FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

Zestawienie tematyczne w wyborze materiały dostępne w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Oprac. Aneta Bielaszka
07.02.2022 r.

Książki:

 1. Badania nad dziećmi alkoholików. Red. Lucyna Zbucka. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000 syg. 28898
 2. Gardian-Miałkowska Renata, Weremczuk Ewa, Przybysz-Zaremba Małgorzata, Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 syg. 36540
 3. Gray Deborah D.: Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 syg. 33192
 4. Jadczak-Szumiło Teresa, Kałamajska-Liszcz Katarzyna, Liszcz Krzysztof, Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji. Warszawa : Fundacja Poza Schematami, 2018 syg. 35855
 5. Picie alkoholu w różnych okresach życia. Red. Alicja Bartosik. Warszawa : PARPA, 2000 syg. 28899
 6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. T. 2. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013 syg. 34010
 7. Psychiatria dzieci i młodzieży. Red. nauk. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk. T. 2. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021 syg. 36533
 8. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 syg. 33716
 9. Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej : Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas. Red. nauk. Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Warszawa : „Difin”, 2020 syg. 36550
 10. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Kraków : „Impuls”, 2012 syg. 33482

Czasopisma:

 1. Banach Marek, Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym, „Wychowanie na Co Dzień”. 2014, nr 6, s. V-XII
 2. Bojarska Lucyna, Dzieci z FAS w szkole…, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 11, s. 27 – 29
 3. Bojarska Lucyna, I dzieci z FAS w przedszkolu, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 11, s. 29 – 30
 4. Cholewa Jadwiga, Alkoholowy zespół płodowy (FAS), „Wychowawca” 2008, nr 4, s. 15 http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2008/04-2008/05.htm FAS – uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego – wady wrodzone.
 5. Czech Ewa, Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci, „Alkoholizm i Narkomania” 2004, nr 1/2, s. 9-21 http://www.ipin.edu.pl/ain/archiwum/2004/1-2/t17n2_1.pdf
 6. Dyr Wanda, Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym, „Alkoholizm i Narkomania” 2006, nr 4, s. 395-406 Wyniki badań dotyczące wpływu alkoholu na płód zwierzęcy, odzwierciedlające wpływ alkoholu na płód ludzki. Anomalie związane z FAS (alkoholowym zespołem płodowym). http://www.ipin.edu.pl/ain/aktualne/4/t19n4_5.pdf
 7. Działdowska Olga, Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg, „Świat Problemów” 2002, nr 3, s. 39-41 Problemy behawioralne i neurologiczne występujące u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) powodują trudności w nauce szkolnej.
 8. FAS – od diagnozy do terapii, „Remedium” 2008, nr 6, s. 12 Seminarium poświęcone diagnozowaniu i terapii Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).
 9. Jadczak-Szumiło Teresa, „Biorę odpowiedzialność…” Remedium”. 2015, nr 9, s. 6-10. Propozycja przebiegu spotkania profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej dotyczącego szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Cele i zawartość programu profilaktycznego. Podstawowe informacje na temat FAS
 10. Jadczak-Szumiło Teresa, Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji, „Remedium” 2015, nr 9, s. 4-5
 11. Kaczmarska Barbara, Za FASadą, „Wychowawca” 2011, nr 10, s. 7-8. http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2011/10-2011/02.html Różnorodne zaburzenia rozwojowe konsekwencją ekspozycji płodu na alkohol. Funkcjonowanie dziecka w z FAS w szkole. Zasady postępowania z dzieckiem z FAS.
 12. Karłowicz Agnieszka Anna, Alkoholowy Zespół Płodu jako zespół wad wrodzonych utrudniających funkcjonowanie dziecka w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 6, s. 9-19
 13. Klecka Małgorzata; Objawy i wczesne rozpoznanie FAS, „ Niebieska Linia” 2006, nr 3, s. 7-9 Omówienie zjawiska FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – Alkoholowego Zespołu Płodowego.
 14. Komorowska Marta, Diagnoza FAS w praktyce, „Remedium” 2007, nr 11, s. 6-7 FAS – alkoholowy zespół płodowy – trudności diagnostyczne.
 15. Komorowska Marta, Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD, „Remedium” 2007, nr 9, s. 24-25
 16. Komorowska Marta, Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD, „Remedium” 2007, nr 12, s. 6-7
 17. Kot Urszula, Dzieci z syndromem FAS, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012, nr 3, s. 60-61 Wpływ alkoholizmu matki na płód oraz późniejsze funkcjonowanie dziecka w dzieciństwie. Charakterystyka dzieci z zespołem FAS.
 18. Lis Małgorzata, Zdążyć przed FAS, „Wychowawca” 2011, nr 10, s. 5-6 http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2011/10-2011/01.html Kryteria rozpoznawania. Rodzaj i rozmiar zaburzeń rozpoznawanych u dzieci z FAS.
 19. Liszcz Krzysztof, Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, „Niebieska Linia” 2006, nr 3, s. 12-13
 20. Moskalewicz Jacek, Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 2007, nr 1, s. [55]-63
 21. Nie piję za jego zdrowie, „Remedium” 2007, nr 10, s. 12 Ogólnopolska kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu”. Dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym).
 22. Pawłowska-Jaroń Halina, Płodowy zespół alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji, „Szkoła Specjalna” 2010, [nr] 2, s. 113-120 Zespół FAS – płodowy zespół alkoholowy jako zaburzenie rozwojowe.
 23. Piwko Krystyna, Alkoholowy zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) , „Lider” 2008, nr 1, s.24 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=783&f=artykul_783.doc
 24. Pluskota Katarzyna, Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE, „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 10/11, s. 28-31 Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Uszkodzenia rozpoznawane u dzieci. Rehabilitacja.
 25. Przystałowska Magdalena: Płodowy Zespół Alkoholowy, „Remedium” 2006, nr 10, s. 31-32 Czym jest FAS, trudności dziecka z FAS, funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole.
 26. Sawaściuk Ewelina, Z FAS-trygowane dzieci, „Charaktery” 2007, nr 8, s. 64-67
 27. Skwarczek Beata, Epidemiologia FAS. Cz. 1, „Remedium”. 2014, nr 2, s. 23-25
 28. Skwarczek Beata, Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP. Cz. 2 „Remedium” 2014, nr 7-8, s. 5-7
 29. Skwarczek Beata, Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA, „Remedium” 2014, nr 6, s. 10-11
 30. Skwarczek Beata, Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym, „Remedium”. 2014, nr 5, s. 18-19. Edukacyjne potrzeby dzieci z FAS i ich funkcjonowanie w szkole i społeczeństwie. FAS jako wyzwanie i zadanie dla pedagoga i nauczyciela – zasady przygotowania do nauki dzieci z FAS
 31. Skwarczek Beata, Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS. Cz. 2 „Remedium”. 2014, nr 4, s. 7-9. Zaburzenia w różnych sferach funkcjonowania i nieprawidłowości w społecznym funkcjonowaniu dziecka dotkniętego FAS. Diagnoza dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Wpływ środowiska na rozwój zaburzeń wtórnych.
 32. Szefler Elżbieta, Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 9, s. 62-64 Konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą 6 czerwca 2008 r. dotycząca problemów dzieci z syndromem poalkoholowego uszkodzenia płodowego.
 33. Terlikowska Jolanta, FASD – problem, którego nie widać, „Remedium” 2015, nr 9, s. 1-3
 34. Tomanik Małgorzata, FASD w Kolumbii Brytyjskiej, „Remedium. 2017, nr 5, s. 10-11
 35. VI [Szósty] Światowy FAS, oprac. na podst. informacji prasowej PARPA, „Remedium” 2006, nr 10, s. 30 Promocja abstynencji alkoholowej u kobiet w ciąży. Płodowy Zespół Alkoholowy.
 36. Wos Klaudia, Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) : dobre praktyki profilaktyczne na przykładzie Torunia, „Wychowanie na co Dzień” 2019, nr 4/5, s. 19-24

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content