Fobia szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2021-1994 – artykuły z czasopism

Aneta Bielaszka
PCRE w Nowym Mieście Lubawskim
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

 1. Alenowicz Magdalena, Fobia szkolna – wymówka czy emocjonalny problem? „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 41, s. 51-53.Czym jest fobia szkolna. Objawy. Fobia szkolna, czy świadome uchylanie się od obowiązków. Przyczyny fobii szkolnej. Postępowanie. Jak postępować wobec ucznia ze zdiagnozowaną fobią szkolną.
 2. Antkowiak Rafał, Starach na szkołę : ( o fobii szkolnej), „Psychologia w Szkole” 2004, nr 3, s. 13-20. Niechęć do szkoły, wynajdywanie powodów, aby nie pójść na zajęcia. Terapia fobii szkolnej.
 3. BobikBogumiła, Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 10, s. 44-50. Przeżywanie stresu przez młodzież w okresie adolescencji. Badania.
 4. Borecka-Biernat Danuta, Lęk a zachowanie nieśmiałe nastolatków w sytuacji ekspozycji społecznej, „Psychologia Wychowawcza” 1996, nr 5, s. 418-426
 5. Borecka-Biernat Danuta, Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież, „Edukacja” 2002, nr 4, s. 50-65
 6. Brizard Caroline, Ucieczka przed wiedzą. „Forum” 2010, nr 10, s. 32-34. Przyczyny fobii szkolnych.
 7. Brodzisz Anna, Szkoła pełna fobii „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 1, s. 48-49
 8. Capińska Ewa, Neurotyzacja osobowości a wychowanie i edukacja „Edukacja i Dialog” 1994, nr 10, s. 7-10 *
 9. Chojnacka Kaja, Wanio Katarzyna, Lęk w przedszkolu. Kiedy lęk staje się przeszkodą? – cz. 2 „Remedium” 2019, nr 9, s. 16-17
 10. Chojnacka Wiesława, Stres – szkodzi czy pomaga? „Życie Szkoły” 2004, nr 6, s. 36(420)-37(421).Przyczyny i sposób radzenia sobie ze stresem.
 11. Cichecka Katarzyna, Kiedy najsilniejszym uczuciem jest lęk, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2008, nr 7/8, s. 27.Wśród młodzieży coraz częściej pojawiają się zaburzenia nerwicowe i lękowe. Okazuje się, że na takie dolegliwości cierpi co trzeci gimnazjalista i licealista oraz co piąty uczeń szkoły podstawowej.
 12. 12.   Cieślińska Justyna, Odmowa chodzenia do szkoły a wagary, Remedium”. 2015, nr 2, s. 8-9
 13. Denst-Sadura Aleksandra, Nowa szkoła, silny stres, „Głos Nauczycielski” 2011, nr 37, s. 16.Jak nauczyciele mogą pomóc nowym uczniom szybciej zaadaptować się do nowej rzeczywistości szkolnej.
 14. Glita Paweł, Nie tylko fobia : diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły, „Psychoterapia” 2010, nr 1, s. [15]-23. Analiza psychologicznych mechanizmów unikania lub odmowy chodzenia do szkoły w świetle paradygmatu psychodynamicznego.
 15. Goetz Magdalena, Kiedy wyjście do szkoły jest problemem „Głos Nauczycielski” 2013, nr 15, s. 11. Fobia szkolna a społeczna. Objawy fobii szkolnej i społecznej.
 16. Goetz Magdalena, Wagary – fakty, mity, przeciwdziałanie „Dyrektor Szkoły” 2014, nr 2, s. 59-61. Rodzaje wagarów i ich konsekwencje. Fobia szkolna. Sposoby przeciwdziałania. Przepisy prawa. Procedury i środki zapobiegawcze.
 17. Goriszowski Włodzimierz, Pedagogiczne spojrzenie na stres i sytuacje stresowe, „Nauczyciel i Szkoła” 2004, nr 1/2, s.[19]-22. Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem – zadanie dla pedagoga.
 18. 18.   Groenwald Maria, Egzaminacyjne emocje, „Nowa Szkoła” 2004, nr 5, s. 29-33. Rodzaje i przyczyny emocji egzaminacyjnych. Minimalizacja negatywnych oddziaływań emocji na egzaminowanych.
 19. Halińska Maria, Szkolne lęki, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 3, s. 98-102
 20. Hoffman Agnieszka, Lęk testowy na lekcjach języków obcych. Wskazówki dla nauczycieli, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 6, s. 71-77. Charakterystyka, przyczyny powstawania i wpływ lęku na osiągane wyniki w nauce. Praktyczne sposoby zmniejszania negatywnych skutków lęku testowego u uczniów.
 21. Jagieła Jarosław, Stres i kryzys w szkole, „Wychowawca” 2010, nr 10, s. 12-15.Pozytywne i negatywne strony stresu. Negatywne odczuwanie stresu przez dzieci. Reakcje i zaburzenia po wystąpieniu traumy.
 22. Janauszewska Elżbieta, Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Przegląd Psychologiczny” 2000, nr 4, s. 481-497
 23. Jędrzejko Mariusz, Psychospołeczne skutki sytuacji kryzysowych (stres, strach) w szkole oraz sposoby radzenia sobie z nimi, „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2002, nr 4/5, s. 62-67
 24. 24.   Kiedrowska Małgorzata, Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów, „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 4/5, s. 12-18. Funkcjonowanie szkoły. Niepowodzenia szkolne. Dzieci nieakceptowane w szkole. Wagary i fobia szkolna. Przemoc wobec dzieci.
 25. Klichowska Sylwia, Kowalski do tablicy! „Psychologia w Szkole” 2005, nr 1, s. 21-26. Stres jaki przeżywają uczniowie podczas odpowiedzi na lekcji.
 26. Kochelak Julia, Fobia szkolna „Wszystko dla Szkoły” 2007, nr 4, s. 12-13. Artykuł omawia przyczyny, przebieg oraz definicję zjawiska.
 27. Komorowska Marta, Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży, „Remedium” 2019, nr 6, s. 12-13
 28. Korczyński Stanisław, Żródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 2, s. 3-10. Stres dzieci i młodzieży mający swoje źródło w różnych sytuacjach społecznych. Wskazania dla rodziców i nauczycieli mających na celu niedopuszczenie do rozrastania się stresu lub jego łagodzenie.
 29. Kordziński Jarosław, Wystarczy wyjść naprzeciw, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 9, s. 3-6.* Lęk szkolny, przedmiotowe traktowanie uczniów zamiast indywidualnego podejścia do uczniów.
 30. Krawczonek Magdalena, Fobia szkolna. Jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk, „Dyrektor Szkoły” 2003, nr 12, s. 22-23
 31. Krawczonek Magdalena, Nerwice i stres szkolny, „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 2, s. 58-59
 32. Kubala-Kulpińska Aleksandra, Wygrać ze szkolną fobią „Doradca Dyrektora Szkoły” 2013, nr 29, s. 46-48
 33. Kułakowska Janina, Ukryte przyczyny nerwicy szkolnej, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2003, nr 11, s. 19
 34. Kułakowska Joanna, Kiedy szkoła przestrasza… Psychologia w Szkole”. 2014, nr 2, s. 63-69
 35. Kuśpit Małgorzata, Fobia szkolna – analiza zjawiska, „Remedium”. 2016, nr 3, s. 19-21
 36. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z fobią szkolną Doradca Dyrektora Szkoły” 2013, nr 29, s. 31-36
 37. Kwiatkowski Piotr, O stresie szkolnym, „Warsztaty Polonistyczne” 1998, nr 2, s.59-61. Złe samopoczucie ucznia w szkole.
 38. Lamparska-Warchalska Aleksandra, Odmowa chodzenia do szkoły – problem wychowawczy czy zdrowotny?  „Psychologia w Szkole” 2006, nr 3, s. 13-22. Fobia, nerwica szkolna i związana z nią odmowa chodzenia do szkoły.
 39. Ligocka Magdalena, Trudności w nauce dzieci znerwicowanych „Edukacja i Dialog” 1999, nr 4, s. 33-37* Rodzaje nerwic dziecięcych.
 40. Łazarska Danuta, Czego boją się uczniowie gimnazjum i liceum? „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 1, s. 32-37. Analiza badań dotyczących lęku i strachu wśród uczniów, lęków związanych z problemami rodzinnymi, szkolnymi, cywilizacyjnymi, środowiskowymi, dorastaniem.
 41. Łukasik Izabela Maria, Różne formy nerwicy problemem dydaktyczno-wychowawczym, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 27 2003/2004 , nr 3, s. 32-35. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 42. Maliński Robert, Wysokie progi „Psychologia w Szkole” 2006, nr 2, s. 125-131. Sytuacje szkolne, które mogą przyczynić się do wystąpienia nerwicy szkolnej.
 43. Mazur Joanna, Małkowska-Szkutnik, Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów, „Remedium” 2007, nr 10, s. 1-3. Związki między postrzeganiem szkoły a osiągnięciami w nauce i poczuciem bezpieczeństwa w szkole – wyniki badań.
 44. Mądry-Kupiec Małgorzata, Wieloaspektowość fobii szkolnej na przykładzie studium przypadku Mateusza, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2020, nr 9, s. 31-40
 45. Melibruda Leszek, Szkoła i zdrowie uczniów, „Remedium” 2000, nr 6, s.11-12. Somatyczna manifestacja ważnych i nienazwanych emocji.
 46. 46.   Minge Natalia, Minge Krzysztof, Szkoła winna stresu, ale tylko trochę. Rozm. przepr. Piotr Żak, „Psychologia w Szkole” 2013, nr 5, s. 78-83. Rozmowa z Krzysztofem i Natalią Minge, psychologami, na temat stresu jaki towarzyszy uczniom w szkole.
 47. Mularska Małgorzata, Doświadczenia fracuskiego ogrodu, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 2, s. 38-40. Sytuacje stresujące w szkole.
 48. 48.   Mularska Małgorzata, Uczeń i stres, „Lider” 2002, nr 1, s. 9-10. Sytuacje stresowe młodzieży związane ze szkołą. Wyniki ankiety.
 49. Namysłowska Irena, Nerwice szkolne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 5, s.7-10
 50. Nowakowska Hanna, Czy można oduczyć bezradności? „Edukacja i Dialog”1999, nr 2, s. 51-54* O potrzebie wyposażenia dziecka w system przekonań o jego indywidualnej wartości i możliwości przezwyciężania trudności.
 51. Nowosad Dariusz, Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2002, nr 3/4, s. 131-142
 52. Olesiak Zofia, Szkoła i stres, „Warsztaty Polonistyczne” 1996, nr 3, s.87-89
 53. Oszwa Urszula, W szkole bez lęku, „Remedium” 2002, nr 6, s. 10-11. Definicja strachu, lęku, fobii. Objawy i przyczyny fobii szkolnej. Sposoby jej zwalczania.
 54. Pająk Anna, Solarz-Dryk, Fobia szkolna „Przegląd Oświatowy” 2001, nr 16, s. 19, 22. Fobia szkolna to nazwa postaci nerwicy traktowanej jako złożony zespół psychopatologiczny. Przeżywanie przez dziecko silnego lęku przed pójściem do szkoły.
 55. Pankowska Dorota, Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem, „Nowa Szkoła”1995, nr 5, s. 1-24
 56. Paszkiewicz Aneta, O wagarach i fobii szkolnej w literaturze, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 10, s. 36-41. Formy i przyczyny opuszczania zajęć szkolnych.
 57. Paszkiewicz Henryk, Lęk ucznia a oddziaływania wychowawcze w rodzinie i szkole, „Psychologia Wychowawcza” 1999, nr 4, s. 311-320
 58. Pawłowska Katarzyna, Przyczyny stresu wśród młodzieży gimnazjalnej, „Przegląd Edukacyjny” 2003, [nr] 4, s. 2-3
 59. Perski Aleksander, Prymuski radzą sobie najlepiej. Rozm. przepr. Piotr Żak, „Psychologia w Szkole” 2013, nr 4, s. 4-9. Wywiad z Aleksandrem Perskim – psychologiem klinicznym, zajmującym się problematyką stresu i jego wpływem m. in. na naukę w szkole.
 60. Pitala Magdalena, Srebro Ewa, Fobia szkolna. Co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? „Nauczanie Początkowe” 2006/2007, nr 1, s. 43-54
 61. Plewińska Aleksandra, Konsekwencje lęku szkolnego „Edukacja i Dialog” 2007, nr 4, s. 54-59*Szkolne fobie. Skutki lęku dla fizycznego, psychospołecznego i szkolnego funkcjonowania dziecka.
 62. Pozwólmy dzieciom dorosnąć – mówi Anna Maria Kostrzewska, psycholog i psychoterapeuta w rozmowie z Dorotą Nowicką, „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 1, s. 51. Fobia szkolna.
 63. Różańska-Kowal Joanna, Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2004 , nr 3, s. [203]-214
 64. Rumińska Aldona, Stres i eustres w szkole, „Wychowawca” 2012, nr 11, s. 10-11.Eustres – naturalna mobilizacja organizmu do pokonywania trudności ukierunkowanych na realizację wyznaczonego celu. Wsparcie nauczyciela w wypracowywaniu przez ucznia sposobów i mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole.
 65. Rusin Kinga, Kiedy choruje dusza… Dziecko z nerwicą i zaburzeniami lękowymi w szkole „Doradca Dyrektora Szkoły” 2013, nr 34, s. 44-46. Rozpoznanie zaburzeń lękowych u dziecka. Objawy zaburzeń lękowych. Jak postępować z dzieckiem. Gdzie kierować rodziców.
 66. Stańczak Irena, Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji „Nauczanie Początkowe” 2010/2011, nr 1, s. 14-19.Badania nad zjawiskiem lęku szkolnego u dzieci w klasach I-III. Rodzaje lęków i ich przyczyny.
 67. Stec Jacek, Praca z uczennicą zagrożoną fobią szkolną, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 15, s. 50-52. Identyfikacja problemu. Geneza zjawiska. Znaczenie problemu. Prognoza. Propozycje rozwiązania. Wdrażanie oddziaływań. Efekty oddziaływań. Rola pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy.
 68. Śnieżyński Marian, Od monologu do dialogu. Cz. 1. „Wychowawca” 1998, nr 11, s. 6-8.Wyniki badań przeprowadzonych w liceach – przyczyny fobii szkolnych.
 69. Tatarowicz Jan, O neurotycznym kierunku rozwoju osobowości. Sposoby obrony własnej psychiki. Cz. 1. „Nowa Szkoła” 1994, nr 8, s. 477-482
 70. Tatarowicz Jan, Syndromy neurotyczne. Możliwości pedagogicznego rozpoznania i zapobiegania, „Nowa Szkoła” 1994, nr 9, s.526-530
 71. Turowski Stanisław, Nauka z utrudnieniami, „Edukacja i Dialog” 2004, nr 1, s. 5-6 *
 72. Wawrzyniak Sonia, Fobia szkolna a postawy rodzicielskie, „Wychowanie na Co Dzień”. 2014, nr 2, s. 21-24
 73. Witkowska Agnieszka, Jabłoński Sławomir, Co to jest fobia szkolna? „Edukacja i Dialog”1999, nr 2, s. 44-45.*Rodzaje lęków szkolnych. Jak powstaje fobia? Oddziaływania terapeutyczne.
 74. Włodarska Zofia, Rodzinne uwarunkowania fobii szkolnej „Wychowanie na Co Dzień” 1994, nr 10, s.19-20

kursywa – numer niedostępny w PBP

* – artykuł dostępny w Internecie

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content