Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna
zgodna z RODO dla klientów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


    Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli gromadzonych
w celu realizacji zadań statutowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel: 56-47-260-38, e-mail: sekretariat@pcre-nowemiasto.pl.

2.    Zadania statutowe Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikają z przepisów dot. oświaty: ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz rozporządzeń wykonawczych
do w/ w ustaw.

3.    Dane osobowe klientów są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
W sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica/opiekuna dziecka, pełnoletniego ucznia.

4.    Źródłem danych osobowych podlegających przetwarzaniu w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji są rodzice niepełnoletnich dzieci, pełnoletni uczniowie upoważnieni do korzystania
z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także szkoły i placówki oraz inne instytucje,
w których dziecko korzysta z edukacji, opieki i wychowania.

5.    Nieudostępnienie danych niezbędnych do organizacji działań statutowych przez osoby uprawnione do korzystania z usług Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z działań na ich rzecz.

6.    Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji gwarantuje klientom  dostęp do  danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym, że w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacja działań statutowych na rzecz konkretnej osoby.

7.    Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. Kasacja akt odbywa się po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.

8.    Z Inspektorem ochrony danych w  Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim  można się skontaktować pod adresem e-mail:  administratornorwid.eu

9.    W sytuacji naruszenia w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci PCRE  mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:
Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim  jest Rafał Kłosowski, email:  administrator@norwid.eu

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content