Zasady korzystania

Regulamin udostępniania zbiorów
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


§ 1


Regulamin określa tryb i warunki udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim, która wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwanej dalej Biblioteką.


§ 2


1. Zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla nauczycieli, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych kształcących się i doskonalących osób.
2. Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Pracownicy obsługujący Bibliotekę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zbierają i utrwalają, w komputerowej bazie danych Biblioteki, dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości.
3. Czytelnik, w chwili zapisywania się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie potwierdzając tym samym znajomość niniejszego Regulaminu oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych i komputerowe udostępnianie zbiorów.
4. Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane jedynie w działalności statutowej Biblioteki.
Dane wykorzystywane są przy:
1) egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (kary, upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze sądowej);
2) badaniach statystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej; Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
5. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.
6. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, miejsca pracy lub nauki.
7. Biblioteka jest otwarta dla czytelnika w dniach i godzinach zatwierdzonych przez p.o. Dyrektora Powiatowego centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany:
1) zmiany godzin pracy Biblioteki podawane są w bieżących ogłoszeniach;
2) w dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna.
8. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty usług określonych w wykazie opłat wprowadzonym zarządzeniem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, późn. zm.). 


§ 3


1. Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory biblioteczne Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim winien okazać pracownikowi Biblioteki kartę biblioteczną.
2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczenia dokonywane przy użyciu jego karty bibliotecznej.
3. Zagubienie lub kradzież karty bibliotecznej winna być jak najszybciej zgłoszona pracownikom Biblioteki.
4. Utrata karty bibliotecznej wiąże się z koniecznością wyrobienia nowej.
5. Czytelnik może osobiście sprawdzić stan swojego konta korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce Opac wpisując nazwisko i imię oraz numer karty bibliotecznej w miejscu hasła.


§ 4

1. Liczba książek wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w systemie biblioteczno-informacyjnym PCRE Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wynosi:
1) nauczyciele wszystkich placówek oświatowych – 10 książek
2) studenci piszący pracę magisterską, licencjacką lub doktorską po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej – 10 książek
3) pozostali studenci – 5 książek
4) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 5 książek
5) inni czytelnicy – 5 książek
2. Każdy czytelnik może wypożyczyć dodatkowo 5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych i 5 jednostek inwentarzowych broszur.
3. Materiały biblioteczne wypożyczane są:
1) książki na 1 miesiąc, wyjątek stanowią pozycje często poszukiwane, które wypożyczane    są na krótszy termin każdorazowo ustalony z bibliotekarzem,
2) zbiory audiowizualne na termin ustalony z pracownikiem Biblioteki.
3) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone książki ponad 6 miesięcy, Biblioteka zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych książek, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.
4) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone zbiory audiowizualne ponad 6 miesięcy, Biblioteka zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych zbiorów, celem sprawdzenia ich stanu technicznego
4. Termin zwrotu materiału bibliotecznego, o którym mowa w ust. 3 może być przedłużony przez czytelnika osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
5. Ostateczną decyzję o przedłużeniu terminu zwrotu podejmuje pracownik obsługujący Biblioteki.
6. Przedłużeniu nie podlegają zbiory, na które w danym czasie jest zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
7. Czytelnik może zamówić zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu.
8. Istnieje możliwość sprowadzenia książek z innych bibliotek w kraju, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pokrywa czytelnik).


§ 5


1. Czytelnik jest zobowiązany zwracać udostępnione mu zbiory biblioteczne w określonym terminie.
2. W Bibliotece stosuje się komputerowy system naliczania kary za przetrzymanie wypożyczonego materiału bibliotecznego.
3. Wysokość opłat za przetrzymywanie zbiorów Biblioteka pobiera zgodnie z Zarządzeniem p.o. Dyrektora w sprawie Wykazu i zasad opłat pobieranych przez Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim.
4. Kara, o której mowa w ust.2, wynosi 0,20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) za każdy dzień zwłoki poza termin przewidziany w/w Regulaminie dla każdej wypożyczonej pozycji.
5. O wysokości kary, naliczonej przez system według zasad określonych w ust. 4, czytelnik informowany jest przez pracownika obsługującego Bibliotekę podczas zwrotu danego materiału bibliotecznego.
6. Przynajmniej dwa razy w roku pracownicy obsługujący Bibliotekę wysyłają czytelnikom pisemne monity do zwrotu wypożyczonych zbiorów. Wówczas do wysokości kary naliczonej przez system doliczony zostanie koszt monitu (kartki pocztowej i znaczka).
7. Jeżeli metody określone w ust. 4 i 6 nie odnoszą rezultatu Biblioteka kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.
8. Nie zwrócenie wypożyczonego materiału bibliotecznego i nie uregulowanie należności      z tytułu jego przetrzymania powodują blokadę konta czytelnika.
9. Czytelnik nagminnie nie przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


§ 6


1. Czasopisma, księgozbiór podręczny oraz materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są czytelnikom jedynie na miejscu.
2. Biblioteka, w miarę możliwości, udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe  do przeglądania:
1) dokumentów elektronicznych gromadzonych w Bibliotece,
2) dokumentów elektronicznych dostępnych w Internecie,
3) bazy katalogowej Biblioteki.


§ 7


1. W Bibliotece można wykonać:
1) odbitki kserograficzne,
2) wydruki i kopie informacji wyszukanych w dokumentach elektronicznych.
2. Czynności określone w ust.1 wykonywane są odpłatnie i zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.
§ 8
1. Czytelnik i pracownicy Biblioteki powinni zwracać uwagę na stan techniczny udostępnianych i zwracanych zbiorów.
2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych mu zbiorów.
3. W zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny czytelnik powinien:
1) odkupić taki sam materiał biblioteczny,
2) zapłacić kwotę odpowiadającą cenie rynkowej materiału bibliotecznego, ustalonej przez bibliotekarza,
3) po uzgodnieniu z bibliotekarzem oddać w zamian inny materiał biblioteczny o zbliżonej wartości i treści.


§ 9


1. Pracownicy obsługujący Bibliotekę powinni udzielać czytelnikowi informacji o aktualnej zawartości zbiorów bibliotecznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowości wydawnicze.
2. W miarę możliwości pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim czytelnik może telefonicznie lub elektronicznie uzyskać informację na temat materiałów bibliotecznych lub je zamówić – jednak jednorazowo nie więcej niż 5 pozycji.
3. Pracownicy Biblioteki winni pomagać czytelnikowi w korzystaniu z:
1) katalogów tradycyjnych i elektronicznych,
2) kartotek zagadnieniowych,
3) bibliografii,
4) nowoczesnych form przekazu informacji,
5) nowoczesnych form udostępniania.
4. Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji obsługujący Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim nie udzielają informacji o danych osobowych czytelników.


§ 10


1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2013 roku.

Regulamin korzystania z komputerów
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

§ 1

Regulamin reguluje tryb i zasady korzystania z komputerów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim, która wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Użytkownicy mają możliwość pracy na komputerach udostępnionych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM-wypożyczalnia) oraz z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP – czytelnia).

2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowo-badawczych.

3. Prawo do korzystania z komputerów Biblioteki mają wszystkie zainteresowane osoby powyżej 16 roku życia.

4. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki zatwierdzonych przez p.o. Dyrektora Biblioteki:

1) zmiany godzin pracy Biblioteki podawane są w bieżących ogłoszeniach;

2) w dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna;

5. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:

1) tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,

2) przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc i niezgodnych z prawem,

3) zabawy,

4) prowadzenia działalności komercyjnej.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione (pracownicy obsługujący Biblioteki).

7. W Bibliotece użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych w miejscu wskazanym przez dyżurującego pracownika.

8. Niemożliwe jest podłączenie przez użytkowników własnych komputerów przenośnych      do sieci LAN Biblioteki i poprzez tę sieć do Internetu.

§ 3

Prawa Użytkowników

1. Użytkownikom zapewnia się pomoc dyżurującego pracownika:

1) przy wyszukiwaniu informacji w elektronicznej bazie katalogowej Patron Opac oraz innych Bibliograficznych Bazach Danych dostępnych w Internecie;

2) przy wyszukiwaniu informacji w edukacyjnych zasobach Internetu;

3) w obsłudze programów zainstalowanych na komputerach Biblioteki.

2. Na komputerach ICIM i PIAP użytkownicy magą korzystać z:  

1) elektronicznej bazy katalogowej Patron Opac;

2) edukacyjne zasoby Internetu;

3) oprogramowania dostępnego w komputerach;

4) możliwości zapisu wyników wyszukiwania na własnej płycie CD, DVD lub urządzeń typu PenDrive;

5) odpłatnego drukowania w formacie A4 wyników wyszukiwania;

6) ze skanowania materiałów gromadzonych przez Bibliotekę;

3. Czynności opisane w ust. 2 pkt. 1 i 4 wykonywane są samodzielnie przez użytkownika;

4. Czynności opisane w ust. 2 pkt. 5 i 6 wykonywane są przez dyżurujących pracowników.

§ 4

Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy winni stosować się do zasad niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku korzystania z komputerów ICIM i PIAP użytkowników obowiązuje:

1) podanie dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi swoich danych osobowych dla celów statystycznych;

2) zajęcie miejsca przy stanowisku komputerowym wskazanym przez dyżurującego pracownika (zmiana stanowiska każdorazowo wymaga zgody dyżurującego pracownika);

3) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 1 godziny, po upływie którego użytkownik winien zwolnić dostęp do komputera;

4) czas, o którym mowa w ust.2 pkt.4 może zostać wydłużony przez dyżurującego pracownika, jeżeli nie będzie innych oczekujących na dostęp do komputera;

5) zgłoszenie dyżurnemu pracownikowi faktu opuszczenia stanowiska, w przeciwnym razie

stanowisko zostanie udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych

wcześniej danych;

3. Bez względu na lokalizację komputera użytkownik winien zgłosić dyżurnemu pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputerów.

4. Bez względu na lokalizację komputera użytkownikom zabrania się:

1) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,

2) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,

3) instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,

4) instalowania i uruchamiania gier komputerowych,

5) przeglądania stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi,

6) prowadzenia działalności komercyjnej,

7) korzystania z  narzędzi do komunikacji typu: GaduGadu, Tlen, Skype, Talk, bramek służących do wysyłania SMS-ów oraz stron www mających wyłącznie charakter rozrywkowy;

8) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;

9) wyłączania komputerów;

10) jedzenia i picia przy komputerach.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownicy Bibliotekę mają

prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.

2. Korzystanie z komputerów w danym miejscu może być czasowo ograniczone lub zawieszone, a informacje o tym będą każdorazowo ogłaszane.

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

4. Biblioteka nie gwarantuje 100% ochrony antywirusowej i nie ponosi odpowiedzialności    za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.

5. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży          w kompetencjach p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6

1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Centrum rozwoju edukacji w  Nowym Mieście Lubawskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2013 r.

Załącznik do zarządzenia nr 2/2013 p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content