiarze oraz Mała Ojczyzna w kontekście poczucia więzi i wspólnoty lokalnej, regionalnej i narodowej. Nowoczesne metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 32. Wenzel Aurelia, Wychowanie patriotyczne, „Nowe w Szkole”, 2003, [nr] 12, s. 15-16 Na jakich lekcjach i w jaki sposób realizować wychowanie patriotyczne, uczyć tolerancji dla odmienności kulturowych.
 33. 33.  Wiłkomirska, Anna Patriotyzm w czasach wolności – w stronę konstytucyjności, obywatelskości i etyczności, „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. 63, nr 4 (2018), s. [31]-43 Omówienie różnych definicji patriotyzmu. Podejścia i klasyfikacje patriotyzmu. Charakterystyka patriotyzmu opartego na społeczności etycznej.
 34. Wojtek Dominika, Dziecko w świecie tradycji, „Życie Szkoły”, 2014, nr 4, s. 12-13. Rola rodziców i nauczycieli w kształtowaniu związków dziecka z tradycją.
 35. Wojtek Dominika, Motywy regionalne i patriotyczne w literaturze dziecięcej „Wychowanie w Przedszkolu”,  2013, nr 10, s. 30-33
 36. Zańko Piotr, Wielki sztandar narodowy, „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. 63, nr 4 (2018), s. [20]-30. Problematyka „pedagogii dla społeczeństwa”. Omówienie tezy, według której patriotyzm obywatelski powinien być kojarzony z działaniami na rzecz społeczności bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie klasowe, przekonania polityczne, a nie z odgórnymi obchodami historycznych rocznic.
 37. Ziołowicz Katarzyna, Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej, Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 42-51
 38. Żuchelkowska Krystyna, Poznajemy symbole narodowe, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2000, nr 3, s.141-144
 39. Żukiewicz Arkadiusz, Koncepcja wychowania narodowego w ujęciu Heleny Radlińskiej, „Ruch Pedagogiczny”, 2017, [nr] 3, s. 5-15. Tekst dotyczy wychowania narodowego, tworzonego od 1908 roku przez Helenę Radlińską. Wpisało się ono w obszar polskiej pedagogiki społecznej i było istotnym elementem przygotowania Polaków do odzyskania niepodległości. http://rp.edu.pl/nr-archiwalne/RP-2017-3.pdf 
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content