Autorytet nauczyciela

Autorytet nauczyciela
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014-2004
artykuły z czasopism dostępne
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
w Nowym Mieście LubawskimOprac. Aneta Bielaszka
12.01.2014 r.

 1. Blecharczyk Anna, O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji, „Nowa Szkoła” 2005, nr 5, s. 21-23
 2. Bobik Bogumiła, O potrzebie autorytetów wśród młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 2, s. 32-37. Pojęcie i rodzaje autorytetu. Nauczyciele jako autorytet w opinii młodzieży. Badanie.
 3. Brzezińska Renata, Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu. Studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki, „Wychowanie na Co Dzień” 2013, nr 4/5, s. 10-16. Wyniki badań wśród uczniów i studentów na temat autorytetu nauczyciela.
 4. Ćwiertniewicz Grzegorz, O nowy model nauczyciela polonisty, „Polonistyka” 2013, nr 9, s. 12-14. Wzrost społecznych wymagań i oczekiwań wobec szkoły i pedagogów. Nauczyciel jako specjalista. Kompetencje i profesjonalizm. Nauczyciel autorytetem dla uczniów.
 5. Dudikowa Maria, O prawomocności autorytetu w edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 7, s. 47-56. Niezbędność autorytetu w edukacji, jego jakość i funkcja.
 6. Dudzikowa Maria, Autorytet jest zawsze relacją, rozm. przepr. Jolanta Białe, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 3, s. 3-11
 7. Dudzikowa Maria, Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 6, s. 44-51. Autorytet jako zjawisko powszechne w życiu społecznym.
 8. Gierszal Krzysztof, Odzyskać władzę, „Język Polski w Gimnazjum” 2010/2011, nr 1, s. 90 – 102. W jaki sposób nauczyciel powinien się zachowywać i jakie działania podejmować w klasie, by zachować i utwierdzić swój autorytet.
 9. Ja jestem OK i ty jesteś OK, „Język Polski w Gimnazjum” R. 12, nr 4 (2010/2011), s. 100-104. Opis jak nauczyciel może w zdrowy sposób budować swój autorytet w gimnazjum. Opis rozwoju emocji młodzieży gimnazjalnej i jak tę wiedzę można wykorzystywać w budowaniu pozytywnych relacji z uczniami.
 10. Kaszubska Patrycja, Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 7, s. 55-58. Obraz idealnego nauczyciela w opinii uczniów.
 11. Kazimierowicz Marek, Nauczyciel autorytetem?, „Nowa Szkoła 2014, nr 5, s. 33-42. Opinie młodzieży na temat autorytetu nauczyciela na podstawie badań przeprowadzonych na grupie uczniów z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 12. Kordziński Jarosław, Walka o dyscyplinę, „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 11, s. 20-24. Utrzymanie dyscypliny w szkole i klasie. Rola nauczyciela.
 13. Kotlarski Kazimierz, Sukces ucznia zależy od ciebie, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 79-89. Wpływ postaw nauczyciela na sukcesy ucznia w szkole.
 14. Kozak Ewa, Autorytet w pracy nauczyciela, „Remedium” 2005, nr 7/8, s. 12-13
 15. Krawczonek Magdalena, Jak zachować dyscyplinę w klasie?, „Dyrektor Szkoły” 2008, nr 1, s. 42-43
 16. Kruk Roman, Autorytet wyzwalający – najlepszy, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 10, s. 56-59* Rola autorytetu w procesie wychowania.
 17. Kruszelnicki Wojciech, Freudowskie i lacanowskie kierunki rewizji autorytetu nauczyciela, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26, s. [263]-276* Krytyka tradycyjnego modelu autorytetu nauczyciela.
 18. Krzemianowski Zenon, O tworzeniu wizerunku dobrego nauczyciela, „Nowa Szkoła” 2013, nr 1, s. 37-41. Opis jakie przymioty powinien posiadać dobry nauczyciel poszczególnych etapów nauczania.
 19. Kucharska Jolanta, Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoła, „Nowa Szkoła” 2006, nr 2, s. 42-46. Prezentacja następujących zagadnień. Wartości etyczne pedagogiki, cele wychowania a wartości moralne, aktualności katolickiej etyki wychowawczej, wychowanie a autorytet nauczyciela.
 20. Łukawska Maria, Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 5, s. 31-38. Wizerunek nauczycieli edukacji początkowej w opinii ich samych oraz uczniów. Badania.
 21. Maciejewski Sławomir, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych?, „Nowa Szkoła” 2010, nr 6, s. 10-19. Autorytet – definicja, rola i znaczenie w procesie wychowania. Globalizacja i postmodernizm jako zjawiska mające niszczycielski wpływ na autorytety. Upadek etosu nauczyciela. Media jako kreator autorytetów i idoli.
 22. Majewska-Opiełka Iwona, Jak się tworzy autorytet?, „Edukacja i Dialog” 2008, nr 2, s. 6-8 *
 23. Mika Stanisław, Mądrość, a nie strach buduje autorytet, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 1, s. 59-66. Definicja pojęcia: autorytet. Rola rodziców w budowaniu lub wzmacnianiu nauczyciela, co składa się na autorytet nauczyciela.
 24. Mikołajczak Małgorzata, Bezradni czy nieporadni?, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 8, s. 28-34 *
 25. Misterka Ewa, Autorytet nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 8, s. 35-40 *
 26. Narożna Danuta, Poradnik młodego wychowawcy, czyli… 1001 pomysłów na klasę!, „Lider” 2007, nr 1, s. 22-24* Osobowość i autorytet wychowawcy klasy.
 27. Ostrowska Barbara, Przepis na Nauczyciela XXI wieku, „Meritum” 2013, nr 4, s. 14-16 * Jakie powinien posiadać umiejętności, aby modelować pożądane zachowania uczniów. Jakie kompetencje powinny kształcić współczesne uniwersytety, aby przygotować nauczycieli do pracy.
 28. Ożóg Joanna, Autorytet nauczyciela, „Życie Szkoły” 2004, nr 3, s. 11(139)-13(141). Co składa się na autorytet. Nauczyciel dzieci młodszych.
 29. Paszkiewicz Aneta, Kryzys autorytetu nauczyciela, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 5, s. 25-31. Wizerunek nauczyciela w opinii publicznej.
 30. Pękala Joanna, Współczesne dylematy polskiego nauczyciela, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 57, nr 2 (2012), s. [65]-77. Hierarchia potrzeb nauczyciela a zaspokojenie potrzeb ucznia. Problem autorytetu. Sytuacja ekonomiczna polskich nauczycieli. Powiązanie potrzeby, motywacji i celu w pracy nauczyciela.
 31. Podleśna Ilona, Relacje „nauczyciel – uczeń” – w poszukiwaniu straconego autorytetu…, „Wychowanie na Co Dzień” 2004, nr 9, s. 21-24. Uczeń a autorytet nauczyciela. Uwagi praktyczne: jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia utraty autorytetu.
 32. Pustelnik Józef, Polska oświato – zawróć ze złej drogi. Stanowcze nie dla anarchii w naszych szkołach 2007, nr 1, s. 9-12 * Upadek polskiego systemu wychowawczego, brak autorytetu nauczyciela.
 33. Pytka Lesław, Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2010, [nr] 1/2, s. [25]-30. Pojęcie i zakres autorytetu nauczyciela w podejściu socjologicznym, psychologicznym i pedagogicznym.
 34. Rękawek Jarosław, Autorytet w szkole, „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 4, s. 8-10
 35. Skonieczka Elżbieta, Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość, „Życie Szkoły” 2006, nr 8, s. 42-46. Nakreślenie oczekiwanego wzorca osobowości nauczyciela.
 36. Skubis-Rafalska Agnieszka, Jaka powinna być współczesna edukacja?, „Nowa Szkoła” 2005, nr 10, s. 42-45. Rola nauczyciela w procesie edukacji twórczej. Wzorce postaw nauczycieli wobec uczniów wg L. Witkowskiego.
 37. Słoma Zuzanna, Szymańska Dominika, W drodze do mistrzostwa pedagogicznego. Cz. 1. „Remedium” 2013, nr 4, s. 6-7. Definiowanie i analiza elementów niekorzystnych, które prowadzą do kształtowania się negatywnego obrazu młodego nauczyciela w świadomości dyrektorów szkół, rodziców oraz uczniów.
 38. Słowikowska Teresa, Obiecanki cacanki…, „Nowa Szkoła” 2008, nr 3, s. 19-21. Rola i prestiż nauczyciela we współczesnej szkole.
 39. Sochocki Marcin J., Dwa autorytety, „Remedium” 2006, nr 1, s. 1-3. Autorytet nauczyciela w kontekście zmian ogólnocywilizacyjnych.
 40. Szachniuk-Albowicz Paulina, Moralna postawa nauczyciela, „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 4, s. 50-52. Etyka zawodu nauczyciela, odpowiedzialność nauczyciela, władza w edukacji, relacje nauczyciel-uczeń.
 41. Szkolak Anna „Przepis” na autorytet, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowan  R. 36 (58), nr 3 (2012/2013), s. 48-55. Cechy osobowości jakie powinien mieć nauczyciel. Zespół kompetencji niezbędnych współczesnemu nauczycielowi. Wskazówki do osiągnięcia sukcesu w zawodzie nauczyciela.
 42. Szperlich Ewa, Lehman Maria, Czy jestem za młoda?, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 4, s. 153-156]. Praktyczne porady dla młodych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie, dotyczące budowania nauczycielskiego autorytetu.
 43. Świst Jacek, Nauczyciel dla ucznia – uczeń dla nauczyciela, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 2, s. 30-36. Nieprawidłowe reakcje nauczyciela (werbalne i pozawerbalne) na zachowanie ucznia, które przyczyniają się do kryzysu autorytetu nauczyciela. Cechy osobiste nauczyciela, które są warunkiem koniecznym skutecznych działań wychowawczych.
 44. Taradejna Beata, Autorytet kosztem zdrowia, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 3, s. 10-12 *
 45. Wasiukiewicz Jadwiga, Kształcenie oparte na autorytecie, „Edukacja i Dialog” 2007, nr 2, s. 22-24* Kompetencje zawodowe i autorytet nauczyciela.
 46. Wiliński Piotr, Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży, „Remedium” 2005, nr 11/12, s. 14-15. Autorytet dorosłego wynikający z jego pozycji oraz z jego osobistych właściwości.
 47. Zalewska-Meler Agnieszka, Autorytet – od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka, ” Lider” 2006, nr 10, s. 29-30* Rodzaje autorytetów (dotyczy też nauczycieli).

* artykuł dostępny w Internecie

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content